Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/3.3.1/01

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/3.3.1/01 - Spoločne hľadáme prácu 20.10.2016 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie…

viac..

Výzva č. 20/PRV/2016

Oznámenie zo dňa 20.10.2016 (Výzva č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy /…

viac..

Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612

Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v  súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 z. z. Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Usmernenie…

viac..

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Nitrianskom samosprávnom kraji organizuje školenie o verejnom obstarávaní   Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Nitrianskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie "Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z eurofondov". Školenie…

viac..