MDVRR SR


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
www.mindop.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pôsobí od 1. januára 2011 ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Ministerstvo je v období 2007-2013 riadiacim orgánom pre Operačný program Doprava a Operačný program Technická pomoc.


Sídlo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5949 4111
Fax: +421 2/ 5249 4794
E-mail: info@mindop.sk


Pôsobnosť
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

a) dráhy a dopravu na dráhach,
b) cestnú dopravu,
c) kombinovanú dopravu,
d) pozemné komunikácie,
e) vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,
f) civilné letectvo,
g) pošty,
h) telekomunikácie,
i) verejné práce,
j) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
k) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
l) tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,
m) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
n) cestovný ruch,
o) energetickú hospodárnosť budov,
p) tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.

Ministerstvo plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.
Ministerstvo koordinuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Ministerstvo koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.
Ministerstvo vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a štátne záleţitosti, podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v jednotlivých oblastiach a uskutočňuje túto politiku.


Na stiahnutie:


Budovanie partnerstiev MVRR a ISRRA (pdf, 37 kB)

Vyhodnotenie činnosti regionálnych rozvojových agentúr zaradených do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr za rok 2007
(zip, 336 kB)

Informácia o vyhodnotení činnosti regionálnych rozvojových agentúr zaradených do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr za I. polrok 2007 + prílohy (zip, 258 kB)námety k vylepšeniu stránky: