Aktuality


Ministerstvo financií ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov OPIS

26.10.2015
Ministerstvo financií ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov OPIS Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov, ktoré sú financované v rámci OPIS. Ide o projekty, ktoré... viac informácií

Oznam pre potenciálnych žiadateľov o NFP – testovanie verejnej časti systému ITMS2014+

26.10.2015
Oznam pre potenciálnych žiadateľov o NFP – testovanie verejnej časti systému ITMS2014+ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v mene Úradu... viac informácií

Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku zatepluj.sk

23.10.2015
Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku zatepluj.sk Bratislava (23. októbra 2015) – Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku... viac informácií

Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ.

23.10.2015
Vyhodnotenie výzvy na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo vo výzve na rozširovanie kapacít materských škôl 78... viac informácií

Prerokované vládou

22.10.2015
Vláda SR na svojej 181.schôdzi konanej 21. októbra prerokovala a schválila okrem iných aj materiály: pod bodom č.6 . Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.... viac informácií

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

22.10.2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so... viac informácií

Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

22.10.2015
Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť 22.10.2015 - Novovzniknutý Fond na podporu umenia, ktorého zriadenie iniciovalo ministerstvo kultúry, dnes predstavil programy a cieľové skupiny podpornej činnosti na budúci... viac informácií

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01

21.10.2015
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je ... viac informácií

Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015

21.10.2015
Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že pri vypracovávaní ŽoNFP v rámci výzvy č. 6/PRV/2015, v činnosti 2... viac informácií

Novinky z Centra pre filantropiu

22.10.2015
Novinky z Centra pre filantropiu: Informácia o uzávierke programu: Nadácia Orange: Darujte Vianoce 2015 Nadácia Orange opäť umožní ľuďim navzájom si spríjemniť vianočné sviatky. Požiadajte o finančný príspevok na pomoc ľuďom... viac informácií

Revízia OP KaHR – verzia 7.1

20.10.2015
Revízia OP KaHR – verzia 7.1 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších... viac informácií

Európsky týždeň regiónov a miest – OPEN DAYS

20.10.2015
OPEN DAYS 2015 - You were part of it ! Európsky týždeň regiónov a miest – OPEN DAYS O čo ide? OPEN DAYS je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná v Bruseli a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych... viac informácií

Novinky z Centra pre filantropiu

20.10.2015
Novinky z  Centra pre filantropiu Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka: Nový model asignácie pre firmy schválený! Firmy budú asignovať po novom, nový model je v súlade s Memorandom, ktoré iniciovalo aj Centrum pre filantropiu. ... viac informácií

Misia slovenských firiem na špecializovanú výstavu FAKUMA

20.10.2015
Misia slovenských firiem na špecializovanú výstavu FAKUMA V dňoch 13.-15. októbra2015 organizovala Slovenské obchodná a priemyselná komora (SOPK) obchodnú misiu slovenských firiem na špecializovaný plastikársky veľtrh FAKUMA ... viac informácií

POZVÁNKA na informatívny seminár 26.10.2015

19.10.2015
POZVÁNKA na  informatívny seminár pre samosprávy, MAS-ky a mikroregióny o význame lokálnej (komunitou koordinovanej, nizkouhlikovej a sebestačnej) energetiky pre rozvoj regiónov a o pripravovanej podpore pre túto oblasť zo... viac informácií

Novinky z Centra pre filantropiu

19.10.2015
Novinky z  Centra pre filantropiu. Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka: Lietajúce ryby Nadácia PROVIDA v spolupráci s UniCredit Foundation opäť podporia spoločensky prospešných podnikateľov a podnikateľky! Nájdete ju na... viac informácií

Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií

19.10.2015
Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko) Zoznam oprávnených inštitúcií (príloha... viac informácií

OPIS a ITAPA 2015 No Borders – Bez hraníc

19.10.2015
OPIS a ITAPA 2015 No Borders – Bez hraníc Medzinárodný kongres ITAPA 2015 s podtitulom No Borders – Bez hraníc privíta v dňoch 3. a 4. novembra 2015 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza okolo sedemsto účastníkov z domova aj... viac informácií

Oznámenie o strategickom dokumente

16.10.2015
Oznámenie o strategickom dokumente – ZISŤOVACIE KONANIE 16.10.2015 15:40 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a ... viac informácií

Novinky z Centra pre filantropiu

16.10.2015
Novinky z  Centra pre filantropiu, n.o. Nadácia SPP: O krok vpred Nadácia SPP podporí pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä postihnutých detskou mozgovou obrnouv a prispeje im na liečbu v centre... viac informácií

Usmernenie Poskytovateľa k odmeňovaniu pedagogických pracovníkov

15.10.2015
Usmernenie Poskytovateľa k odmeňovaniu pedagogických pracovníkov Dátum: 15. 10. 2015 Operačný program Vzdelávanie   Usmernenie Poskytovateľa k odmeňovaniu pedagogických pracovníkov v rámci... viac informácií

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020

15.10.2015
Vláda SR  na svojej 180. schôdzi konanej 14.10.2015 okrem iných bodov prerokovala a schválila pod bodom č.4. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 – nové znenie Predkladá: minister životného... viac informácií

Usmernenie RO OPV pre prijímateľov NFP OPV týkajúce sa kúpy versus nájom.

15.10.2015
Usmernenie RO OPV pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku OPV týkajúce sa kúpy versus nájom. Dátum: 15. 10. 2015 Operačný program Vzdelávanie Usmernenie RO OPV pre prijímateľov nenávratného finančného... viac informácií

Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP

14.10.2015
Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí... viac informácií

NOVÁ VÝZVA EACEA - Podpora filmových festivalov

14.10.2015
NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený... viac informácií

Ministerstvo školstva hľadá projekty pre Ekoiuventu

13.10.2015
Ministerstvo školstva hľadá projekty pre Ekoiuvent Hoci z budovy Ekoiuventy na Búdkovej odišli už aj poslední úradníci, aktivity pre deti a mládež sa v nej zatiaľ nerozbehli naplno tak, ako sa v lete plánovalo. Minister Juraj... viac informácií

Pozvánka na odborný seminár

13.10.2015
Pozvánka Slovenská  inšpekcia  životného  prostredia v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenskou agentúrou životného prostredia si Vás... viac informácií

Oznámenie PPA

13.10.2015
Oznámenie č. 124 zo dňa 13.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / Výzvy  /... viac informácií

Usmernenie č. 17/2015 SORO OPIS

13.10.2015
Usmernenie č. 17/2015 SORO OPIS Usmernenie č. 17/2015 SORO OPIS k fázovaniu projektov prioritnej osi 1 OPIS Prílohy k... viac informácií

Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP KaHR

13.10.2015
Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje prijímateľov pomoci, ktorí ešte realizujú projekty podporené z končiaceho... viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

12.10.2015
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1 a špecifický cieľ 1.4.2 Ministerstvo životného prostredia ... viac informácií

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014

12.10.2015
Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka Ministerstvo životného prostredia SR, ako... viac informácií

Pozvánka na školenie "Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA"

12.10.2015
Pozvánka na školenie "Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA" (L. Mikuláš, 27.10.2015) Dovoľujeme si Vás pozvať na jednodňové bezplatné školenie na tému Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a... viac informácií

Záverečný workshop projektu akreditácie MNO

12.10.2015
Novinky z Centra pre filantropiu: Záverečný workshop projektu akreditácie MNO 22. – 23.10.2015 sa uskutoční celoslovenský záverečný workshop národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

9.10.2015
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ... viac informácií

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 3172/2015-640

9.10.2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so... viac informácií

Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch

8.10.2015
Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej kampane... viac informácií

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 529 miest a obcí

8.10.2015
O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 529 miest a obcí 08.10.2015 - V rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok prejavili slovenské mestá a obce vysoký záujem o podporu pri... viac informácií

Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov RO pre PCS SR-ČR a SR-AT

8.10.2015
Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov RO pre PCS SR-ČR a SR-AT Vážení prijímatelia a partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa Spoločný technický sekretariát spolu s oddelením kontroly v súčasnosti sťahuje do nových... viac informácií

Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2015

8.10.2015
Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2015 Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP... viac informácií

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 - Absolventská prax štartuje zamestnanie

7.10.2015
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 - Absolventská prax štartuje zamestnanie Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho... viac informácií

Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach - výhody a obmedzenia

7.10.2015
Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach - výhody a obmedzenia O praktických riešeniach pri zabezpečovaní zelenej elektriny pre rodinné domy sa bude hovoriť na seminári Využívanie fotovoltických systémov v... viac informácií

Na podporu cyklistickej dopravy využije Slovensko 50 miliónov eur z eurofondov

7.10.2015
Na podporu cyklistickej dopravy využije Slovensko 50 miliónov eur z eurofondov 07.10.2015 - Z eurofondov plánuje Slovensko využiť na podporu cyklistickej dopravy, cykloturistiky a budovanie cyklotrás predbežne až 50 miliónov eur. Aj... viac informácií

Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

7.10.2015
Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 07.10.2015 - Národný kontaktný bod Vám oznamuje, že náhradný Regionálny informačný deň programu nadnárodnej... viac informácií

Oznámenie - Elektronické podávanie žiadostí o NFP

7.10.2015
Oznámenie zo dňa 05.10.2015 (Elektronické podávanie žiadostí o NFP) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR... viac informácií

Problémom sa najlepšie čelí spoločne, preto podporíme komunitné centrá v obciach s MRK

6.10.2015
Problémom sa najlepšie čelí spoločne, preto podporíme komunitné centrá v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami Komunitné centrá na Slovensku ponúkajú pestrú paletu aktivít a služieb a pre ľudí z ich blízkeho okolia... viac informácií

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016

5.10.2015
Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.... viac informácií

Oznámenie - Predĺženie lehoty ŽOP

5.10.2015
Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 k Výzve č. 2015/PRV/37 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/37, ktorým Zmluva... viac informácií

Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013.

5.10.2015
Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013. Dátum: 5. 10. 2015 Operačný program Zdravotníctvo   24.novembra 2015 sa uskutoční plánovaná Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013 v priestoroch MZ SR, Limbová 2,... viac informácií

Konferencia Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

2.10.2015
Pozvánka na konferenciu Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť? Sú budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť? A ako zladiť náročné požiadavky a zmysluplnú... viac informácií

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

2.10.2015
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora OZNÁMENIE o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora   Podľa § 12 ods. 4 zákona zákona č. 321/2014 Z.z. o... viac informácií

Oznámenie - Skúšky odbornej spôsobilosti GES

2.10.2015
Skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby OZNÁMENIE o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby   Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z.z. o... viac informácií

Deň energetiky

2.10.2015
Deň energetiky je príležitosťou poukázať na možnosti úspor energie Deň energetiky si Slovensko už tradične pripomína 1. októbra. Tento dátum je zároveň príležitosťou oceniť prácu ľudí pôsobiacich v rozličných ... viac informácií

Projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce

2.10.2015
Projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce   Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce vyčlenila Európska komisia 172 miliónov EUR na obdobie 2014 – 2020. Z toho 146 miliónov Eur pochádza z Európskeho fondu... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

1.10.2015
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2 Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia... viac informácií

Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie na dôsledné dodržiavanie lehôt na vrátenie príspevku

1.10.2015
Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie na dôsledné dodržiavanie lehôt na vrátenie príspevku Výskumná agentúra zverejňuje Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie, ktoré sa týka dôsledného dodržiavania lehôt,... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015

1.10.2015
Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015 Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. októbra 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č.... viac informácií

Oznámenie PPA - Aktualizácia výzvy a predĺženie termínu výzvy

30.9.2015
Oznámenie PPA zo dňa 30.09.2015  k Výzve č. 1/PRV/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové... viac informácií

Oznámenie PPA - nadobudnutie účinnosti Zmluvy o NFP

30.9.2015
Oznámenie č. 122 zo dňa 30.09.2015 - Výzva č. 2015/PRV/36 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/36, ktorým Zmluva o... viac informácií

Absolventská prax štartuje zamestnanie

29.9.2015
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 - Absolventská prax štartuje zamestnanie Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho... viac informácií

Zrušenie Vyzvania OP ĽZ NP 2015/2.1.1/02

29.9.2015
Zrušenie Vyzvania OP ĽZ NP 2015/2.1.1/02 Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že z dôvodu nevyhnutnosti vykonania podstatných zmien podmienok poskytnutia príspevku ruší vyzvanie OP ĽZ... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

29.9.2015
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre národné projekty Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručky pre prijímateľa pre národné projekty, v rámci ktorej boli zohľadnené termíny... viac informácií

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov v okrese Levoča.

29.9.2015
Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov v okrese Levoča.   Spišský Hrhov je víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015. Táto obec najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených... viac informácií

1. 10. 2015 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave - Vision for Slovakia 2016 & Beyond

27.09.2015
Americká obchodná komora v Slovenskej republike a magazín Forbes Vás pozývajú na štvrtý ročník medzinárodnej konferencie VISION FOR SLOVAKIA 2016 & BEYOND už 1. 10. 2015  v hoteli DoubleTree by Hilton v... viac informácií

Vládou prerokované a schválené materiály

25.9.2015
Vláda SR na svojej 177. schôdzi, konanej 23. septembra 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné materiály: Pod bodom č.1 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom... viac informácií

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 333 miest a obcí

25.9.2015
O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 333 miest a obcí Slovenské mestá a obce majú vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný... viac informácií

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci PRV SR 2014 – 2020

25.9.2015
Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 24-09-2015 pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií... viac informácií

Výzva v rámci PRV 2014-2020

25.9.2015
Výzva v rámci PRV 2014-2020 pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.   Na stránke... viac informácií

Pozvánka na konferenciu

24.9.2015
Pozvánka na konferenciu Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na konferenciu: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba, ktorá sa uskutoční v Liptovskej Tepličke dňa... viac informácií

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

23.9.2015
Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov,... viac informácií

Informácia o spustení nového webu IA MPSVaR SR

23.9.2015
Informácia o spustení nového webu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dovoľujeme si Vás informovať, že ku dňu 22. 9. 2015 sme spustili nový web www.ia.gov.sk. Webová stránka IA MPSVR SR má... viac informácií

6. Ročník fóra Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe

23.9.2015
Vážená pani, Vážený pán   Úrad vlády Slovenskej republiky Vás chce informovať o  6. Ročníku fóra Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe, ktorý sa bude konať v meste Košice, Slovenská... viac informácií

Ako na Slovensku udržateľne zvyšovať zamestnanosť?

23.9.2015
Ako na Slovensku udržateľne zvyšovať zamestnanosť?   Táto otázka bola ústrednou témou odborného seminára, ktorý dnes zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s inštitútom INEKO. Seminár sa uskutočnil v... viac informácií

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIE

22.9.2015
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIE Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých... viac informácií

Aktualizácia usmernenia MF SR č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci

22.9.2015
Aktualizácia usmernenia MF SR č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia informuje, že Ministerstvo financií SR vydalo aktualizáciu č.2.0 Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo... viac informácií

URBACT III

22.9.2015
URBACT III SIETE PRE AKČNÉ PLÁNOVANIE SÚ SCHVÁLENÉ September 2015   Monitorovací výbor OP URBACT III schválil prvé siete pre akčné plánovanie, ktoré štartujú svoju činnosť už teraz v septembri.Siete pre akčné... viac informácií

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „OP Informatizácia spoločnosti“.

21.9.2015
Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Operačný program Informatizácia spoločnosti“. Úrad vlády SR oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie... viac informácií

Oznámenie PPA

21.9.2015
Oznámenie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 27.08.2015 schválil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Systému... viac informácií

Odstránenie starých čiernych skládok - Veľké upratovanie Slovenska

16.9.2015
Dotáciu z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu získa v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska 219 žiadateľov, čo je takmer polovica uchádzačov. Obce a mestá musia účelovo viazané peniaze... viac informácií

Zoznam obcí zapojených do Národného projektu Take Away

17.9.2015
Zoznam obcí zapojených do Národného projektu Take Away Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového... viac informácií

Vyzvanie - Absolventská prax štartuje zamestnanie

16.9.2015
Vyzvanie - Absolventská prax štartuje zamestnanie Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre... viac informácií

Vyzvanie - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

16.9.2015
Vyzvanie - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1

16.9.2015
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom... viac informácií

P O Z V Á N K A - JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH: PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO

16.9.2015
P O Z V Á N K A Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov a Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu JEDNOTNÝ... viac informácií

Zelená pre opatrenia udržateľnej mestskej mobility

14.9.2015
Zelená pre opatrenia udržateľnej mestskej mobility Bratislava (14. septembra 2015) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podporuje opatrenia, ktoré pozitívne vplývajú na zlepšenie situácie v oblasti ... viac informácií

Oznámenie - Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4

14.9.2015
Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /... viac informácií

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov - Enviro fond C4

14.9.2015
Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 v rámci činnosti C4, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR Žiadateľom, o ktorých podpore... viac informácií

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

14.9.2015
Vyzvanie - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce 14.09.2015 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt.... viac informácií

Philip Booth - Smrť demografiou

14.9.2015
Philip Booth - Smrť demografiou (Ako zadlžené európske sociálne štáty skolabujú) Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi si vás dovoľujú pozvať na ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic... viac informácií

Informácia pre prijímateľov od IA MPSVR SR - korekcie a vrátenie financií

14.9.2015
Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ (ďalej len „zákon o eurofondoch“), § 27a) stanovuje, že v prípadoch ak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom zistí porušenie... viac informácií

KONFERENCIA - Fondy pre pohraničie – realizuj nápady vďaka programu Poľsko-Slovensko

14.9.2015
POZVÁNKA -  30. septembra do Zakopaného Zakopanego (Hotel Nosalowy Dwór Resort &SPA,ul. Balzera 21b, 34-500 Zakopane), kde sa bude kona» konferencia „Fondy pre pohraničie – realizuj nápady vďaka programu Poµsko-Slovensko“... viac informácií

Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

11.9.2015
Na web stránke Úradu vlády SR je zverejnená: Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej... viac informácií

Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur.

11.9.2015
Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur. Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Umožní im to ďalší bod druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica, dotácie na... viac informácií

Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 o Výzve č. 5/PRV/2015

10.9.2015
Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 (Výzva č. 5/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory /... viac informácií

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí - Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

9.9.2015
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí... viac informácií

Usmernenie PPA k výzve pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, číslo výzvy: 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 - 2013

9.9.2015
Oznámenie č. 121 zo dňa 09.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36) Usmernenie PPA k výzve pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, číslo výzvy: 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 - 2013 Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“)... viac informácií

Novinky Centra pre filantropiu

8.9.2015
Novinky Centra pre filantropiu, n.o.: Hlasujme SPPoločne! (8.9.2015 Bratislava) Od 8.septembra do 5.októbra máte možnosť podporiť svojimi hlasmi najlepšie projekty v programe SPPoločne Nadácie SPP, ktoré zlešia svet okolo nás. Je... viac informácií

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

7.9.2015
Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia Zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie úzko súvisí s ochranou ovzdušia. O tom, ako je... viac informácií

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

8.9.2015
Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 08.09.2015 - Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP") Národného... viac informácií

Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa

4.9.2015
Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami bola aktualizovaná v častiach 4.5.1. a 5.6.1.2. Prosíme, aby ste od teraz (01.09.2015) používali túto verziu pri implementácii svojich... viac informácií

Oznámenie PPA - Usmernenie č.6 pre podopatrenie 6.4

4.9.2015
Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /... viac informácií

Vládou prerokované a schválené materiály

4.9.2015
Vláda SR na svojej 174 schôdzi - 2.septembra 2015 okrem iných bodov prerokovala a schválila ako bod č.15 ďalej uvedený materiál Názov: Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou... viac informácií

Oznámenie PPA - Usmernenie č.5 pre podopatrenie 4.2

4.9.2015
Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /... viac informácií

Elektronický newsletter OPISnews 05/2015

3.9.2015
OPISnews 05/2015 03.09.2015 - Elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti OPISnews... viac informácií

Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. 10. 2015

3.9.2015
Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. 10. 2015 03.09.2015 - Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu... viac informácií

Novinky z nadácie Ekopolis

3.9.2015
Novinky z www.ekopolis.sk Pripravované zaujímavé podujatia Jeseň bude bohatá na podujatia. Nech sa páči, pozrite si, čo pre je pre vás pripravené. Viac na:... viac informácií

Samosprávy integrujúce Rómov dostanú pomoc

2.9.2015
Samosprávy integrujúce Rómov dostanú pomoc Obce snažiace sa o integráciu Rómov žijúcich na okraji spoločnosti  dostanú od ministerstva vnútra pomoc. Na riešenie najväčších problémov súvisiacich s nízkou životnou úrovňou... viac informácií

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

31.8.2015
Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých  poľnohospodárov Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov... viac informácií

Oznámenie PPA o zverejnení Usmernenia č.4 na podopatrenie 4.1

31.8.2015
Oznámenie zo dňa 31.08. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /... viac informácií

Usmernenie č. 4 k výzve na modernizáciu verejného osvetlenia

31.8.2015
Usmernenie č. 4 k výzve na modernizáciu verejného osvetlenia 31.08.2015 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 25. augusta 2015... viac informácií

Oznámenie PPA - metodika a aktualizované vzorce pre podnik v ťažkostiach

28.8.2015
Oznámenie zo dňa 27.08.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti: PPA/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Podporné dokumenty... viac informácií

Pozvánka na septembrové semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

27.8.2015
Pozvánka na septembrové semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach Ďalšie dva semináre o využívaní obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje 7.... viac informácií

Oznámenie PPA zo dňa 27. 08. 2015 - o Výzve č.10/PRV/2015 na opatrenie 20

27.8.2015
Oznámenie zo dňa 27. 08. 2015 - o Výzve č.10/PRV/2015 na opatrenie 20 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /... viac informácií

Oznámenie PPA zo dňa 26.08.2015

27.8.2015
Oznámenie PPA zo dňa 26.08.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 26.08.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako... viac informácií

Oznámenie PPA

26.8.2015
Oznámenie zo dňa 26.08.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 26.08.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako... viac informácií

173. schôdza Vlády SR a prerokované materiály

26.8.2015
Vláda SR na svojej 173. schôdzi, konanej 26.augusta 2015, prerokovala okrem iných aj nasledujúce materiály: pod bodom č. 4Návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o... viac informácií

Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

25.8.2015
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja... viac informácií

Prezentácie zo seminárov Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

25.8.2015
Prezentácie zo seminárov Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach Domácnosti budú mať jedinečnú príležitosť obstarať si vďaka štátnej a európskej podpore kvalitné a efektívne systémy na využívanie... viac informácií

Výberové konanie na pozície koordinátor a asistent osvety zdravia

24.8.2015
Výberové konanie na pozície koordinátor a asistent osvety zdravia Zdravé komunity, n.o. oznamuje začiatok výberového konania na pozície Koordinátor asistentov osvety zdravia Asistent osvety zdravia. Výberové konanie sa uskutoční 10.... viac informácií

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016

24.8.2015
e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 Nadácia Orange chce aj tento rok podporovať inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať do vyučovacieho procesu nové témy, meniť zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáhať pri zavádzaní... viac informácií

Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok

20.8.2015
Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok Slováci môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 40 rôznych žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.... viac informácií

Workshop Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

20.8.2015
Novinky z Centra pre filantropiu, n.o.: Workshop Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Centrum pre filantropiu Vás srdenčne pozýva, ako partner  národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora... viac informácií

Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

19.8.2015
Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 19.08.2015 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program... viac informácií

Nový zákon má pomôcť najmenej rozvinutým okresom

19.8.2015
Nový zákon má pomôcť najmenej rozvinutým okresom Rožňava 19. augusta (TASR) – Ambíciou vlády je, aby pripravovaný zákon o podpore najmenej rozvinutým okresom bol v parlamente schválený s účinnosťou od 1. decembra tohto... viac informácií

Výberové konanie - Projektový manažér Spoločného technického sekretariátu

18.8.2015
Výberové konanie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Projektový... viac informácií

Usmernenie k definícii prímestskej oblasti v rámci vidieckej oblasti

18.8.2015
Usmernenie PPA č. 3/2015 k definícii prímestskej oblasti v rámci vidieckej oblasti v rámci PRV SR 2014-2020 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Usmernenie PPA č. 3/2015 - k definícii prímestskej oblasti v rámci vidieckej oblasti... viac informácií

Dotácie na územné plány miest sú v roku 2015 rekordné

17.8.2015
Dotácie na územné plány miest sú v roku 2015 rekordné Bratislava (4. augusta 2015) – Ešte nikdy nedalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja mestám a obciam také vysoké dotácie na obstaranie územných plánov ako v... viac informácií

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie za rok 2014 (tzv. „PIF správu“)

17.8.2015
Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie za rok 2014 (tzv. „PIF správu“) Členské štáty sú čoraz efektívnejšie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, pri ... viac informácií

Usmernenie MF SR k nezrovnalostiam a finančným opravám

17.8.2015
Usmernenie MF SR k nezrovnalostiam a finančným opravám 17.08.2015 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že Ministerstvo financií SR vydalo  Usmernenie č.2/2015-U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci... viac informácií

Usmernenie MF SR k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov

17.8.2015
Usmernenie MF SR k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov 17.08.2015 - Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálnu inklúziu informuje, že Ministerstvo financií SR vydalo  Usmernenie č.3/2015-U k schéme procesov... viac informácií

SIEA predstavuje projekt Zelená domácnostiam

14.8.2015
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavuje projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie... viac informácií

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny

14.8.2015
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre  sektor ovocia a zeleniny Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Príručka pre žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory pre OZ (doc, 136 Kb, 35x) Príručka pre... viac informácií

Novinky z nadácie Ekopolis

14.8.2015
Novinky z nadácie Ekopolis BEEznis - včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania Projekt BEEznis je trvalo udržateľný nástroj pre environmentálne vzdelávanie verejnosti v oblasti včelárstva a opeľovania, zároveň... viac informácií

Zisťovacie konanie k „Revízii OP ŽP na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“

13.8.2015
Zisťovacie konanie k „Revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

13.8.2015
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP... viac informácií

4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

12.8.2015
Chystá sa 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa bude konať 29. a 30. októbra 2015 v meste Ulm. Účasť za SR by mala byť čo najširšia, nakoľko budeme na fóre preberať predsedníctvo stratégie. Účasť na... viac informácií

Interreg ľadá externých expertov pre hodnotenie projektov

12.8.2015
Program Interreg Stredná Európa 2014-2020 hľadá externých expertov pre hodnotenie projektov na 1. kvalitatívne hodnotenie, 2. hodnotenie finančnej kapacity, 3. štátnej pomoci. Viac informácií na:... viac informácií

Pozvánka na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

12.8.2015
Pozvánka na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 dňa 23.-24. 9. 2015 v Budapešti. Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke: http://www.dtpevent.eu/ . Na konferencii bude spustená prvá výzva... viac informácií

Program Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

12.8.2015
Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bude spustená 23.-24. 9. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: http://danube2014.gov.sk/ Prioritné osi programu: 1.... viac informácií

Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO

12.8.2015
Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO 12. 08. 2015 Ministerstvo financií zaslalo v týchto dňoch vybraným mestám a obciam list, v ktorom ich informuje o Integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ide o... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

11.8.2015
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty 11.08.2015 - Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP spolu s... viac informácií

Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci OP Životné prostredie

10.8.2015
Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa... viac informácií

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP Efektívna verejná správa

10.8.2015
3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP Efektívna verejná správa 10.08.2015 - Pracovný tím sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR pripravuje tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna... viac informácií

Školiaci kurz v rámci Agroenvironmentálno - klimatického opatrenia.

10.8.2015
Školiaci kurz v rámci Agroenvironmentálno - klimatického opatrenia. V sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb, v časti PRV SR 2014-2020/Neprojektove opatrenia/Vzdelavanie bola dňa 03.08.2015 zverejnená informácia o termíne konania... viac informácií

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 otvorený

7.8.2015
Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 otvorený Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných... viac informácií

Výzva - Sociálny čin roka 2015

7.8.2015
Výzva - Sociálny čin roka 2015 Udeľovanie ocenení za Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a ... viac informácií

SIEA žiada prijímateľov z OP KAHR o súčinnosť pri audite projektov v realizácii

7.8.2015
SIEA žiada prijímateľov z OP KAHR o súčinnosť pri audite projektov v realizácii SIEA žiada prijímateľov realizujúcich projekty v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast o maximálnu súčinnosť pri... viac informácií

Program spolupráce Interreg V-A SK – AT bol schválený!

6.8.2015
Program spolupráce Interreg V-A SK – AT bol schválený! Európska komisia dňa 28.7.2015 schválila Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko pre programovacie obdobie 2014 -2020. Program nadväzuje na Program... viac informácií

Bezplatné energetické poradenstvo na festivale Grape 2015 v Piešťanoch

6.8.2015
Bezplatné energetické poradenstvo na festivale Grape 2015 v Piešťanoch Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU budú môcť využiť aj návštevníci festivalu Grape 2015 v Piešťanoch. Od 14. do 15. augusta 2015 budú môcť v ... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015

6.8.2015
Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015 Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 06. augusta 2015 Usmernenie poskytovateľa č.... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1

6.8.2015
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1 Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Príručku pre prijímateľa, verzia... viac informácií

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015

6.8.2015
Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015 PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na ... viac informácií

Aktuálna zmena termínu podania žiadosti na EEA SK 05

6.8.2015
Aktuálna zmena termínu podania žiadosti na EEA SK 05 http://www.eeagrants.sk/data/files/6000_oznameni-o-predlzeni-clt03.pdf http://www.eeagrants.sk/vyzva-clt03-predlzena-do-3182015/ Súbor v pdf... viac informácií

Usmernenie k výzve na modernizáciu verejného osvetlenia - až 30 mil. eur.

6.8.2015
Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03.... viac informácií

Správy o hodnotení strategického dokumentu Programu ENI - HUSKROUA ENI CBC 2014-2020)

5.8.2015
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko –Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 (HUSKROUA ENI CBC... viac informácií

Zoznam expertných hodnotiteľov III. výzvy

5.8.2015
Zoznam expertných hodnotiteľov III. výzvy 05.08.2015 - V rámci III. výzvy na podporu MVO v Programe Demokracia a ľudské práva budú žiadosti, ktoré postúpia do posudzovania obsahovej zhody, hodnotiť expertné hodnotiteľky a... viac informácií

Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z.

5.8.2015
Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z.... viac informácií

Publikácia zameraná na Práva občanov

3.8.2015
Publikácia je vo formáte *.epub a je zameraná na Práva občanov   Praktická elektronická príručka (E book) pre všetkých, ktorý majú záujem cestovať, študovať, pracovať, podnikať alebo bývať niekde v EÚ   O B S A HÚvod1.... viac informácií

Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy

3.8.2015
Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy Praktickú video ukážku Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá zapojené do projektu DCOM dokážu pre občanov poskytovať elektronické služby vyplývajúce z... viac informácií

Stratégia Európa 2020 aktuality

3.8.2015
Stratégia Európa 2020_ aktuality Júl 2015 Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík... viac informácií

Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

31.7.2015
Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového... viac informácií

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

31.7.2015
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO3-15-1

30.7.2015
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO3-15-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom... viac informácií

Informácia IUVENTY

30.7.2015
Informácia IUVENTYRadi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 - 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v... viac informácií

Príručka pre prijímateľa NFP: OP Výskum a vývoj verzia 7.0,

29.07.2015
Príručka pre prijímateľa NFP: Operačný program Výskum a vývoj verzia 7.0, platná od 23.07.2015, bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dnešným dňom... viac informácií

Výročná správa o vykonávaní OP ŽP za obdobie roka 2014.

29.07.2015
Dňa 23. júla 2015 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za obdobie január – december 2014. Predloženiu správy na EK predchádzalo jej schválenie členmi Monitorovacieho... viac informácií

Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV

29.07.2015
Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk aktualizáciu dokumentov: „Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV aj OPVaV)“ a „Usmernenie pre prijímateľa k... viac informácií

Informačné semináre ku grantovému programu Európa pre občanov

28.7.2015
Aj v auguste bude EKB realizovať informačné semináre ku grantovému programu Európa pre občanov, prednostne zamerané na ... viac informácií

Pozvánka na informačné semináre k výzve OPKZP-PO1-SC121/122-2015.

27.7.2015
Pozvánka na informačné semináre k výzve OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia... viac informácií

Oznam PPA - Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2

24.7.2015
Oznámenie zo dňa 24. 07. 2015 - Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /... viac informácií

Kampaň OPIS-u pokračuje

23.7.2015
Kampaň OPIS-u pokračuje 23.07.2015 19:38 S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva pokračuje Úrad vlády SR ako riadiaci orgán ... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015)

22.7.2015
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015) 22.07.2015 - Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 21. júla 2015 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná... viac informácií

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

22.7.2015
Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu 22.07.2015 - Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/.... viac informácií

Výstava na MŽP SR - 20.7. do 31.7.2015 od 10:00 do 15:00 hod. na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave

22.7.2015
Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty aj informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém... viac informácií

Zoznam schválených a neschválených žiadostí (Podpora rozvoja športu 2015)

21.7.2015
Zoznam schválených a neschválených žiadostí (Podpora rozvoja športu 2015).   V zmysle rozhodnutia komisie zo dňa 14.07.2015, je na stránke Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport zverejnený Zoznam schválených a neschválených... viac informácií

Prvé eurofondové výzvy z dielne ministerstva vnútra vyjdú do konca leta

21.7.2015
Prvé eurofondové výzvy z dielne ministerstva vnútra vyjdú do konca leta 21.07.2015 - Ministerstvo vnútra úspešne ukončilo rokovania s ostatnými rezortmi o delegovaní právomocí pri riadení eurofondov, čím oficiálne získalo... viac informácií

Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programov

21.7.2015
Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programov Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) - PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v... viac informácií

Oznámenia PPA

20.7.2015
Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory... viac informácií

Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv.

20.7.2015
VEC: Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv. Do historicky prvého programu na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo... viac informácií

Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

20.7.2015
Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 20.07.2015 - Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program).. Operačný program,... viac informácií

V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora

17.7.2015
V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora Výskumná agentúra prichádza s novinkou – v rámci nej má totiž vzniknúť rada, ktorá bude koordinovať vedu a výskum s prepojením na potreby praxe. Aby... viac informácií

Zverejnené výsledky výzvy EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom.

17.7.2015
Výsledky výzvy EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom boli zverejnené. Výsledky výzvy EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.   Audience development - Selection results - EACEA -... viac informácií

Vládou prerokované a schválené materiály

17.7.2015
Vláda SR na svojej 170 schôdzi prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné materiály: 10. Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov... viac informácií

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta

16.7.2015
Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta SIEA začiatkom augusta 2015 zverejní prvé konkrétnejšie podmienky podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v... viac informácií

Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

16.7.2015
Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015) • Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové... viac informácií

Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

16.7.2015
Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory... viac informácií

Usmernenie PPA č. 2/2015

15.7.2015
Usmernenie PPA č. 2/2015 k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č.... viac informácií

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur

15.7.2015
Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur 15.07.2015 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky... viac informácií

Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

14.7.2015
Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013,... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

14.7.2015
Novinky z www.ekopolis.sk   Začiatkom júla vyšiel Echopolis Na príjemné letné čítanie Vám ponúkame najnovšie vydanie nášho Echopolisu. Echopolis - informačný bulletin Nadácie Ekopolis prináša členom Klubu Ekopolisu a... viac informácií

Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov

10.7.2015
Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. Zoznam je prístupný TU - ... viac informácií

USMERNENIE PPA č. 1/2015

9.7.2015
USMERNENIE PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH  v rámci PRV SR 2014-2020 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Usmernenie PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020 (docx, 23.96 Kb, 55x) Usmernenie... viac informácií

Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

8.7.2015
Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

7.7.2015
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore 07.07.2015 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam... viac informácií

OP IS štartuje komunikačnú kampaň

7.7.2015
OP IS štartuje komunikačnú kampaň S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva spúšťa dnes zároveň Úrad vlády SR ako riadiaci... viac informácií

Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2015

7.7.2015
Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2015 Tlačová správa Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3   Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.06.2015 Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o... viac informácií

TERMÍN NA PREDKLADANIE PROJEKTOV MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE !!!

7.7.2015
7. OKTÓBER - Termín na predkladanie PROJEKTOV MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE !!!POZOR, PRIPRAVUJÚ SA ZMENY!!!! V júli 2015 plánuje agentúra EACEA vydať výzvu na predkladanie projektov medzinárodnej spolupráce menšieho a väčšieho... viac informácií

Zaujímavá publikácia

7.7.2015
Zaujímavá publikácia je „General Mapping of Types of Impact Research in the Performing Arts Sector (2005-2015)“. Táto štúdia vznikla na základe výskumu organizácie IETM s podporou Európskej únie. Zaoberá sa rastúcou požiadavkou... viac informácií

CROWDFUNDING

7.7.2015
CROWDFUNDINGEurópska komisia otvorila výzvu EAC/03/2015 - Pilot project on "Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy".Termín je 24. augusta 2015. Cieľom projektu je popis, analýza... viac informácií

Nové logá pre Európu pre občanov

6.7.2015
Nové logá pre Európu pre občanov 06.07.2015 - Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) zverejnila na svojej stránke logá a ostatné informácie o vizuálnej identite pre príjemcov grantu Európy... viac informácií

Zverejňovanie výziev v rámci OP Kvalita životného prostredia

6.7.2015
Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 06.07.2015 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že... viac informácií

Programový manuál OP ZaSI verzia 3.3

6.7.2015
Programový manuál OP ZaSI verzia 3.3 06.07.2015 - Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálnu inklúziu oznamuje, že vydal aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.3. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie... viac informácií

Výskumná agentúra – logá na stiahnutie pre prijímateľov

3.7.2015
Výskumná agentúra – logá na stiahnutie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV 03.07.2015 V zmysle zmeny názvu ASFEU na Výskumnú agentúru  uvádzame k dispozícii logá, ktoré je potrebné od 1.7.2015 zapracovať zo strany... viac informácií

ASFEU mení názov

3.7.2015
ASFEU mení názov S účinnosťou od 1. júla 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ASFEU k zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový... viac informácií

EIB poskytuje Slovensku úver na spolufinancovanie národných projektov

1.7.2015
EIB poskytuje Slovenskej republike úver na spolufinancovanie národných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 01.07.2015 - Európska investičná banka (EIB) poskytuje... viac informácií

Dodatok č. 1 k usmerneniu k integrácii informačných systémov verejnej správy

30.6.2015
Dodatok č. 1 k usmerneniu k integrácii informačných systémov verejnej správy 30.06.2015 - Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS)... viac informácií

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.17 k oprávnenosti výdavkov

30.6.2015
Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.17 k oprávnenosti výdavkov 30.06.2015 - Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálnu inklúziu oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.17 k oprávnenosti... viac informácií

ONLINE DOTAZNÍK - Hodnotenie Kohéznej politiky v období 2007-2013

29.6.2015
ONLINE DOTAZNÍK I Hodnotenie Kohéznej politiky v období 2007-2013 Spoločnosti KPMG a Prognos realizujú pre Európsku komisiu -  Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) a Generálne riaditeľstvo... viac informácií

Novinky Nadácie Ekopolis

29.6.2015
Novinky Nadácie Ekopolis   Súčasťou študijnej cesty boli aj projekty podporené z programu Zelené oázy 11. júna 2015 sa uskutočnila študijná cesta k príprave projektového zámeru z Programu cezhraničnej spolupráce HU – SK 2014... viac informácií

Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

26.6.2015
Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa 26.06.2015 - Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj... viac informácií

8.ročník konferencie iDEME OPIS 2015

26.5.2015
8.ročník konferencie iDEME OPIS 2015 Včera sa v Bratislave uskutočnil už ôsmy ročník odbornej konferencie iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorá bola venovaná informatizácii verejnej správy. Hlavnou témou bola... viac informácií

Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1.

25.6.2015
Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1. 25.06.2015 - Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV... viac informácií

Pomôcka ďalším žiadateľom o NFP na obnovu verejného osvetlenia

24.6.2015
Pomôckou ďalším žiadateľom o NFP na obnovu verejného osvetlenia sú odpovede na často kladené otázky 24.06.2015 - Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast... viac informácií

O podporu na obnovu verejného osvetlenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 požiadalo zatiaľ 10 miest a obcí

24.6.2015
O podporu na obnovu verejného osvetlenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 požiadalo zatiaľ 10 miest a obcí 24.06.2015 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschop-nosť a... viac informácií

Oznámenie zo dňa 19.06.2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)

22.6.2015
Oznámenie zo dňa 19.06.2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA /... viac informácií

Oznámenie č. 119 zo dňa 19.06.2015 (Predkladanie Žiadostí o platbu)

22.6.2015
Oznámenie č. 119 zo dňa 19.06.2015 (Predkladanie Žiadostí o platbu) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí ... viac informácií

DNI VIDIEKA V NÁRODNEJ RADE SR

18.6.2015
25 - 26. júna 2015 uskutočnia  tradičné DNI VIDIEKA V NÁRODNEJ  RADE SR. Tohto roku to bude už 15. ročník tohto významného podujatia s názvom "Plánujme spoločne náš život na vidieku", na ktorom dostali priestor na prezentáciu... viac informácií

Vernisáž výstavy - Pocta Martinovi Martinčekovi - 26.6.2015

22.6.2015
MESTSKÉ KULTÚRNE A OSVETOVÉ STREDISKO V SNINE v spolupráci s DOMOM FOTOGRAFIE, o.z. v Liptovskom Mikuláši a GALÉRIOU UMELCOV SPIŠA v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja   Vás a Vašich ... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015 - OP ŽP

20.6.2015
Usmernenie poskytovateľa č. 13/2015 Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 17. júna 2015 Usmernenie poskytovateľa č.... viac informácií

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

19.6.2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. júna 2015 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.     Cieľom Usmernenia... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0

19.6.2015
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0 Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Príručku pre prijímateľa,... viac informácií

POZVÁNKA na informačný seminár

19.6.2015
POZVÁNKA na informačný seminár ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov, ktorý sa uskutoční 23.6.2015 v čase 10:00-14:00 v priestoroch Tabačky v Košiciach. Informačný seminár bude prednostne zameraný na... viac informácií

Vyzvanie na národný projekt OPIS

18.6.2015
Ministerstvo financií SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt OPIS 18.06.2015 - Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo... viac informácií

Usmernenie Poskytovateľa č. 6 - OP Výskum a vývoj

17.6.2015
Usmernenie Poskytovateľa č. 6 (Riadiaci orgán) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 6 (ASFEU)

17.6.2015
Usmernenie poskytovateľa č. 6 (ASFEU) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP - OP Ľudské zdroje

16.6.2015
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok... viac informácií

Grantový program o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

16.6.2015
Opatovne uverejňujeme informáciu o otvorení 10. Ročníka grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ ,na vašej webovej či facebookovej stránke. Grantový program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku... viac informácií

Aktualizovaný Programový manuál ROP, verzia 5.6

15.6.2015
Oznam RO pre ROP o zverejnení aktualizovaného Programového manuálu ROP, verzia 5.6 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 12.6.2015 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ zverejnený ... viac informácií

Spúšťa sa nový Web umenia

11.6.2015
Spúšťa sa nový Web umenia Operačný program Informatizácia spoločnosti Dnes sa uskutočnila  v priestoroch novootvorenej galerijnej kaviarne Berlinka v Esterházyho paláci  tlačová konferencia k spusteniu a neformálnemu... viac informácií

iDEME OPIS Bratislava 2015 - POZVÁNKA

10.6.2015
iDEME OPIS Bratislava 2015 Informatizácia až po dediny a mestá8. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správyv spolupráci s Riadiacim orgánom OPIS na Úrade vlády SR25. 6. 2015 (štvrtok)hotel Bôrik,... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

10.6.2015
Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO Oznamujeme  žiadateľom o NFP pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO, že v rámci prílohy 3.01 k Žiadosti o NFP „Opis projektu“ je pri vypĺňaní potrebné ... viac informácií

Novinka zo stránky Centra pre filantropiu

10.6.2015
Novinka zo stránky Centra pre filantropiu, n.o.: 10.ročník programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHEME ŽIŤ od Baumitu je TU! Spoločnosť Baumit s.r.o. v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlasuje jubilejný 10.ročník grantového programu TU... viac informácií

Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na rok 2015

9.6.2015
Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na rok 2015   Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce ku dňu 5. júna... viac informácií

Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

9.6.2015
Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný ... viac informácií

Novinka zo stránky Centra pre filantropiu

9.6.2015
Novinka zo stránky Centra pre filantropiu, n.o.: SPPoločne po štvrtý krát! (9.6.2015) SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

8.6.2015
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore   Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP... viac informácií

Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne

8.6.2015
Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne 08.06.2015 - SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám... viac informácií

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru

5.6.2015
2. zasadnutie Monitorovacieho výboru Dňa 21. 5. 2015 sa konalo druhé zasadnutie monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa. Členovia monitorovacieho výboru schválili Komunikačnú stratégiu pre OP EVS a ... viac informácií

Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO

5.6.2015
Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že dňa 19.5.2015 bola vydaná... viac informácií

RO posúva termín uzávierky prijímania ŽoNFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01

4.6.2015
UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky prijímania žiadostí... viac informácií

THE OLAF REPORT 2014

4.6.2015
THE OLAF REPORT 2014 Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014. THE OLAF REPORT... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

4.5.2015
Novinky z www.ekopolis.sk   Na Slovensku realizujeme nový program rozvoja rómskych komunít Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou realizuje nový Program rozvoja rómskych komunít, ktorý je zameraný na znižovanie... viac informácií

Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády

2.6.2015
Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE)... viac informácií

Regionálne informačné semináre k III. Výzve Fondu pre MVO

2.6.2015
Regionálne informačné semináre k III. Výzve Fondu pre MVO 1.06.2015 V termíne od 23. do 26. júna sa uskutočnia pre MVO na informačné semináre k III.výzve Fondu pre MNO…   Prihláška na informačný seminár Nadácia... viac informácií

Upozornenie prijímateľov NFP OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj na preukazovanie odbornosti členov komisie vo VO

1.6.2015
Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na preukazovanie odbornosti členov komisie vo VO V zmysle § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ ... viac informácií

Vláda SR o rozvoji bývania

29.5.2015
Materiály zo 164.schôdze vlády SR o rozvoji bývania Vláda SR na svojej 164. schôdzi konanej 27. mája 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj materiály o rozvoji bývania: 12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon... viac informácií

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

29.5.2015
Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu Vláda SR schválila na včerajšej schôdzi návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území,... viac informácií

Prvá aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP Oznam, PO 2014-2020

29.5.2015
Prvá aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP Oznam, PO 2014-2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom... viac informácií

Metodický výklad k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.5.2015

28.5.2015
Metodický výklad k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.5.2015. Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že dňa 26.5.2015 bol na webovom sídle v časti dokumenty na stiahnutie / riadiaca... viac informácií

UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1

28.5.2015
UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/ Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o ... viac informácií

Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK SS ver.13 a VS verz.13

27.5.2015
Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK súkromný sektor verzia 13 a verejný sektor verzia 13   27.05.2015 - Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 15. mája... viac informácií

OPIS VIDEO NEWS č.1/2015

27.5.2015
OPIS VIDEO NEWS č.1/2015 OPIS VIDEO NEWS, elektronický video news letter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti ... viac informácií

POZVÁNKA na Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015.

26.5.2015
Pozvánka na Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015.   Kedy: 10. jún 2015 Kde: Bratislava (Primaciálny palác)   Fórum je organizované Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s hlavným mestom Bratislava, pod... viac informácií

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce

26.5.2015
Informačné semináre k vyhlásenej výzve na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce 26.05.2015 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy OPŽP-PO2-14-1

26.5.2015
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy OPŽP-PO2-14-1   Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Správu o vyhodnotení výzvy na... viac informácií

Výzva č. 3/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí.....

22.5.2015
Oznámenie PPA zo dňa 21. 05. 2015 Výzva č. 3/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a... viac informácií

UPOZORNENIE! RO navyšuje alokáciu a posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01

21.5.2015
UPOZORNENIE! RO navyšuje alokáciu a posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „OPZ")... viac informácií

Oznámenie zo dňa 18. 05. 2015

19.5.2015
Oznámenie zo dňa 18. 05. 2015 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy... viac informácií

Aké odhalenie prinesie finále OPIS?

19.5.2015
ITAPA 2015: Aké odhalenie prinesie finále OPIS? 19.05.2015 - Striedanie vlád, nepripravenosť legislatívy, nedostatočná kontrola či dĺžka verejného obstarávania, ale aj problémoví dodávatelia sú prekážkami úspešného ... viac informácií

Oznámenie k podávaniu ŽoP na Lesnícko-environmentálne platby a Agroenvironmentálne platby, podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat pre

15.5.2015
Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu na Lesnícko-environmentálne platby a Agroenvironmentálne platby, podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat pre rok 2015 Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej... viac informácií

Oznámenie k podávaniu ŽoP pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)

15.5.2015
Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne... viac informácií

Novinky Nadácie Ekopolis

15.5.2015
Novinky nadácie Ekopolis   Do 20. mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2015 Už len do 20. mája 2015 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa... viac informácií

Aktualizované Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1979/2015-640

14.5.2015
Aktualizované Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1979/2015-640 14.05.2015 - k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v... viac informácií

Pracovný seminár k príprave národnej správy HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR

13.4.2015
Vážení členovia pracovnej skupiny pre mestský rozvoj,   v mene generálnej riaditeľky sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja MDVRR SR pani Eleny Szolgayovej si Vás dovoľujeme pozvať na pracovný seminár k príprave národnej... viac informácií

Navýšenie prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01

11.5.2015
Navýšenie prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01 Z dôvodu uvoľnených finančných prostriedkov na opatrení 2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán rozhodlo o navýšení  prostriedkov NFP na výzvu... viac informácií

Info zo 160.schôdze vlády SR

7.5.2015
Na dnešnej 160.schôdzi vlády SR boli okrem iných, "ako materiály na informáciu" prerokované a vzaté na vedomie aj nasledovné materiály: c. Informácia o implementácii a čerpaní za operačné programy cezhraničnej spolupráce ... viac informácií

Upozornenie prijímateľov NFP OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj na zmenu v Zákone o VO zo dňa 29.4.2015

7.5.2015
Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na zmenu v Zákone o VO zo dňa 29.4.2015. Dňa 29.4.2015 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní, pričom nastala... viac informácií

Slovensko má lepší a transparentnejší model asignácie

6.5.2015
Slovensko má lepší a transparentnejší model asignácie Bratislava, 5. máj 2015 - Minister financií Peter Kažimír a zástupcovia neziskového sektora podpísali memorandum zaisťujúce vyššie  štandardy transparentnosti tretieho... viac informácií

Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na zmenu článku 7.3 Obstarávanie tovarov, služieb a

6.5.2015
Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na zmenu článku 7.3 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v rámci Príručiek pre prijímateľa. Agentúra... viac informácií

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl - vyhodnotenie

5.5.2015
Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl - vyhodnotenie 05.05.2015 - V nadväznosti na výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie... viac informácií

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 3.9

4.5.2015
Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 3.9 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.9 platnú... viac informácií

Knowledge Transfer Seminar on ‘Eco-smart Housing for Elderly

4.5.2015
Trieste, 14 May 2015 Starhotels Savoia Excelsior Palace Riva del Mandracchio 4, Trieste, Italy The CEI presents the Knowledge Transfer Seminar on ‘Eco-smart Housing for Elderly’ organised in the framework of the WIDER “green groWing of... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

4.5.2015
Novinky z www.ekopolis.sk   Do 11. mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2015 Už len do 11. mája 2015 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa... viac informácií

Oznam o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov

1.5.2015
Informácia o zverejnení nasledujúceho oznamu zverejneného na stránke www.opzp.sk v časti Aktuality:   Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich... viac informácií

Oznam o Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2014 – 2020

30.4.2015
Oznámenie zo dňa 30.04.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako ... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

30.4.2015
Novinky z www.ekopolis.sk   Stromy v meste: problém pre ľudí alebo pre stromy? 11. mája 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutoční tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov je pripravený workshop s... viac informácií

Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách

29.4.2015
Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách Aj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby energie. O možnostiach financovania energeticky úsporných... viac informácií

Upozornenie na časté pochybenia pri realizácii VO metódou „elektronického trhoviska“.

28.4.2015
Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov NFP OPV a OPVaV na časté pochybenia pri realizácii verejného ... viac informácií

Veľtrh práce Job Expo 2015

27.04.2015
Veľtrh práce Job Expo 2015 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás pripravuje už 5. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2015 . Najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2015 v spojení so 17.... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj_apríl 2015

27.04.2015
Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj_apríl 2015 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)... viac informácií

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru OP Integrovaná infraštruktúra schválili kľúčové dokumenty

24.04.2015
Na zasadnutí Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválili kľúčové dokumenty 23.04.2015 Bratislava (23. apríla 2015) – Nový Operačný program Integrovaná infraštruktúra má  za sebou už... viac informácií

ReŠtart Slovensko udeľovalo ceny na ReGala

24.04.2015
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka:  ReŠtart Slovensko udeľovalo ceny na ReGala (23.4.2015) Susedské trhy, psychlogické poradenstvo, infozákony online? Áno, na tieto otázky odpovedajú projekty v rámci súťaže ReŠtart ... viac informácií

O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2015

22.04.2015
O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2015 Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy, výskumu a vývoja a... viac informácií

Nariadenie vlády SR č. 76/2015 Z. z.

22.04.2015
Nariadenie vlády SR č. 76/2015 Z. z. z 8.4.2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených ... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-4

21.04.2015
Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-4 Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas... viac informácií

Séria workshopov má pomôcť pri ukončovaní projektov elektronizácie verejnej správy

21.04.2015
Séria workshopov má pomôcť pri ukončovaní projektov elektronizácie verejnej správy Byť čo najlepšie pripravení na sprístupnenie elektronických služieb, overiť ich funkčnosť, otestovať pred spustením do prevádzky a... viac informácií

Nová informácia Environmentálneho fondu - Podpora formou dotácie

16.4.2015
Nová informácia Environmentálneho fondu. link http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html. Podpora formou dotácie Vážení žiadatelia, v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie... viac informácií

Aktuality pôdohospodárskej platobnej agenúry

16.4.2015
Aktuality pôdohospodárskej platobnej agenúry Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2015 viac informácií 16-04-2015 Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2015 Pôdohospodárska platobná... viac informácií

Zoznam údajov o neschválených ŽoNFP v rámci OPŽP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z.

16.4.2015
Zoznam údajov o neschválených ŽoNFP v rámci OPŽP v zmysle zákona č.528/2008 Z.z.   Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam údajov o ... viac informácií

Pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

15.4.2015
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 75/2015 Z. z.. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Nariadenie vlády ... viac informácií

Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z.

15.4.2015
Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z.   Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné... viac informácií

Novinka zo stránky www.cpf.sk

15.4.2015
Novinka zo stránky www.cpf.sk: Tretí sektor chce ukázať, že Pomáhať Spolu má zmysel (14. apríl 2015) Asignácia 2% je v súčasnosti jediným systémovým mechanizmom podpory tretieho sektora. Značnú časť príjmov neziskových ... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj

14.4.2015
Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje... viac informácií

Aktualizácia v časti “Projekty TP” - MŽP

14.4.2015
Aktualizácia v časti “Projekty TP” Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Projekty technickej pomoci“.... viac informácií

Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES

13.4.2015
Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES   MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle... viac informácií

ReŠtartujte Slovensko na novej crowdfundingovej platforme StartLab.sk

13.4.2015
ReŠtartujte Slovensko na novej crowdfundingovej platforme StartLab.sk V týchto dňoch vstupuje súťaž ReŠtart Slovensko do svojho finále. V polovici apríla sa v Bratislave sa stretli autori a spolupracovníci ôsmich finálových... viac informácií

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

10.4.2015
Vyhlásenie súťaže Dedina roka Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 26. 3. 2015 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2015. Spolu s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR),... viac informácií

Agrorezort pokračuje v celoslovenskom predstavovaní IROP

10.4.2015
Agrorezort pokračuje v celoslovenskom predstavovaní IROP (Banská Bystrica, 10. apríla 2015) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pokračuje v celoslovenskom predstavovaní Integrovaného regionálneho operačného ... viac informácií

Novinka zo stránky www.cpf.sk

10.4.2015
Novinka zo stránky www.cpf.sk: Nadácia Tatra banky pozýva na prednášku držiteľa Nobelovej ceny. Držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu bude prednášať na Slovensku, už 20.apríla 2015 na Filozofickej fakulte Univezrzity Komenského.... viac informácií

Vláda SR na svojej 155. schôdzi, konanej 8. apríla 2015 prerokovala a schválila nasledovné...

9.4.2015
Vláda SR na svojej 155. schôdzi,  konanej 8. apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body: 1. Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a... viac informácií

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

8.4.2015
Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014 Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách... viac informácií

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“

8.4.2015
Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“   MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk... viac informácií

Vláda SR na svojej 154. schôdzi konanej 1.apríla 2015 prerokovala a schválila materiály

7.4.2015
Vláda SR na svojej 154. schôdzi konanej 1.apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body: 12.Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie... viac informácií

Pozvánka na konferenciu "Otvorene o obnove bytových domov"

2.4.2015
Pozvánka na konferenciu "Otvorene o obnove bytových domov" Až polovica bytových domov na Slovensku zatiaľ nie je obnovená. Aké sú požiadavky na obnovu, aká je prax, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov urobiť pre... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

2.4.2015
Novinky z www.ekopolis.sk   Na Slovensku sa zazelenie 19 miest V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 19 projektov v celkovej výške 56 000 eur.... viac informácií

MZ SR predĺžilo lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

02.04.2015
MZ SR predĺžilo lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo oznamuje predĺženie lehoty na predloženie... viac informácií

Aktuálne informácie pôdohospodárskej platobnej agentúry

2.4.2015
Aktuálne informácie pôdohospodárskej platobnej agentúry Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015 Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy... viac informácií

Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP

1.4.2015
Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP V nadväznosti na zmeny súvisiace so zrušením Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný... viac informácií

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP

31.3.2015
Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP k výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO V termíne od 30.3. - 15.4. 2015 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výziev Mobilizácia excelentných výskumných... viac informácií

Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach

30.3.2015
PREMIÉR: Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach Vláda SR si pri čerpaní eurofondov svoju úlohu splnila, zvyšok je už na prijímateľoch pomoci, mestách a obciach. Povedal to 27.3. novinárom premiér... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1

25.3.2015
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1   Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

25.3.2015
Novinky z www.ekopolis.sk   O podporu z programu Pohoda za mestom sa uchádza 41 projektov Program Pohoda za mestom poskytuje už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom... viac informácií

Informácia o zrušení Centra vzdelávania MPSVaR SR a zmene názvu Implementačnej agentúry pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

24.3.2015
Informácia o zrušení Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Na základe Rozhodnutia... viac informácií

Informácie Environmentálneho fondu

23.3.2015
Informácie Environmentálneho fondu Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia... viac informácií

Central European Transfer Seminar on ‘Eco-smart Housing for Elderly’

23.3.2015
Trieste, 14 May 2015 Starhotels Savoia Excelsior Palace Riva del Madracchio 4, Trieste, Italy The CEI presents the Central European Transfer Seminar on ‘Eco-smart Housing for Elderly’ organised in the framework of the WIDER - green groWing... viac informácií

Otváracia konferencia EŠIF 2014-2020

19.3.2015
Otváracia konferencia EŠIF 2014-2020 Dńa 27. marca sa uskutoční Otváracia konferencia EŠIF 2014-2020 za účasti komisárky Coriny Crețu a podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho. Zdroj:... viac informácií

Konferencia Rok energetických auditov

19.3.2015
Konferencia Rok energetických auditov Energetické audity pomáhajú odhaliť, kde je možné znížiť spotrebu energie. Európska únia vyžaduje, aby si dali audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. O tom, čo očakávať ... viac informácií

Príručka - Sprievodca o cestovnom ruchu

19.3.2015
EK  -  Guide on EU funding for the tourism sector       Príručka prináša prehľad rôznych zdrojov na financovanie cestovného ruchu pre súkromný aj verejný sektor.     Zdroj:  ... viac informácií

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2015

18.3.2015
Plánovaný harmonogram výziev na rok 2015 Aktualizovaná verzia IHV pre OP VaV na rok 2015, aktualizovaná 13.03.2015, ktorá nahrádza verziu z 03.03.2015. V rámci IHV OP VaV nie je stanovený Indikatívny objem finančných... viac informácií

Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC (Návrh)

17.3.2015
Na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol dňa 17.3.2015 pridaný dokument (Verzia 2.0):  Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC (Návrh)     Metodika bola upravená na základe pripomienok... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

17.3.2015
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z. Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP k 28. 02. 2015 a... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

16.3.2015
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola aktualizovaná tabuľka prehľad ... viac informácií

Príručka pre žiadateľa o NFP operačného programu Výskum a vývoj, verzia 15.0

16.3.2015
Príručka pre žiadateľa o NFP operačného programu Výskum a vývoj, verzia 15.0 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že riadiaci orgán- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - schválil dňa 12. 03.2015 Príručku  pre... viac informácií

Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

14.3.2015
Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17.... viac informácií

Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020

13.3.2015
Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 odštartovalo... viac informácií

Z dotačnej schémy sa podporí technická vybavenosť aj stredné školy

12.3.2015
Z dotačnej schémy sa podporí technická vybavenosť aj stredné školy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu... viac informácií

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej ko

12.3.2015
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity p. Peter Pollák si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne... viac informácií

Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predklada

12.3.2015
Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO2-14-1 Ministerstvo životného prostredia SR... viac informácií

UPOZORNENIE na zmeny v procese verejného obstarávania vo vzťahu k povinnostiam prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV

10.3.2015
UPOZORNENIE na zmeny v procese verejného obstarávania vo vzťahu k povinnostiam prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV Dňa 01.03. 2015 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa povinnosti... viac informácií

Program OPORA Nadácie SPP

10.3.2015
Informácia o uzávierke programu:  Program OPORA Nadácie SPP Program OPORA je späť a opäť bude možné v rámci neho získať podporu na individuálne plány rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Projekty... viac informácií

Hromadná pripomienka k novele Infozákona

10.3.2015
Na www.cpf.sk bola pridaná novinka: Hromadná pripomienka k novele Infozákona Zákon o slobodnom prístupe k informáciám považujeme za jeden z najdôležitejších zákonov upravujúcich výkon občianskych práv a kontrolu orgánov... viac informácií

Pozvánka na regionálnu konferenciu s názvom: "Inovatívne podnikáme v cestovnom ruchu na vidieku"

6.3.2015
Pozvanka Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici organizujú regionálnu konferenciu s názvom „INOVATÍVNE PODNIKÁME V CESTOVNOM RUCHU... viac informácií

Podnikateľská misia do Číny

6.3.2015
Podnikateľská misia do Číny Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja  MDVRR SR si dovoľuje informovať podnikateľskú obec, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s lokálnou vládou... viac informácií

Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

5.3.2015
Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje V novom programovom období 2014-2020 plní/preberá úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje ... viac informácií

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU

4.3.2015
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU 26. februára t. r. sa vo Varšave uskutočnila slávnosť, počas ktorej premiérka Ewa Kopacz v spoločnosti poľskej... viac informácií

Nové pravidlá oprávnenosti výdavkov SR- MPRV

3.3.2015
Nové pravidlá oprávnenosti výdavkov SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva novú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov projektov podporených z programu CBC SK-ST 2007-2013.... viac informácií

Aktualizácia v časti “Projekty TP” - MŽP

2.3.2015
Aktualizácia v časti “Projekty TP” Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Projekty technickej pomoci“. Bližšie... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom č. OPŽP-PO4-14-1 - MŽP

2.3.2015
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom č. OPŽP-PO4-14-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8 - MŽP

2.3.2015
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.8 platnú od... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015 - MŽP

2.3.2015
Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 25. februára 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015. Znenie... viac informácií

OP KaHR: Elektornické trhovisko je už ostrej prevádzke

27.2.2015
OP KaHR: Elektornické trhovisko je už ostrej prevádzke Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že od 1. februára 2015... viac informácií

Prehľad o budovách ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v roku 2014

27.2.2015
Prehľad o budovách ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v roku 2014 SúvisiaceOnline formulár na zadávanie údajov o verejných budovách, ktoré boli významne obnovené v roku 2014 Ústredné... viac informácií

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

27.2.2015
Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek začal dnes v Banskej Bystrici sériu informačných dní pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. Hlavným bodom je... viac informácií

Cena Nadácie Orange za rok 2014

27.2.2015
Na www.cpf.sk bola pridaná informácia o uzávierke programu: Cena Nadácie Orange za rok 2014 Nadácia Orange ocení výnimočné mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti... viac informácií

P o z v á n k a n a s e m i n á r e

26.2.2015
P o z v á n k a  n a   s e m i n á r e Európske štrukturálne fondy v programovom období 2014 – 2020 nové požiadavky na verejné obstarávanie Semináre sú určené  pre zodpovedných za verejné obstarávanie v rámci... viac informácií

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1

26.2.2015
Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom... viac informácií

Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie verzia 9.0

24.2.2015
Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie verzia 9.0 Aktuálna verzia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie (verzia 9.0, platná od 17.2.2015, účinná dňa 19.2.2015); S príručkou sa môžete... viac informácií

Hľadáme talenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti dopravy aj cestovného ruchu

24.2.2015
Hľadáme talenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti dopravy aj cestovného ruchu Žiaci stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy majú možnosť prihlásiť sa do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia... viac informácií

Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015

24.2.2015
Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015 S plánom hodnotení sa môžete oboznámiť tu:... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

23.2.2015
Novinky z www.ekopolis.sk V obci Hrubý Šúr vzniklo nové ekocentrum V piatok 13. februára v obci Hrubý Šúr otvorili nové ekocentrum. Výnimočné je tým, že rekonštrukciu zabezpečili architekti OZ ArTUR a bude slúžiť najmä na ... viac informácií

Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé OP

19.2.2015
Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy. BEST PRACTICES... viac informácií

Program rozvoja vidieka 2014 -2020 bol schválený

19.2.2015
Program rozvoja vidieka 2014 -2020 bol schválený 13. 2. 2015 Európskou komisiou. Zároveň dávame do pozornosti, že dňa 26. 2. 2015 o 9.30 (štvrtok) sa uskutoční konferencia k predstaveniu celého Programu rozvoja vidieka 2014 -2020... viac informácií

Informácia Environmentálneho fondu pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015

18.2.2015
Informácia Environmentálneho fondu pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015 dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond 16.01.2015 rozposlal výzvy (listy) na ... viac informácií

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

17.2.2015
VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015.... viac informácií

Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa

14.2.2015
Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa   12.2.2015 program Interreg Central Europe otvoril svoju prvú výzvu. Skoro 80 mil. € je k dispozícii na financovanie projektov pre verejný a súkromný sektor, ktorý chcú... viac informácií

Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku

13.2.2015
Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku   Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1... viac informácií

Program rozvoja vidieka pre Slovensko schválený

13.2.2015
Dnes - 13.2.2015- bol oficiálne schválený Program rozvoja vidieka pre Slovensko. V rámci tohto Programu má Slovensko k dispozícii 2,1 miliárd EUR na sedemročné obdobie.   „Nový program rozvoja vidieka dáva Slovensku ďalšiu... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

10.2.2015
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z. Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o... viac informácií

Projekty OPIS sa dostávajú do finálnej fázy

9.2.2015
Projekty OPIS sa dostávajú do finálnej fázy Projekty z Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa postupne aplikujú do praxe. V súčasnej dobe je ukončený projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR - Elektronické... viac informácií

Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

9.2.2015
Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP   Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný... viac informácií

Prvé výsledky prieskumu - pre viac ako polovicu Slovákov sú eurofondy prospešné

9.2.2015
Prvé výsledky prieskumu - pre viac ako polovicu Slovákov sú eurofondy prospešné   Úrad vlády Slovenskej republiky realizoval Prieskum úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku na konci... viac informácií

Tvorba otvoreného informačného systému

9.2.2015
Tvorba otvoreného informačného systému: analýzy, návrh modelu a záznamy zo stretnutí s cieľovými skupinami Novinky z web stránky Centra pre filantropiu, n.o. - www.cpf.sk : (Bratislava, 9.2.2015) Národný projekt "Zvyšovanie... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31. 01. 2015

6.2.2015
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31. 01. 2015 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 01. 2015 ako aj povinné... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.

6.2.2015
Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z. Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených... viac informácií

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

6.2.2015
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO") plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie ... viac informácií

Konferencia Verejné budovy pod lupou

4.2.2015
Konferencia Verejné budovy pod lupouPätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Aj o požiadavkách na... viac informácií

MZ SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o NFP, verzia 13.0

3.2.2015
MZ SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o NFP, verzia 13.0 MZ SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o NFP, verzia 13.0 v sekcii "Manuály, príručky a metodické pokyny" v kategórii "Príručka pre žiadateľa o... viac informácií

Návrh noveéo „Zákona o verejnom obstarávani“

30.1.2015
Na MPK sa momentálne nachadza navrh noveho „Zakona o verejnom obstaravani“   Stranka materialu na MPK:... viac informácií

Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7

30.1.2015
Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7 Na základe medializovaných informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 28.... viac informácií

Začal sa najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku

30.1.2015
Bratislava (29. januára 2015) – Včera sa začal najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku, ktorého ambíciou je okrem iného predstaviť Slovensko ako atraktívnu turistickú destináciu pre turistov z celého sveta. Aj preto sa na... viac informácií

Zoznam žiadateľov o grant, ktorí postúpili do 2. kola hodnotenia

30.1.2015
Zoznam žiadateľov o grant, ktorí postúpili do 2. kola hodnotenia. Termín na odovzdávanie dokumentácie 2. kola je 16.2.2015 do 16:00 hod. Formuláre a podmienky pre úplné žiadosti o grant (druhé kolo) sú k dispozícii od 19. januára... viac informácií

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k 31.12.2014

29.1.2015
Oznámenie PPA z 27.1.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014 (vrátane LEADER) a Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k ... viac informácií

Pozvánka na seminár venovaný n.o.: Účtovné a daňové povinnosti neziskových organizácií

29.1.2015
Pozvánka na seminár venovaný neziskovým organizáciám so skvelou odborníčkou na túto oblasť Dášou Koraušovou. Názov: Účtovné a daňové povinnosti neziskových organizácií Termín: 10.2.2015 Prednáša: Ing. Bc. Dáša... viac informácií

Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

28.1.2015
Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie Manuál pre poľnohospodárov vznikol ako doplnok Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov pre uľahčenie orientácie začínajúcim farmárom.... viac informácií

Novinky zo stránky Centra pre filantropiu, n.o.

28.1.2015
Novinky zo stránky Centra pre filantropiu, n.o.: Hlasovanie poslancov NR SR o novele zákona o petičnom práve (28.1.2015) Organizátori hromadnej pripomienky verejnosti súhlasia s predloženým návrhom zákona a odporúčajú ho schváliť... viac informácií

Odporúčania ASFEU pre proces VO pre prijímateľov NFP v rámci OP Výskum a vývoj

27.1.2015
Odporúčania ASFEU pre proces verejného obstarávania pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj Na základe častých pochybení v procese verejného obstarávania (VO) ASFEU zverejnila dokument Odporúčania... viac informácií

Upozornenie pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie na najčastejšie pochybenia v procese VO a odporúčanie ASFEU

27.1.2015
Upozornenie pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie na najčastejšie pochybenia v procese VO a odporúčanie ASFEU Na základe častých pochybení v procese verejného obstarávania (VO) zo strany prijímateľov... viac informácií

Nový OP Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu

23.1.2015
Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom... viac informácií

Monitorovací výbor operačného programu Integrovaná infraštruktúra začal naplno pracovať

23.1.2015
Monitorovací výbor operačného programu Integrovaná infraštruktúra začal naplno pracovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s Európskou komisiou a partnermi oficiálne začali činnosť... viac informácií

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

22.1.2015
Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci... viac informácií

POZVÁNKA na workshop projektu Transhusk Plus

22.1.2015
POZVÁNKA na workshop projektu Transhusk Plus PROGRAM  workshopu: Téma: Informačná podpora plánovania a využívania cezhraničnej verejnej dopravy s osobitným zreteľom na jej využitie s hľadiska cyklodopravy Dátum: 18. ... viac informácií

Projekt ReŠtart Slovensko – predĺženie šance pre protikorupčné projekty

22.1.2015
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka - Projekt ReŠtart Slovensko – predĺženie šance pre protikorupčné projekty Centrum pre filantropiu má za cieľ aj v rámci tretieho ročníka projektu ReŠtart Slovensko zlepšovanie... viac informácií

Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

22.1.2015
Vláda SR na svojom 143. zasadnutí 21.1.2015 ako druhý bod prerokovala a schválila: Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike   Obsah: Návrh uznesenia Predkladacia správa Vlastný... viac informácií

Národný informačný deň k novému operačnému programu URBACT III.

22.1.2015
Národný informačný deň k novému operačnému programu URBACT III. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so sekretariátom programu európskej územnej spolupráce URBACT zorganizovalo dňa 21.... viac informácií

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

22.1.2015
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na prvé novoročné stretnutie s umením v rámci projektu   ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ –... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk - Zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu Zelené oázy 2015

21.1.2015
Novinky z www.ekopolis.sk Zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu Zelené oázy 2015 Zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu.Viac na: http://www.ekopolis.sk/novinky/676-zverejnujeme-zoznam-projektov-.html Projekty na... viac informácií

Úrad splnomocnenca začína aktualizovať stratégiu a jej akčné plány

21.1.2015
Úrad splnomocnenca začína aktualizovať stratégiu a jej akčné plány Členovia Poradnej komisie pre prípravu revízie a aktualizácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a... viac informácií

Aktualizácia č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013

21.1.2015
Aktualizácia č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 3... viac informácií

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

20.1.2015
Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci... viac informácií

Pripomienky verejnosti k stavebnému zákonu boli vyriešené

19.1.2015
Pripomienky verejnosti k stavebnému zákonu boli vyriešené Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR (MDVRR) dnes prerokovalo so zástupcami verejnosti ich pripomienky k návrhu nového stavebného zákona. Dnešným... viac informácií

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

19.1.2015
Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v... viac informácií

Prezentácie z konferencie Energetická efektívnosť do roku 2020

19.1.2015
Prezentácie z konferencie Energetická efektívnosť do roku 2020 Zákon o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť šetriť energiou predovšetkým tým, ktorí môžu spotrebu významne znížiť. O tom, aké sú možnosti a kde sú... viac informácií

Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch operačných programov

19.1.2015
Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch operačných programov Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora) na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 diskutovala o nomináciách zástupcov... viac informácií

Informácia o zámere vyhlásiť výzvy - VEDA A VÝSKUM

16.1.2015
Informácia o zámere vyhlásiť výzvy ---- veda a výskum Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si... viac informácií

URBACT Info deň

15.1.2015
Dňa 21.1.2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity na Vazovovej 5 v Bratislave uskutoční URBACT Info deň Od URBACT II k URBACT III: Ako podporovať mestá? Info deň je určený pre zástupcov slovenských miest a... viac informácií

POZVÁNKA NA INFO SEMINÁRE k marcovej uzávierke 2015

15.1.2015
POZVÁNKA NA INFO SEMINÁRE k marcovej uzávierke 2015 29.1.- Bratislava Program: 10:00-11:45 Želmíra Gérová, vedúca EKB Slovensko: "Nový pracovný program EpO pre rok 2015... viac informácií

Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020

14.1.2015
Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR otvára verejnú konzultáciu k zámerom Národnej politiky pre elektronické ... viac informácií

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

14.1.2015
Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu... viac informácií

Hlavné novinky na trhu prace platné od januára 2015.

13.1.2015
Hlavné novinky na trhu prace platné od januára 2015. 1. Minimalna mzda bola zvysena na 380 eur. 2. Zacina platit subeh pomoci v hmotnej nudzi a mzdy. Po novom tak maju narok na pomoc v hmotnej nudzi ti dlhodobo nezamestnani ludia, ktori si... viac informácií

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

13.1.2015
Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  na  spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  obcí ... viac informácií

Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb

12.1.2015
Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb. Usmernenie... viac informácií

Informácia o zámere vyhlásiť výzvy

11.1.2015
Informácia o zámere vyhlásiť výzvy Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si Vás dovoľujú... viac informácií

JPD 2 - Dotazník o stave projektu po skončení realizácie

8.1.2015
Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2 - Dotazník o stave projektu po skončení realizácie MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 na... viac informácií

Zaslanie skrátených monitorovacích správ

8.1.2015
OP Základná infraštruktúra: Zaslanie skrátených monitorovacích správ MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov Priority 3 Operačného programu Základná... viac informácií

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty

8.1.2015
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty   Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty. Vzor zmluvy... viac informácií

Elektronické pracovné výkazy od 01. 01. 2015

7.1.2015
Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015 V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou je zavedené... viac informácií

Nové schválené materiály

7.1.2015
Vláda SR dnes na svojej 140. schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály: Ako bod 8 prerokovala a schválila materiál: Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej... viac informácií

MDVRR SR - nájomné byty, dotácie na rozvoj bývania a pod materiály

5.1.2015
Na portáli Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja boli uverejnené nasledovné materiály: - Nariadenie vlády SR  z 3.decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z.,... viac informácií

Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

31.12.2014
Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá... viac informácií

KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ

30.12.2014
KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ   Operačný program Výskum a inovácie Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015

23.12.2014
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015   Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO") plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí... viac informácií

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016

22.12.2014
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016 Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.7

19.12.2014
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.7 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.7 platnú od ... viac informácií

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 11/2014

19.12.2014
Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 11/2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 17. decembra 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 11/2014.... viac informácií

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

18.12.2014
Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4) Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtúaktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na ... viac informácií

POZVÁNKA na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou: Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy.

18.12.2014
POZVÁNKA na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou: Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy. Milí priatelia, dovoľujem si v prílohe zaslať pozvánku na zaujímavú akciu, ktorú organizuje KRI -... viac informácií

Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015

17.12.2014
Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015 Európska komisia schválila Pracovný Program týkajúci sa implementácie programu Európa pre občanov na rok 2015. Priority na rok 2015 sú: Akcia 1:... viac informácií

Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020

17.12.2014
Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020 Európska komisia v pondelok 15. decembra 2014 schválila operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020.... viac informácií

Výročná konferencia ÚSVRK sa zamerala na doterajšie využívanie eurofondov v oblasti inklúzie rómskych komunít

15.12.2014
Výročná konferencia ÚSVRK sa zamerala na doterajšie využívanie eurofondov v oblasti inklúzie rómskych komunít Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „úrad“), ako koordinátor horizontálnej priority... viac informácií

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

12.12.2014
Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu Včera sa v Bratislave konala Výročná konferencia Regionálneho operačného programu (ROP) a Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) za rok 2013. Zameraná bola na ... viac informácií

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

12.12.2014
Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a... viac informácií

Informácia o zmene sídla Environmentálneho fondu

11.12.2014
Informácia o zmene sídla Environmentálneho fondu dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 15. 12. 2014 Environmentálny fond sa sťahuje do nového sídla. Nové sídlo Environmentálneho fondu bude: Martinská 49,... viac informácií

Výstupy z workshopu s medzinárodnou účasťou

11.12.2014
Výstupy z workshopu s medzinárodnou účasťou Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizoval v dňoch 3 – 4. decembra 2014 workshop s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v rámci národného... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

10.12.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Pozrite si inšpiratívne videá z konferencie Áno, dá sa to! 29. októbra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s příznačným názvom Áno, dá sa to!. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom príkladov... viac informácií

Pozvánka na Výročnú konferenciu ROP a OPBK

8.12.2014
Pozvánka na Výročnú konferenciu ROP a OPBK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj si Vás dovoľuje pozvať na... viac informácií

Pozvánka na Výročnú konferenciu OP ŽP

8.12.2014
Pozvánka na Výročnú konferenciu OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu „Výsledky implementácie Operačného programu Životné prostredie v roku 2014“, ktorá sa... viac informácií

Pozvánka na slávnostné predstavenie OP KŽP

8.12.2014
Pozvánka na slávnostné predstavenie OP KŽP Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na “Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na nové programové obdobie 2014 –... viac informácií

Projekty Európskej spolupráce

3.12.2014
Prezentácie - podprogram Kultúra 03.12.2014 Projekty Európskej ... viac informácií

Stretnutie samosprávnych krajov k programovému obdobiu 2014 - 2020

3.12.2014
Stretnutie samosprávnych krajov k programovému obdobiu 2014 - 2020 03.12.2014 Dňa 26.11.2014 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie koordinátorov regionálnych integrovaných územných stratégií („RIÚS") a zástupcov SO/RO pre... viac informácií

Nové Usmernenie pre publicitu a informovanosť

3.12.2014
SFM: Nové Usmernenie pre publicitu a informovanosť 03.12.2014 Dňa 28.11.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 02. 12. 2014. Usmernenie... viac informácií

Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020

2.12.2014
Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020 V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 ohľadne... viac informácií

Implemntačný manuál pre PCS SK-AT 2007-2013 - sekcia 7.3 Projektové zmeny (platí od 28. novembra 2014)

1.12.2014
Implemntačný manuál pre PCS SK-AT 2007-2013 - sekcia 7.3 Projektové zmeny (platí od 28. novembra 2014) 01.12.2014 - Uvádzame aktualizáciu platnú od novembra 2014. Časti, ktoré boli upravené v porovnaní s verziou Príručky pre ... viac informácií

Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP

1.12.2014
Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu. Preto oznamujeme prijímateľom,... viac informácií

Seminár pre prijímateľov

1.12.2014
Seminár pre prijímateľov Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce organizovať seminár pre prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekty... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

27.11.2014
Novinky z www.ekopolis.sk V roku 2014 boli obnovené turistické chodníky v okolí Spišského hradu, Beckova, Čachtíc a Červeného Kláštora Turistické chodníky v okolí Spišského hradu, Beckova, Čachtíc a Červeného Kláštora... viac informácií

Informačné semináre k Výzve o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

28.11.2014
Informačné semináre k Výzve o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie... viac informácií

Slovensko: čo región, to iný svet

28.11.2014
Slovensko: čo región, to iný svet Slovensko patrilo v poslednom desaťročí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Životná úroveň však nerástla rovnakým tempom vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôvodná analýza UniCredit... viac informácií

Spoločenské inovácie - 11. decembra 2014

27.11.2014
Spoločenské inovácie 11. decembra 2014  sa uskutoční v Austria Trend Hoteli v Bratislave v čase 9:00 – 13:00 hod.workshop o spoločenských inováciách Cieľom workshopu je predstaviť koncept spoločenských inovácií slovenskej... viac informácií

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY SEPTEMBROVEJ UZÁVIERKY

27.11.2014
KOMPLETNÉ VÝSLEDKY SEPTEMBROVEJ UZÁVIERKY Vážení kolegovia, milí priatelia, prinášame kompletné výsledky septembrovej... viac informácií

Nadrezortné riešenie zamestnanosti

26.11.2014
Nadrezortné riešenie zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak 25.11. na konferencii priestoroch hotela Tatra... viac informácií

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020

25.11.2014
Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020 O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia,... viac informácií

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť národných projektov OPIS

24.11.2014
Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť národných projektov OPIS Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-1

20.11.2014
Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-1 Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas ... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

19.11.2014
Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na... viac informácií

PCS SK-HU 2007-2013: Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa

18.11.2014
PCS SK-HU 2007-2013: Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami bola aktualizovaná. Prosíme, aby ste od teraz (17.11.2014) používali túto verziu pri implementácii svojich projektov... viac informácií

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich

18.11.2014
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci... viac informácií

ŠFRB spustil infolinku 0850 166 031

18.11.2014
ŠFRB spustil infolinku 0850 166 031 Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v rámci zlepšenia dostupnosti informácií pre súčasných a budúcich klientov spustil infolinku 0850 166 031 prostredníctvom ktorej je možné získať všetky ... viac informácií

Pozvánka na workshop: prezentácia modelu otvoreného informačného systému MNO

18.11.2014
Novinka pridaná na www.cpf.sk: Pozvánka na workshop: prezentácia modelu otvoreného informačného systému MNO Dovoľujeme si vás pozvať na workshop s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. decembra 2014 v... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1

14.11.2014
Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1 Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP

14.11.2014
Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP v súvislosti s povinnosťou informovať poskytovateľa pomoci o skutočnostiach súvisiacich s oprávnenosťou... viac informácií

Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″

14.11.2014
Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″ Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti  “PO 2014 – 2020 /... viac informácií

Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2013

14.11.2014
Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2013 Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program o schválení Výročnej správy o vykonávaní... viac informácií

Program pomoci Ukrajine

13.11.2014
Novinka na www.cpf.sk: Program pomoci Ukrajine 25.výročie revolúcie, ktorá nám priniesla demokratické zmeny, nás v týchto dňoch nabáda častejšie skloňovať slovo "Sloboda". Stačí však nahliadnuť za východnú hranicu nášho... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-2

13.11.2014
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-2 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Monitorovacie správy - Zoznam povinných príloh monitorovacích správ projektu

13.11.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Monitorovacie správy - Zoznam povinných príloh monitorovacích správ projektu Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zoznamu povinných príloh monitorovacích správ projektu v... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

13.11.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Na Severnom Spiši vznikla cesta minerálnych prameňov Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny získala v roku 2013 podporu z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu ... viac informácií

Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov

12.11.2014
Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre... viac informácií

POZVÁNKA OP Kvalita životného prostredia 27.11.2014

11.11.2014
POZVÁNKA Vazeni clenovia PPP a  hostia, pozyvame Vas na besedu o novom Operacnom programe Kvalita zivotneho prostredia (OP KZP),  ktora sa uskutocni vo stvrtok 27.novembra 2014 o 13:00 v hoteli Bratislava. OP KZP predstavia zastupcovia... viac informácií

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

10.11.2014
Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré... viac informácií

Aktualizácia Harmonogramu výziev jednotlivých OP NSRR na rok 2014

10.11.2014
Aktualizácia Harmonogramu výziev jednotlivých OP NSRR na rok 2014   Aktualizácia Harmonogramu výziev jednotlivých OP NSRR na rok 2014 harmonogram vyziev... viac informácií

Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka:

10.11.2014
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka: Rok 2013 s CpF Pozrite si našu Výročnú správu za rok 2013. Dozviete sa, čo sa nám podarilo, aké projekty sme podporili, kto ich posudzoval, nájdete tam všetky grantové programy, ktoré sme... viac informácií

Na stránke www.cpf.sk bola pridaná informácia o uzávierke programu:

10.11.2014
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná informácia o uzávierke programu: Nadácia MMarket: Hľadá sa talent Grantový program Nadácie MMarket a Centra pre filantropiu, n.o. na podporu a rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí,... viac informácií

Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí

7.11.2014
Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes... viac informácií

Ministerstvo vnútra vydáva časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách

6.11.2014
Ministerstvo vnútra vydáva časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je vydavateľom mesačníka Romane nevipena – Rómske noviny. Toto... viac informácií

OPBK: Informácia k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014

6.11.2014
OPBK: Informácia k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom že v sekcii Dokumenty - v časti Ostatné dokumenty ... viac informácií

Cestovný ruch potrebuje aj veľké podujatia

5.11.2014
Cestovný ruch potrebuje aj veľké podujatia   Londýn (4. novembra 2014) – Aký prínos majú veľké podujatia svetového významu pre cestovný ruch. To je hlavnou témou ministerského summitu, ktorý zorganizovala Svetová... viac informácií

Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre pedagógov

5.11.2014
Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre pedagógov Celkovo 249 učiteľov získa v tomto roku zvýhodnenú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Rozhodla o tom Rada fondu na svojom rokovaní dňa 30. októbra 2014,... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1402

5.11.2014
Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1402 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1402.... viac informácií

Semináre Ako správne postupovať pri vykonávaní verejného obstarávania

4.11.2014
Semináre Ako správne postupovať pri vykonávaní verejného obstarávania S cieľom upozorniť prijímateľov pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie na najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní pripravila Slovenská... viac informácií

Príručka pre žiadateľa o NFP z ESF – OPV

4.11.2014
Príručka pre žiadateľa o NFP z ESF – OPV (verzia 14 zo dňa 31.10.2014)   Aktualizované znenie príručky je možné nájsť tu:... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

3.11.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 získala Liptovská Teplička Cenu Slovenskej republiky za krajinu získala obec Liptovská Teplička s projektom: Zachovanie unikátnych historických a krajinných štruktúr.... viac informácií

Revidovaný dokument - Operačný program OP KaHR, verzia 6.0

31.10.2014
Revidovaný dokument - Operačný program OP KaHR, verzia 6.0   Ministerstvo hospodárstva ako riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle revidovaný dokument... viac informácií

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

30.10.2014
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Súvisiace» Prezentácia zo seminárov» Program» Výzva KaHR-31DM-1401 Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo... viac informácií

Svetová organizácia cestovného ruchu ponúka Slovenku spoluprácu

30.10.2014
Svetová organizácia cestovného ruchu ponúka Slovenku spoluprácu   Prehĺbenie spolupráce v cestovnom ruchu či podpora kandidatúry Slovenska na členstvo vo výkonnom výbore Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). To sú... viac informácií

Oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014

29.10.2014
Oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014 V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č.2/2009 v aktuálnom znení, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil oznam pre prijímateľov v súvislosti s... viac informácií

Séria školení Európskeho roku rozvoja 2015

29.10.2014
V mesiaci október Európsky kontaktný bod (EKB), spolu so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) zorganizovali sériu celodenných školení na tému budúcoročného Európskeho roku... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

28.10.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola aktualizovaná tabuľka... viac informácií

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 4/2011 operačný program Vzdelávanie

27.10.2014
Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 4/2011 operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva dňa 24. 10 .2014 aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 4/2011 pre... viac informácií

F. Palko: Oblastné organizácie cestovného ruchu potrebujú viac spolupráce

27.10.2014
F. Palko: Oblastné organizácie cestovného ruchu potrebujú viac spolupráce Marketingové stratégie, kroky na zvýšenie konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov a využívanie pridelených dotácií. To sú hlavné témy, ktorým sa... viac informácií

EK schválila Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2013

24.10.2014
EK schválila Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2013 Dňa 15. októbra 2014 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za obdobie január – december 2013.... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014

24.10.2014
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 09. 2014 ako aj... viac informácií

Webinár o právnych a finančných otázkach v projektoch programu Horizont 2020

23.10.2014
Informácie o právnych a finančných otázkach v projektoch programu Horizont 2020 teraz už aj formou webinára. Sledujte nový kanál Horizont 2020 na You ... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizícii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014

23.10.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizícii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že dňa 22.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie" uverejnený dokument: Indikatívny harmonogram výziev na rok ... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

23.10.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Titulom Strom roka 2014 sa pýši moruša zo Senice Víťazom ankety Strom roka 2014 sa stala moruša biela zo Senice, ktorá získala 1 711 hlasov. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.... viac informácií

Vyhlásenie USMERNENIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

22.10.2014
Vyhlásenie USMERNENIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. októbra 2014 Usmernenie č. 1 k... viac informácií

Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko)

20.10.2014
Aktualizovaný zoznam oprávnených inštitúcií (Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko) Aktualizovaný zoznam nájdete v časti "Projekty Akcie" (Zoznam oprávnených ... viac informácií

Švajčiarsky finančný mechanizmus - formulár Žiadosti o použitie rezervy

20.10.2014
Švajčiarsky finančný mechanizmus - formulár Žiadosti o použitie rezervy Formulár Žiadosti o použitie rezervy spolu s Prílohou 1 Rozpočet použitia rezervy na projekt na skupiny oprávnených výdavkov s komentárom k rozpočtu je... viac informácií

Podľa neziskových mimovládnych organizácií porušilo MF SR princíp partnerskej komunikácie

17.10.2014
TS: Podľa neziskových mimovládnych organizácií porušilo MF SR princíp partnerskej komunikácie   Od novembra 2013 mimovládne organizácie spravili sériu konkrétnych krokov s cieľom dosiahnuť stabilizáciu asignačného... viac informácií

Z rokovania vlády SR

16.10.2014
Z rokovania vlády SR Vláda SR na svojej 128 schôdzi 15.októbra 2014 prerokovala a schválila okrem iných aj tieto materiály: Pod bodom  8: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 – nové znenie Pod bodom 19: ... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

16.10.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Seminár Voda a klimatické zmeny Môžu miestne komunity pomôcť pri adaptácii krajiny na zmeny klímy? Európska komisia schválila v posledných rokoch niekoľko stratégií a dôležitých dokumentov týkajúcich... viac informácií

NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020

15.10.2014
NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 Od 15. októbra 2014 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na roky... viac informácií

Granty EHP a Nórska

14.10.2014
Granty EHP a Nórska: Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 stále otvorená! Ak máte záujem zorganizovať podujatie,... viac informácií

Áno, dá sa to!

14.10.2014
Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie jediného druhu na Slovensku 29. októbra 2014 sa uskutoční v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!, ktorým chce Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi motivovať ... viac informácií

Zverejnenie príručky pre žiadateľa/prijímateľa o NFP na národný projekt, verzia 7.1

13.10.2014
Zverejnenie príručky pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt, verzia 7.1   Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o... viac informácií

Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.2

13.10.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizácií Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.2 (platná od 09.10.2014) Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 9. októbra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná Príručka pre... viac informácií

Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.5

10.10.2014
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.5 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 9.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument: Programový manuál... viac informácií

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

10.10.2014
Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401 SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma de... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014

9.10.2014
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 09. 2014 ako aj... viac informácií

Newsletter BSK

8.10.2014
  Čítate newsletter Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia... viac informácií

Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

8.10.2014
Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 7. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom ... viac informácií

Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS

8.10.2014
Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo nové usmernenie... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1

7.10.2014
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom ... viac informácií

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020

7.10.2014
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 schválený uznesením vlády SR č. 481/2014 z 24.09.2014 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 (pdf, 1.28 Mb, 16x) Doložka... viac informácií

Aktualizácia č. 5 Programového manuálu pre OP Bratislavský kraj verzia 10

6.10.2014
Aktualizácia č. 5 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 10 Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 1.10.2014 nadobudla platnosť Aktualizácia č. 5 ... viac informácií

Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev

6.10.2014
Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového... viac informácií

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013“

3.10.2014
Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013“ MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument ... viac informácií

Upozornenie ASFEU pre prijímateľov NFP v rámci OP Výskum a vývoj na nevyhnutnosť poistenia majetku

2.10.2014
Upozornenie ASFEU pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj na nevyhnutnosť poistenia majetku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydala dňa... viac informácií

Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava

2.10.2014
Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

2.10.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie jediného druhu na Slovensku 29. októbra 2014 sa uskutoční v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!, ktorým chce Nadácia Ekopolis v spolupráci s... viac informácií

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2014/2015

1.10.2014
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2014/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č.... viac informácií

ROADSHOW

25.9.2014
ROADSHOW Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku. Základnou myšlienkou súťaže s názvom  „Roadshow 2014“ je zviditeľnenie... viac informácií

Schválené programy cezhraničnej spolupráce 2014-2020

25.9.2014
Schválené programy cezhraničnej spolupráce 2014-2020 Vláda Slovenskej republiky na svojej 123. schôdzi pod bodom 13 schválila s pripomienkou:  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020; pod... viac informácií

POUČENIE pre žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR

25.9.2014
POUČENIE pre žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR poskytovateľ dotácie/nenávratného finančného príspevku: Úrad vlády... viac informácií

"Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projekty"

23.9.2014
"Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projekty" Na mesiac október Európsky kontaktný bod Slovensko (EKB), spolu so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS)... viac informácií

Schéma de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č. 1

22.9.2014
Schéma de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu ... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

22.9.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Vzhľadom na nevyhnutné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP počas implementácie projektov ROP (najmä v nadväznosti na aktualizácie Systému riadenia... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

21.9.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Režim Viktora Orbána útočí na maďarské mimovládne organizácie Približne dvadsať policajtov a vyšetrovateľov vtrhlo v pondelok ráno v Budapešti na neohlásenú prehliadku do kancelárie nadácie Ökotárs... viac informácií

Program obnovy dediny 2015

18.9.2014
Program obnovy dediny 2015 Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností... viac informácií

Oznam - príloha č. 5H k ŽoNFP k výzve č.OPBK/2014/2.1/13

17.9.2014
Oznam - príloha č. 5H k ŽoNFP k výzve č.OPBK/2014/2.1/13 17.09.2014 - Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") oznamuje žiadateľom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO4-13-3

17.9.2014
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO4-13-3 17.09.2014 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v... viac informácií

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

16.9.2014
Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov   Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Odboru riadenia implementácie... viac informácií

HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP vzťahujúce sa k národnému projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

12.9.2014
HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP vzťahujúce sa k národnému projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné... viac informácií

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

12.9.2014
Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1 Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12.9.2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál... viac informácií

Program štipendií T-Systems Slovakia je opäť otvorený.

12.9.2014
Program štipendií T-Systems Slovakia je opäť otvorený. Karpatská nadácia dnes otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú podporu vo výške 1 400 EUR ôsmim študentom informatiky a... viac informácií

19.9.2014 - Deň Európskej spolupráce v Centráli

11.9.2014
September 2014 Bratislavský samosprávny kraj prináša nový newsletter. V elektronickom prehľade noviniek nájdete aj tento mesiac pozvania na zaujímavé... viac informácií

Návrh OP Kvalita životného prostredia prešiel úpravami

10.9.2014
Návrh operačného programu Kvalita životného prostredia prešiel úpravami Návrh nového rámca pre čerpanie zelených eurofondov – operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) prešiel viacerými úpravami. K dokumentu,... viac informácií

Zverejnenie schémy pomoci de minimis

9.9.2014
Zverejnenie schémy pomoci de minimis Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 9.9.2014 Schému pomoci de minimis na podporu... viac informácií

Aktualizácia prílohy č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP

9.9.2014
Aktualizácia prílohy č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovala s účinnosťou od 9.9.2014 prílohu č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa... viac informácií

Informácie platobnej jednotky MPRV SR

9.9.2014
Informácie platobnej jednotky MPRV SR V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 s účinnosťou od 1.2.2014 vzniká povinnosť... viac informácií

Informácia MH SR o pripravovanej výzve k cestovnému ruchu

9.9.2014
Informácia Miinisterstva hospodárstva SR o pripravovanej výzve k cestovnému ruchu Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast má... viac informácií

25/09/2014 -Congress Centre - AREA Science Park - Padriciano 99 - Trieste

9.9.2014
Trieste, 25/09/2014 Congress Centre - AREA Science Park - Padriciano 99 - Trieste AREA Science Park of Trieste presents the international conference 'Sustainable urban mobility planning: efficient transport for smarter cities and better quality... viac informácií

Medzirezortné pripomienkovanie

4.9.2014
V  medzirezortnom pripomienkovom konaní bol uverejnený materiál: „Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020“a                          ... viac informácií

Dodatok č.1 k Usmerneniu N3/2007 a k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty

4.9.2014
Dodatok č.1 k Usmerneniu N3/2007 a k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty 3.9.2014   Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Dodatok č.1 k metodickému usmerneniu Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v znení aktualizácie... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

4.9.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2014 Už len do konca septembra 2014 môžete zahlasovať za jedného z dvanástich finalistov ankety Strom roka a zvýšite tak jeho šance na ošetrenie. Podľa... viac informácií

Návrh OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci

3.9.2014
Návrh Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Vláda Slovenskej republiky dnes na svojej 120. schôdzi prerokovala a schválila s pripomienkami pod bodom 6 :Návrh Operačného programu potravinovej a základnej... viac informácií

Oznam pre prijímateľov RO OPBK

3.9.2014
Oznam pre prijímateľov RO OPBK Na základe aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 verzia 4.9 (ďalej "SR ŠF a KF"), ktorý bol vydaný dňa 28.08.2014 Vás Riadiaci orgán... viac informácií

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu

2.9.2014
Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) oznamuje, že ku dňu 1.8.2014 Slovenská republika notifikovala Európskej komisii návrh systému... viac informácií

Aktualizácia v časti “Projekty TP”

2.9.2014
Aktualizácia v časti “Projekty TP” Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlowww.opzp.sk v časti  “Projekty technickej... viac informácií

Bukurešť - 'Central European Transfer Seminar' on tourism and sustainable mobility

2.9.2014
Bucharest, 30/10/2014 Hotel Novotel Bucharest City Centre Calea Victoriei 37B, Sector 1 010061 Bucharest CEI presents the 'Central European Transfer Seminar' on tourism and sustainable mobility organised in the framework of the SEEMORE –... viac informácií

Výročná správa OP PL-SK 2007-2013 schválená

28.8.2014
Výročná správa OP PL-SK 2007-2013 schválená 28.08.2014 - Európska komisia schválila Výročnú správu o postupe realizácie programu za rok 2013. V správe sú uvedené najdôležitejšie informácie o vecnom postupe realizácie ... viac informácií

MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01

28.8.2014
MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01 28.08.2014 - Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení dátumu prijímania... viac informácií

Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. 13/2014 SORO OPIS

28.8.2014
Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. 13/2014 SORO OPIS 28.08.2014 - Usmernenie č. 13/2014 SORO OPIS k odstráneniu nedostatkov týkajúcich sa implementácie hlavných aktivít projektov v rámci výzvy OPIS „Elektronizácia ... viac informácií

Odpovede na často kladené otázky v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01

25.8.2014
Odpovede na často kladené otázky v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01 V súvislosti s ukončením prvého kola prijímania žiadostí o NFP si dovoľujeme informovať žiadateľov, že v sekcii výzvy ROP-1.1-2014/01 sú uverejnené niektoré... viac informácií

Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce

25.8.2014
Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce V rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (ďalej NP TSP) pripravuje IA ZaSI evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej TSP), ktorá umožní... viac informácií

Roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku.

21.8.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku. Základnou myšlienkou súťaže s názvom  „Roadshow 2014“ je zviditeľnenie finančnej pomoci... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

21.8.2014
Novinky z www.ekopolis.sk V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta Bojnický okrášľovací spolok realizoval v tomto roku aktivity na záchranu a obnovu mokradí, čím prispel k záchrane tohto jedinečného priestoru v... viac informácií

Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

20.8.2014
Vláda Slovenskej republiky na svojej 118. schôdzi 20. augusta 2014 prerokovala a schválila pod bodom 17 Správu o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného... viac informácií

Publikované výsledky prvých marcových výziev v podprograme Kultúra

19.8.2014
Publikované výsledky prvých marcových výziev v podprograme Kultúra Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať slovenské inštitúcie Národné osvetové centrum, OZ Punkt, Literárne informačné... viac informácií

Metodický výklad CKO k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka

19.8.2014
Metodický výklad CKO k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka Na základe Metodického výkladu CKO k Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové... viac informácií

Úrad splnomocnenca podporuje zriadenie rómskych občianskych hliadok

18.8.2014
Úrad splnomocnenca podporuje zriadenie rómskych občianskych hliadok Zníženie páchania  protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku, zlepšenie vzťahov medzi Rómami a majoritou a zapojenie Rómov do rozhodovania na... viac informácií

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

15.8.2014
Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. 8. 2014 až 22. 8. 2014 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia ... viac informácií

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.09.2014 na 17.09.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní

15.8.2014
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.09.2014 na 17.09.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1

15.8.2014
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 12. augusta 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný... viac informácií

Usmernenie RO pre ROP k vypĺňaniu merateľných ukazovateľov v rámci Žiadosti o NFP výzvy ROP-1.1-2014/01

15.8.2014
Usmernenie RO pre ROP k vypĺňaniu merateľných ukazovateľov v rámci Žiadosti o NFP výzvy ROP-1.1-2014/01 Riadiaci orgán pre ROP si dovoľuje touto cestou informovať žiadateľov výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania ... viac informácií

Do 20. augusta sa môžete prihlásiť na pozíciu koordinátora REF

13.8.2014
Do 20. augusta sa môžete prihlásiť na pozíciu koordinátora REF Rómsky vzdelávací Fond, medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje podpore vzdelávania rómskych detí hľadá projektového koordinátora pre svoju pobočku na... viac informácií

Analýza administratívnych kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF a administratívnych kapacít prijímateľov pomoci

13.8.2014
Analýza administratívnych kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF a administratívnych kapacít prijímateľov pomoci AK_a efektívnosti subjektov EŠIF a AK prijímateľov ... viac informácií

Aktualizácia v časti Zoznamy OPŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z., oznam

11.8.2014
Aktualizácia v časti Zoznamy OPŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z., oznam Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených ... viac informácií

Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia 3.6

7.8.2014
Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia 3.6 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.6 platnú od ... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014

7.8.2014
Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. augusta 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014. Znenie... viac informácií

Pozastavenie činnosti podateľne MŽP SR na Jeséniovej ul. 17 v Bratislave

7.8.2014
Pozastavenie činnosti podateľne na Jeséniovej ul. 17 v Bratislave Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredieinformuje prijímateľov, že od pondelka 11. 08.... viac informácií

Usmernenie k spôsobu predkladania dokumentácie na administratívnu kontrolu VO

7.8.2014
Usmernenie k spôsobu predkladania dokumentácie na administratívnu kontrolu verejného obstarávania Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva... viac informácií

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komple

5.8.2014
Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“. Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným... viac informácií

Európa pre občanov

1.8.2014
Pozvánka na augustové... viac informácií

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY - EKB

1.8.2014
KOMPLETNÉ VÝSLEDKY JÚNOVEJ UZÁVIERKY Vážení kolegovia, milí priatelia, prinášame kompletné výsledky júnovej uzávierky a pozývame ... viac informácií

Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné hospo

1.8.2014
Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka... viac informácií

Ministerstvo podporuje cestovný ruch aj na východe Slovenska

31.7.2014
Ministerstvo podporuje cestovný ruch aj na východe Slovenska Ratka – Aktuálne projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu v Slovenskom raji, Podpoľaní či vo Vysokých Tatrách. Tprojekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu v ... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktulizácii webového sídla ROP

31.7.2014
Oznam RO pre ROP o aktulizácii webového sídla ROP v časti Informácie platobnej jednotky ROP zoznam platieb... viac informácií

Aktualizácia v časti FAQ – najčastejšie otázky

29.7.2014
Aktualizácia v časti FAQ – najčastejšie otázky Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti FAQ / otázky k výzve na... viac informácií

Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP

29.7.2014
Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo časť... viac informácií

Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2013

28.7.2014
Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013 Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na... viac informácií

Novinka na stránke www.cpf.sk

28.7.2014
Novinka na stránke www.cpf.sk: Baumit - 9. ročník programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ 2014 K dátumu uzávierky 7.júla 2014 bolo do 9. ročníka programu predložených 93 projektov a celková požadovaná suma bola vyše 106... viac informácií

O ukazovateľoch národných stratégií pre rómsku inklúziu sa hovorilo vo Viedni

25.7.2014
O ukazovateľoch národných stratégií pre rómsku inklúziu sa hovorilo vo Viedni Dňa 15. a 16. júla 2014 sa vo Viedni, v sídle Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), uskutočnilo 5.pracovné stretnutie ... viac informácií

Šiesta správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

24.7.2014
Dňa 23. 7. 2014 Európska komisia zverejnila svoju Šiestu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Uvedený dokument nájdete na... viac informácií

SZPO Non-profit Ltd. preberá úlohy VÁTI Non-profit Ltd

23.7.2014
SZPO Non-profit Ltd. preberá úlohy VÁTI Non-profit Ltd Na základe Nariadenia vlády Maďarska č. 161/2014 (zo dňa 30. júna 2014) a Rozhodnutia vlády Maďarska č. 1362/2014 (zo dňa 30. júna 2014) s účinnosťou od 1. júla 2014... viac informácií

Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014

23.7.2014
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014 Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O... viac informácií

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

22.7.2014
Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013 V zmysle komunikačnej aktivity č. 3 Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v... viac informácií

Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republ

21.7.2014
Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja... viac informácií

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 3

18.7.2014
Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 3 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle tretiu aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí... viac informácií

Atlas rómskych komunít 2013 zverejnený!

17. 07. 2014
Atlas rómskych komunít 2013 zverejnený! Projekt Atlas rómskych komunít 2013 realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity... viac informácií

Oznámenie PPA č. 113 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 2)

16.7.2014
Oznámenie PPA č. 113 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 2) Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po súhlase MPRV SR, aktualizovala... viac informácií

Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2)

16.7.2014
Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2) Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po súhlase MPRV SR, aktualizovala... viac informácií

Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2014

14.7.2014
Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2014 Tlačová správaPríloha č. 1Príloha č. 2Príloha č. 3Príloha č.... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Verejné obstarávanie.-júl 2014

14.7.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Verejné obstarávanie.-júl 2014 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že boli aktualizované dokumenty v časti Verejné obstarávanie. Odporúčania RO... viac informácií

Zlepšením infraštruktúry vzdelávania rómskych detí znížime počet segregovaných tried

11.07.2014
Zlepšením infraštruktúry vzdelávania rómskych detí znížime počet segregovaných tried Materské školy v 82 obciach, ktoré sú zaradené do zoznamu žiadateľov o poskytnutie podpory z Lokálnych stratégii komplexného... viac informácií

Novela výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS v MPK

11.07.2014
Novela výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS v MPK Dňa 14.7.2014 vstúpi do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novela výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy... viac informácií

Semináre a konzultácie pre záujemcov o grant v rámci programu Európa pre občanov - septembrové uzávierky

10.7.2014
Semináre a konzultácie pre záujemcov o grant v rámci programu Európa pre občanov - septembrové uzávierky Združenie miest a obcí Slovenska a Európsky kontaktný bod Slovensko pozývajú na informačné semináre k septembrovým... viac informácií

Informácie z 2.odbornej konferencie pre samosprávy

10.7.2014
Informácie z 2.odbornej konferencie pre samosprávy Dňa 22. mája 2014 v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o. v Bratislave Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR... viac informácií

Turistické chodníky v okolí štyroch slovenských hradov budú obnovené vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity

9.7.2014
Turistické chodníky v okolí štyroch slovenských hradov budú obnovené vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity Spišský hrad, Beckovský hrad, Čachtický hrad a Červený Kláštor sú vybranými slovenskými hradmi, ktorým sa v tomto... viac informácií

Živá energia ZSE pomôže obciam a školám

9.7.2014
Živá energia ZSE pomôže obciam a školám ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už šiesty rok pomáha realizovať projekty úspor energie prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. V júni 2014 bolo vybratých 17 projektov, ktoré... viac informácií

VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor

9.7.2014
VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor Počas posledného mesiaca sa podarilo občianskemu združeniu VIA IURIS presadiť viaceré vylepšenia návrhu vodného zákona a zákona EIA. Tieto aktivity uskutočňujú v rámci projektu Z... viac informácií

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21DM-1401

9.7.2014
Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21DM-1401 SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to... viac informácií

Z rokovania vlády SR o rodovej rovnosti

9.7.2014
Z rokovania vlády SR o rodovej rovnosti Vláda SR dnes na svojom 116. zasadnutí okrem iného programu prerokovala a schválila pod bodmi 1-3 materiály, týkajúce sa rodovej rovnosti a odstránenia všetkých foriem diskriminácie žien.... viac informácií

Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania

8.7.2014
Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva toto usmernenie pre... viac informácií

Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania

8.6.2014
Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dáva do pozornosti Prijímateľov... viac informácií

UKONČILI SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU NOVÉHO PROGRAMU PLSK

7.7.2014
UKONČILI SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU NOVÉHO PROGRAMU PLSK Ukončili sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014-2020 vedené Ministerstvom infraštruktúry a rozvoja (MIaR),... viac informácií

Aktualizácia Programového manuálu OPŽP, verzia 9.1

4.7.2014
Aktualizácia Programového manuálu OPŽP, verzia 9.1 Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného programu Životné prostredie verzia 9.1 s prílohami, ktoré... viac informácií

Schválené materiály vládou SR

2.7.2014
Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom 114. zasadnutí prerokovala a schválila okrem iných aj materiály pod bodom 7; 8 a 11 Bod:7. Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - nové... viac informácií

Partnerská dohoda je pre Slovensko životne dôležitý dokument

1.7.2014
Robert Fico: Partnerská dohoda je pre Slovensko životne dôležitý dokument Európska komisia Slovensku minulý týždeň schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020. Slovensko bolo v poradí piaty členský štát Európskej... viac informácií

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

30.6.2014
Oznámenie o vyhlásení výberového konania Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva... viac informácií

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

30.6.2014
Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že 27. júna 2014 bolo v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene... viac informácií

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 9/2014

27.6.2014
Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 9/2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 27. júna 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 9/2014. Znenie... viac informácií

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 9/2014

27.6.2014
Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 9/2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 27. júna 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 9/2014. Znenie... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

27.6.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Povedzme si všetko o kompostovaní Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ organizuje sériu odborných prednášok na tému Biologické odpady a samospráva. Aktivity sú realizované v rámci projektu Povedzme... viac informácií

F. Palko: Poriadok v území a jasné pravidlá výstavby sú našou prioritou

27.6.2014
F. Palko: Poriadok v území a jasné pravidlá výstavby sú našou prioritou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) podporí 76 obcí dotáciou na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá poslúži ako... viac informácií

Oznámenie PPA č. 112 zo dňa 25.06.2014

25.6.2014
Oznámenie PPA č. 112 zo dňa 25.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 1) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, ... viac informácií

V Bratislave sa uskutočnila konferencia iDEME OPIS 2014

24.6.2014
V Bratislave sa uskutočnila konferencia iDEME OPIS 2014 Predstavitelia samospráv vnímajú ako najprínosnejšie pre svoju činnosť  dve elektronické služby OPIS-u :  elektronická služba mapového portálu ZB GIS a dátové ... viac informácií

Iniciatíva JEREMIE – zverejnené a revidované dodatky

24.6.2014
Iniciatíva JEREMIE – zverejnené a revidované dodatky Ministerstvo hospodárstva SR informuje, že dňa 23. 6. 2014 v rámci Iniciatívy JEREMIE zverejnilo na svojom webovom sídle Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2014 a revidovanú verziu... viac informácií

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Verejné obstarávanie

23.6.2014
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Verejné obstarávanie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje žiadateľov, že v zmysle kapitoly 4.2.3. Realizácia projektov,... viac informácií

Pripomienka uzávierky - Nadácia Provida – Potrebujete krídla?

20.6.2014
Nadácia Provida – Potrebujete krídla? Štipendijný program Ladislava Kossára pre študentov stredných a vysokých škôl alebo mladých profesionálov, ktorí sa chcú sa spoločensky angažovať a majú silný potenciál ísť príkladom... viac informácií

Pripomenutie uzávierky - Nadácia TB - Vedieť viac

16.6.2014
Nadácia TB – Vedieť viac Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých... viac informácií

Zmena formálnych náležitostí v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.

16.6.2014
Zmena formálnych náležitostí v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02. Implementačná agentúra pre OP ZaSI , v zmysle SRŠFa KF, kapitola 4.2.2,, si Vás dovoľujeme informovať o zmene formálnych náležitostí v rámci výzvy OP... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

16.6.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Vláda Maďarska zastrašuje občiansku spoločnosť Od svojho znovuzvolenia v apríli 2014 začala vláda Viktora Orbána kampaň spochybňujúcu dôveryhodnosť maďarských mimovládnych organizácií a snaží sa ... viac informácií

Zmena termínu zverejnenia výsledkov 2. kola hodnotenia Žiadosti o grant

13.6.2014
Zmena termínu zverejnenia výsledkov 2. kola hodnotenia Žiadosti o grant (Výzva pre mimovládne organizácie - EEA) Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, ktorí predložili do druhého kola Žiadosti o grant v rámci výzvy pre... viac informácií

Aktualizácia v časti “FAQ” – Najčastejšie otázky

13.6.2014
Aktualizácia v časti “FAQ” – Najčastejšie otázky Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti FAQ/ Otázky z oblasti... viac informácií

Upozornenie pre prijímateľov – dodržiavanie zmluvných podmienok

12.6.2014
Upozorňujeme prijímateľov na dôsledné dodržiavanie povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Do pozornosti dávame najmä odsek 13 článku 3 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve... viac informácií

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

12.6.2014
Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku finančných... viac informácií

Oznámenie PPA č. 111 zo dňa 09.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)

11.6.2014
Oznámenie PPA č. 111 zo dňa 09.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1) Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR,... viac informácií

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty

11.6.2014
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný... viac informácií

Oznámenie pre PP z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom MS projektov

9.6.2014
Oznámenie pre prijímateľov pomoci z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Monitorovacie... viac informácií

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

9.6.2014
Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 6. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom ... viac informácií

Usmernenie č. 3/2014 pre prijímateľov NFP OPV

6.6.2014
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Usmernenie č. 3/2014 pre prijímateľov NFP OPV s cieľom upozorniť prijímateľov realizujúcich projekty cez operačný program Vzdelávanie... viac informácií

Návrh vyhlášky o zaručenej konverzii

5.6.2014
Ďalší významný krok v rozvoji e-Governmentu. Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o zaručenej konverzii, ktorá je vykonávacím predpisom zákona o e-Governmente. Vyhláška... viac informácií

Harmonogram výziev MH SR

5.6.2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný... viac informácií

Uzávierka programu CPF

4.6.2014
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná informácia o uzávierke programu: Tu sa nám páči tu chceme žiť 9. ročník BAUMIT v spolupráci s CpF vyhlasujú 9. ročník grantového programu pre aktívnych ľudí s názvom "Tu sa nám páči, tu... viac informácií

Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01

4.6.2014
Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe... viac informácií

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 2 MŽP

4.6.2014
Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 2 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle druhú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí... viac informácií

Návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych fondov

4.6.2014
Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom 110. zasadnutí prerokovala a schválila ako druhý bod programu: Návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých... viac informácií

Oznam RO pre ROP k zrušeniu pozastavenia projektov v rámci Opatrenia 1.1

3.6.2014
Oznam RO pre ROP k zrušeniu pozastavenia projektov v rámci Opatrenia 1.1 V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/2013 z 11. decembra 2013 a jeho flexibility v oblasti čerpania... viac informácií

Upozornenie pre komunitné centrá na povinnosť požiadať o zápis do registra

3.6.2014
Upozornenie pre komunitné centrá na povinnosť požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb V súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná... viac informácií

Konferencia iDEME´OPIS 2014

3.6.2014
Blíži sa konferencia iDEME´OPIS 2014 - záštitu nad ňou prevzal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič Hlavnou témou konferencie iDEME OPIS 2014, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19.júna 2014 v bratislavskom hoteli Bôrik, bude... viac informácií

Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny

30.5.2014
Oznámenie č. 110 zo dňa 29.05.2014 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny) Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 5852/2014 zo dňa 28.05.2014, oznamuje schváleným... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie

30.5.2014
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 8 S účinnosťou od 28. 5. 2014 bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, ktorá je platná od 23. 5. 2014. Týmto... viac informácií

Oznam RO - Schválenie 5.verzie ROP

30.5.2014
Oznam RO pre ROP o schválení 5. verzie Regionálneho operačného programu - 13.5.2014   Európska komisia rozhodnutím č. CCI 2007SK161PO003 zo dňa 13.5.2014 schválila 5. verziu Regionálneho operačného programu - Programové obdobie... viac informácií

Revidovaný dokument - Operačný program OP KaHR, verzia 5.0

28.5.2014
Revidovaný dokument - Operačný program OP KaHR, verzia 5.0 < Späť na výpis výze   Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom ... viac informácií

Medzinárodná konferencia o mestských výzvach v Bratislave

27.5.2014
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O MESTSKÝCH VÝZVACH V BRATISLAVE V nadväznosti na cyklus názorových diskusií, s ktorými sa začalo v roku 2012, vás Francúzsky inštitút na Slovensku a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú na konferenciu... viac informácií

Výstupy Seminára k implementácii projektov 7RP

26.5.2014
Výstupy Seminára k implementácii projektov 7RP (22.5.2014) Organizátor: SOVVA o.z., MŠVVaŠ SR, FU SAV Miesto: Bratislava Ďakujeme za Vašu účasť na Seminári k implementácii projektov 7RP. Výstupy seminára (prezentácie... viac informácií

Upozornenie PPA

26.5.2014
UPOZORNENIE Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu... viac informácií

Ministerstvo ocenilo najlepšie riešenia bytovej výstavby na Slovensku

23.5.2014
Ministerstvo ocenilo najlepšie riešenia bytovej výstavby na Slovensku Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  ocenilo najlepšie cenovo dostupné riešenia výstavby bytových domov. Do súťaže Progresívne, cenovo... viac informácií

Správy o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

23.5.2014
Správy o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja uverejnilo na svojej web stránke správy samosprávnych krajov o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho... viac informácií

Jarná konferencia ITAPA 2014: Informatizácia Slovenska stojí na križovatke, prejsť ňou musí bez chýb minulosti

22.5.2014
Jarná konferencia ITAPA 2014: Informatizácia Slovenska stojí na križovatke, prejsť ňou musí bez chýb minulosti Informatizácia spoločnosti a eGovernment Slovenska stojí na križovatke. Programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje pre... viac informácií

Aktualizácia č. 1 k Umerneniu ASFEU č. 1/2014

22.5.2014
Aktualizácia č. 1 k Umerneniu ASFEU č. 1/2014 pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom nenávratného finančného príspevku... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-13-4

21.5.2014
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-13-4 Ministerstvo životného prostredia SR dňa 20. mája 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-4.Cieľom... viac informácií

Revízia OP KaHR – verzia 6.0

20.5.2014
Revízia OP KaHR – verzia 6.0 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších... viac informácií

F. Palko: Na podporu turizmu vyčleníme viac ako 3,7 mil. eur

19.5.2014
F. Palko: Na podporu turizmu vyčleníme viac ako 3,7 mil. eur Bratislava (19. mája 2014) – Dotácie vo výške viac ako 3,7 mil. eur pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu sa v tomto roku budú prideľovať ešte... viac informácií

Európa pre občanov 2014 – 2020

19.5.2014
Európa pre občanov 2014 – 2020 - Programová príručka a iné materiály Programová príručka Ročný pracovný program Prístup k online formuláru ... viac informácií

Aktuálne z Levoče - Jakubská cesta až po Santiago de Compostela

16.5.2014
Vcera 15.5. 2014 v Levoči, na Starej radnici pri chráme sv. Jakuba otvorili Jakubskú sezónu na Slovensku za prítomnosti primátora Levoče Ing. Miroslava Vilkovského a predsedu Priateľov sv. Jakuba Dr. Gerharda Weaga, Bratstva sv. Jakuba z... viac informácií

Cestovný ruch na Slovensku hľadá inovácie

16.5.2014
Cestovný ruch na Slovensku hľadá inovácie Bratislava (16. mája 2014) – Vyzdvihnúť originálne myšlienky a kreatívne nápady, ktoré podporujú rozvoj turizmu na Slovensku. To je cieľ novej súťaže s názvom Najlepšia inovácia... viac informácií

PODPORA NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014

16.5.2014
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava oznamuje všetkým žiadateľom o podporu... viac informácií

Oznámenie č. 109 zo dňa 13.05.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34, Výzva č. 2014/PRV/35)

16.5.2014
Oznámenie č. 109 zo dňa 13.05.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34, Výzva č. 2014/PRV/35) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zverejnených výzvach č. 2014/PRV/34 a... viac informácií

POZVÁNKA na koncert Františka a Vojtu Nedvědovcov 30.5.14

16.5.2014
Dom kultúry v Rohožníku Vás pozýva na koncert Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou, ktorý sa uskutoční v piatok 30.05.2014 o 19.00 hod v kinosále Kultúrneho domu v Rohožníku. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte... viac informácií

Publikácia Blokový grant pre MVO

15.5.2014
Pri príležitosti tohtoročného Výročného stretnutia zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR v Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce bol pripravený ucelený prehľad informácií o realizovaných projektoch aj... viac informácií

MŽP SR aktualizácia

15.5.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ –... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

15.5.2014
Novinky z www.ekopolis.sk V Spišskej Novej Vsi vzniká zázračné zelené miesto Občianske združenie Materské centrum Dietka zo Spišskéj Novej Vsi získalo podporu vo výške 4 700 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Pohoda za ... viac informácií

Verejné prerokovanie k správe z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu OP cezhraničnej spolupráce SlR-ČR 2014 – 2020“

12.5.2014
Verejné prerokovanie k správe z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu OP cezhraničnej spolupráce SlR-ČR 2014 – 2020“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že verejné... viac informácií

Aktuálne z EK

12.5.2014
Aktuálne výzvy Európskej komisie: granty na akcie - sociálny dialóg, vzdelávanie, informačné centrá pre migrantov, ap.     Zdroj info:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en.... viac informácií

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 OPV pre Prijímateľov vo veci výkonu Ex-ante kontroly

9.5.2014
Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 OPV pre Prijímateľov vo veci výkonu Ex-ante kontroly 07.05.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu... viac informácií

Usmernenie pre prijímateľov ohľadne používania log

9.5.2014
Usmernenie pre prijímateľov ohľadne používania log Vážení prijímatelia,   keďže v súčasnosti je stále platný Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) pre Operačný program ... viac informácií

Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty

7.5.2014
Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné projekty. Aktualizácia č.6 nadobúda... viac informácií

Voda v rezorte životného prostredia – Pozvánka

7.5.2014
Voda v rezorte životného prostredia – Pozvánka Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo v rámci 20. medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a... viac informácií

Oznámenie o verejnom odpočte PPA

7.5.2014
Oznámenie o verejnom odpočte PPA Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2013 sa bude konať dňa 20. mája 2014 o 10.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave. Na programe je... viac informácií

Verejné obstarávanie - Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 12

7.5.2014
Verejné obstarávanie - Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 12 Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Aktualizáciu č.... viac informácií

POZVÁNKA na workshop Priateľov Zeme-CEPA a SOCIA - Nadácie na podporu sociálnych zmien

6.5.2014
POZVÁNKA na workshop Priateľov Zeme-CEPA a SOCIA - Nadácie na podporu sociálnych zmien zameraný na programovanie fondov EÚ a zostávajúce problémové aspekty a oblasti, ktoré je z pohľadu občianskej spoločnosti ešte potrebné... viac informácií

Strategické environmentálne hodnotenie OP SR - AT 2014-2020 (SEA)

5.5.2014
Strategické environmentálne hodnotenie Operačného programu Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 (SEA) Verejné prerokovanie operačného programu "Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020" a informácia o Strategickom... viac informácií

Oznámenie o strategickom dokumente - Programe rozvoja vidieka na PO 2014 -2020

5.5.2014
Oznámenie o strategickom dokumente - Programe rozvoja vidieka na PO 2014 -2020 Návrh strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Návrh ... viac informácií

VÝZVA NA POZÍCIU ČLENOV VÝBEROVEJ KOMISIE

5.5.2014
VÝZVA NA POZÍCIU ČLENOV VÝBEROVEJ KOMISIE KOMUNITÁRNEHO GRANTOVÉHO PROGRAMU EÚ ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE Svoje vyjadrenie záujmu (motivačný list s informáciami o naplnení požiadaviek na profil člena výberovej komisie)... viac informácií

Výročná správa OLAFu za rok 2013

2.5.2014
Výročná správa OLAFu za rok 2013: OLAF zvýšil počet vyšetrovaní a tým aj prínos pre daňových poplatníkov Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti, ktorú prezentoval... viac informácií

Nadácia Ekopolis vyhlásila 12. ročník ankety Strom roka

2.5.2014
Nadácia Ekopolis vyhlásila 12. ročník ankety Strom roka Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila Nadácia Ekopolis v poradí už dvanásty ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a... viac informácií

Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

30.4.2014
Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP: Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02: V rámci... viac informácií

Rada vlády pre kultúru schválila návrh zákona o Fonde na podporu umenia

30.4.2014
Rada vlády pre kultúru schválila návrh zákona o Fonde na podporu umenia Rada vlády pre kultúru schválila na svojom dnešnom zasadnutí návrh zákona o Fonde na podporu umenia. Rada zároveň uložila ministerstvu kultúry predložiť... viac informácií

Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovens

28.4.2014
Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“ Ministerstvo... viac informácií

VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020

28.4.2014
VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020 Konajú sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014-2020. Už dnes sa zaregistrujte na konzultačnú konferenciu, ktorá sa ... viac informácií

ŠKOLENIA PRE BENEFICIENTOV – MATERIÁL ZO ŠKOLENÍ

28.4.2014
ŠKOLENIA PRE BENEFICIENTOV – MATERIÁL ZO ŠKOLENÍ V dňoch 23.-24. apríla 2014 sa v Zakopanom uskutočnili školenia pre prijímateľov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Nižšie nájdete ... viac informácií

Veľtrh práce – Job Expo 2014, 29. – 30. apríl 2014, Nitra

25.4.2014
Veľtrh práce – Job Expo 2014, 29. – 30. apríl 2014, Nitra V dňoch 29. apríla 2014 od 9.00 h do 18.00 h a 30. apríla 2014 od 9.00 h do 14.00 h v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, sa uskutoční 4. ročník Veľtrhu práce... viac informácií

Program Európa pre občanov 2014 - 2020 oficiálne zverejnený vo vestníku EÚ

25.4.2014
Program Európa pre občanov 2014 - 2020 oficiálne zverejnený vo vestníku EÚ 24. apríla 2014 bol program Európa pre občanov oficiálne zverejnený vo Úradnom vestníku EÚ. Medzi jenotlivými jazykovmi mutáciami nájdete aj... viac informácií

Konferencia pre samosprávy 2014

22.4.2014
Konferencia pre samosprávy 2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky organizuje 2. odbornú konferenciu pre samosprávy, ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa... viac informácií

Nadácia Tatra Banky: NOVÝ GRANTOVÝ PROGRAM VIAC DIZAJNU PRIJÍMA PROJEKTY

22.4.2014
Nadácia Tatra Banky: NOVÝ GRANTOVÝ PROGRAM VIAC DIZAJNU PRIJÍMA PROJEKTY Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme... viac informácií

Eurofondy premenili školy na moderné za takmer 140 mil. eur

22.4.2014
Eurofondy premenili školy na moderné za takmer 140 mil. eur Vďaka eurofondom postupne získava klasické vyučovanie na základných a stredných školách moderné a dynamické črty. V programovom období 2007 – 2013 ... viac informácií

Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu, verzia 2.0

17.4.2014
Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu, verzia 2.0 Od 17.4.2014 dňa nadobúda platnosť Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k žiadosti o platbu. Dodatok je k dispozícii na stiahnutie... viac informácií

Zverejnené finálne znenie správy k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v SR

17.4.2014
Zverejnené finálne znenie správy k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v SR Vláda SR dňa 9.4.2014 vzala na vedomie Správu o plnení úloh Akčného plánu na roky 2009 až 2013 k dokumentu Národná stratégia pre... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

17.4.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Anketu Strom roka odštartujeme pri príležitosti Dňa Zeme vo Zvolene Vo Zvolene tradične Deň Zeme pripravujú študenti fakulty ekológie, miestne mimovládne organizácie a Správa CHKO BR Poľana. V tomto roku... viac informácií

15. APRÍLA 2014 SA ZAČNÚ VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020

16.4.2014
15. APRÍLA 2014 SA ZAČNÚ VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020 15. apríla 2014 sa začnú verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 (PL-SK ... viac informácií

Informácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

16.4.2014
Informácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Veľtrh Solaris 2014Už 2. ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku Solaris 2014 sa uskutoční od 24. do 27. apríla 2014 na výstavisku Agrokomplex v ... viac informácií

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.2

16.4.2014
Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.2 Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú od 11.04.2014. Dokument sa nachádza... viac informácií

Program Európa pre občanov 2014 - 2020 PRIJATÝ

16.4.2014
Program Európa pre občanov 2014 - 2020 PRIJATÝ Rada Európskej Únie prijala  14. 4. 2014 nariadenie, ktorým sa zriaďuje program "Európa pre občanov 2014-2020." Kroky, ktoré budú nasledovať : zverejnenie nariadenia v úradnom... viac informácií

Návrhy troch operačných programov na roky 2014-2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní

16.4.2014
Návrhy troch operačných programov na roky 2014-2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní Návrh - Operačný program Efektívna verejná správa na roky 2014 - 2020 vytvorené 14. 4. 2014 Operačný program Výskum a inovácie... viac informácií

Z M E N A D Á T U M U U K O N Č E N I A V Ý Z V Y

15.4.2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje žiadateľom Z M E N U  D Á T U M U  U K O N Č E N I A  V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí... viac informácií

Pozvánka na seminár organizovaný za účelom zefektívnenia využívania energie z biomasy, v rámci projektu "Podpora regionálnych iniciatív v bioenergii".

14.4.2014
Pozvánka na seminár organizovaný za účelom zefektívnenia využívania energie z biomasy, v rámci projektu "Podpora regionálnych iniciatív v bioenergii". Seminár sa uskutoční 29. apríla 2014  o 9:00 hod. v banketovej... viac informácií

MF SR vydalo výnos o jednotnom formáte e-správ

14.4.2014
MF SR vydalo výnos o jednotnom formáte e-správ Ministerstvo financií SR vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014 vydalo nový výnos č. MF/009269/2014-173 k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Výnos sa týka elektronickej... viac informácií

Časopis o sociálnej práci a politike

11.4.2014
Časopis o sociálnej práci a politike Fond sociálneho rozvoja ponúka širokej verejnosti online časopis „Sociálna spoločnosť“. Populárno-náučný občasník vychádza podľa aktuálneho diania v organizácii a v oblasti... viac informácií

Oznámenie PPA č. 108 zo dňa 08.04.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)

11.4.2014
Oznámenie PPA č. 108 zo dňa 08.04.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1) Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR,... viac informácií

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.03.2014

11.4.2014
Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.03.2014 Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného... viac informácií

Pripomienkové konanie IROP 2014-2020

11.4.2014
Na legislatívny portál Ministerstva spravodlivosti SR bol dnes pridaný na medzirezortné pripomienkové konanie návrh  Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Pripomienkové konanie  bude ukončené... viac informácií

Pozvánka na informačné dni k výzve č. OPZP-PO1-14-1.

11.4.2014
Operačný program Životné prostredie - Pozvánka na informačné dni k výzve č. OPZP-PO1-14-1.   V prípade Vášho záujmu nájdete všetky potrebné informácie k registrácii na... viac informácií

CENTRAL EUROPE ANNUAL CONFERENCE 2014

11.4.2014
CENTRAL EUROPE ANNUAL CONFERENCE 2014 1-2 July 2014 | Vienna City Hall | Austria   The CENTRAL EUROPE Programme kindly invites you to participate in its upcoming Annual Conference... viac informácií

Pracovné stretnutie Prijímateľov NFP so zástupcami Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

10.4.2014
Pracovné stretnutie Prijímateľov NFP so zástupcami Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

10.4.2014
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom ... viac informácií

POZVÁNKA na informačné dni k výzve OPŽP-PO1-14-1

10.4.2014
POZVÁNKA na informačné dni k výzve OPŽP-PO1-14-1 Riadiaci orgán pre OP ŽP si Vás dovoľuje pozvať na informačné dni pre potenciálnych žiadateľov v rámci OPŽP, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu pravdepodobnosti podania... viac informácií

Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.5

10.4.2014
Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.5 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.5 platnú od ... viac informácií

Zelená pre seniorov 2014

7.4.2014
Zelená pre seniorov 2014 Seniori sú významnou skupinou populácie, ktorá prináša dôležité hodnoty do spoločnosti. Seniori majú čo povedať nielen dnešnej mladej generácií, ale majú i cenné zručnosti a životné... viac informácií

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020 “

7.4.2014
Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020 “ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického... viac informácií

Prezentácie zo seminára "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti"

4.4.2014
Prezentácie zo seminára "Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti" Možnostiam, ako splniť záväzky Slovenska vyplývajúce zo smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, bol venovaný seminár a diskusné... viac informácií

Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

4.4.2014
Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 Implementačná agentúra ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o... viac informácií

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

4.4.2014
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie dňa 1.4.2014 zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk výzvu na ... viac informácií

Aktualizácia č. 16 Usmernenia RO č. N3/2007

3.4.2014
Aktualizácia č. 16 Usmernenia RO č. N3/2007 usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.16 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Zmeny v aktualizácii č.... viac informácií

Oprava MŠVVaŠ SR

3.4.2014
Oprava MŠVVaŠ SR na nesprávne fungujúci odkaz na znenie výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov v rámci opatrenia 2.2 OPV pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“, ktorá bola... viac informácií

Novinky z Centra pre filantropiu, n.o.

3.4.2014
Novinky z Centra pre filantropiu, n.o.: Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka: Vznikol Nadačný Fond Pre zdravé pľúca Na pomoc pacientom trpiacim chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, vznikol Nadačný fond Nadácie Centra pre... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

2.4.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Konferencia o sebestačnosti a udržateľnosti vidieckych regiónov Občianske združenie SOSNA zorganizovalo 27. marca 2014 zaujímavú a podnetnú konferenciu na tému Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych... viac informácií

Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-4.1a-2013/01

2.4.2014
Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-4.1a-2013/01 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej... viac informácií

Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek

1.4.2014
Oznam o zverejnení aktualizovaných príručiek pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK - verejný sektor verzia 11 a súkromný sektor verzia 10 Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že od 31.3.2014 sú aktuálne platné:-... viac informácií

Informácia o uzávierke programu

1.4.2014
Informácia o uzávierke programu: Zlepšime SPPoločne Slovensko Zlepšíme svet okolo nás SPPoločne! SPP a Nadácia SPP vyhlásili už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, v ktorom môžete získať podporu na projekt až... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO4-13-3

28.3.2014
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO4-13-3 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom ... viac informácií

2. odbornú konferenciu pre samosprávy MDVRR SR

27.3.2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky organizuje 2. odbornú konferenciu pre samosprávy, ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore... viac informácií

Upozornenie pre prijímateľov – Príručka pre prijímateľa (Konsolidované znenie)

26.3.2014
Upozornenie pre prijímateľov – Príručka pre prijímateľa (Konsolidované znenie) Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov, ktorí implementujú projekty zamerané na tvorbu nových pracovných miest na základe výzvy... viac informácií

Zmena názvu Fondu sociálneho rozvoja

26.3.2014
Zmena názvu Fondu sociálneho rozvoja Ku dňu 1. 4. 2014 sa mení názov Fondu sociálneho rozvoja (FSR).Nový názov organizácie bude Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA... viac informácií

Oznámenie PPA o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

25.3.2014
Oznámenie PPA o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 14 "Dotácia na účasť spracovateľa na výstave" nariadenia... viac informácií

Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2

25.3.2014
Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020" Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že správa... viac informácií

Správa o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej prace spolufinancovaných ESF

24.3.2014
Správa o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej prace spolufinancovaných ESF Fond sociálneho rozvoja zosumarizoval počty terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v rámci... viac informácií

Zasadnutie k verejnému prerokovaniu Správy o hodnotení vplyvov a Návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom OP Ľudské zdroje pre obdobie 201

24.3.2014
Zasadnutie k verejnému prerokovaniu Správy o hodnotení vplyvov a Návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom OP Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020 Pod vedením Ing. Alberta Németha, generálneho riaditeľa Sekcie riadenia... viac informácií

Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-3.1-2013/01

21.3.2014
Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-3.1-2013/01 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho... viac informácií

Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)

21.3.2014
Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo... viac informácií

Nové znenie Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

20.3.2014
Nové znenie Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Dňa 14. marca 2014 nadobudol platnosť a účinnosť Dodatok č. 3 k Pravidlám a postupom implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

20.3.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Program Pohoda za mestom podporil oživenie ďalších 6 rekreačných miest Program Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest.... viac informácií

NEWSLETTER - Slovenská inovačná a energetická agentúra

19.3.2014
NEWSLETTERSlovenská inovačná a energetická agentúraBezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU Pozvánky Seminár o implementácii smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Implementácii smernice 2012/27/EU o... viac informácií

Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov

19.3.2014
Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje ASFEU rozšíriť informovanosť verejnosti o výstupoch úspešne realizovaných projektov. Odbor informovania a publicity... viac informácií

Upozornenie pre slovenských partnerov /Progrmam cezhraničnej spolupráce SR-ČR/

19.3.2014
Upozornenie pre slovenských partnerov /Progrmam cezhraničnej spolupráce SR-ČR/ RO informuje prijímateľov SK partnerov o povinnosti postupovať pri zadávaní zákaziek na obstarávanie tovarov a služieb a stavených prác v zmysle... viac informácií

Počet zazmluvnených projektov prudko narástol, riešime problémy najchudobnejších rómskych komunít

17.3.2014
Počet zazmluvnených projektov prudko narástol, riešime problémy najchudobnejších rómskych komunít Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák pripravil na pôde Národnej rady SR stretnutie s rómskymi starostami,... viac informácií

Informácia o procesoch schvaľovania žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/

17.3.2014
Informácia o procesoch schvaľovania žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01: III. kolo: bola ukončená ... viac informácií

Oznam o aktualizácii časti "Často kladené otázky"

14.3.2014
Oznam o aktualizácii časti "Často kladené otázky" Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že na webovom sídle www.ropka.sk došlo k aktualizácii časti "Často kladené otázky", konkrétne časť Opatrenie... viac informácií

Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 2

14.3.2014
Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 2 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z... viac informácií

Správa o plnení akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie OP k 31.12.2013

13.3.2014
Správa o plnení akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie operačných programov k 31.12.2013 Vláda SR  12.3.2014 na svojom  98. zasadnutí prerokovala a schválila ako 5. bod programu Správu o plnení akčných plánov... viac informácií

Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPV

12.3.2014
Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPV 12.03.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-SORO

10.3.2014
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-SORO 10.03.2014 Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný... viac informácií

Informačné stretnutie k výzve č. I / 2014 Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

10.3.2014
Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vás pozýva na informačné stretnutie k výzve č. I / 2014 Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na predkladanie žiadostí o poskytnutie... viac informácií

120 opatrení na zníženie administratívnej záťaže v oblasti eurofondov

7.3.2014
120 opatrení na zníženie administratívnej záťaže v oblasti eurofondov Európska komisia schválila Konečnú tabuľku hodnotenia pokroku v dosahovaní zjednodušenia. Ide o viac ako 120 opatrení na zjednodušenie pravidiel financovania... viac informácií

MŠVVaŠ SR: Rozbieha sa nový európsky program v oblasti vzdelávania Erasmus+

7.3.2014
MŠVVaŠ SR: Rozbieha sa nový európsky program v oblasti vzdelávania Erasmus+ Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dňa 04.03.2014 v Bratislave konala... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 28.02.2014

7.3.2014
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 28.02.2014 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 28. 02. 2014 ako aj... viac informácií

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

6.3.2014
Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 52 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 2 824 575,07... viac informácií

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

6.3.2014
Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 1 žiadosť o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 119 995,43 €. V... viac informácií

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

6.3.2014
Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 30 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 3 472 597,46... viac informácií

Oznámenie o platnosti Dodatku č.1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu ŽoP (OPIS)

6.3.2014
Oznámenie o platnosti Dodatku č.1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu ŽoP (OPIS) Od 01.03.2014 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu verzia 2.0. Dodatok nájdete na stránke... viac informácií

Témy holokaustu a interkultúrneho učenia nie sú cudzie ani žiakom a študentom v Banskej Bystrici

6.3.2014
Témy holokaustu a interkultúrneho učenia nie sú cudzie ani žiakom a študentom v Banskej Bystrici Občianske združenie ZADOBE organizuje prednášku na tému Interkultúrne učenie, ktorá sa uskutoční 26. februára o 17. hodine na... viac informácií

O saune Kunstdorf v časopise Slovenka

6.3.2014
O saune Kunstdorf v časopise Slovenka Sauna Kunstdorf - projekt sauny v prírodnom prostredí obce Dúbravica na Severnom Podpoľaní, podporený z grantového programu Zelené oázy Nadácie Ekopolis v r. 2013, je atraktívnym nielen pre... viac informácií

Nadačný fond ZSE Živá energia znova pomohol ušetriť cennú energiu

6.3.2014
Nadačný fond ZSE Živá energia znova pomohol ušetriť cennú energiu V priebehu februára 2014 bolo ukončených niekoľko projektov, ktoré získali minulý rok podporu. Fond ZSE tak opäť pomohol uskutočniť aktivity a investície do... viac informácií

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.15 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia

5.3.2014
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.15 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Zmeny v aktualizácii č. 15:   zohľadnili sa požiadavky z aplikačnej... viac informácií

Príručka pre prijímateľa (Konsolidované znenie) – 2. aktualizácia

5.3.2014
Príručka pre prijímateľa (Konsolidované znenie) – 2. aktualizácia Sociálna implementačná agentúra vydáva najmä z dôvodov zmien Systému finančného riadenia a Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 druhú... viac informácií

NÁVRH PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020

3.3.2014
Oznámenie o strategickom dokumente NÁVRH PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) NÁVRH PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020 (rtf, 239.35 Kb,... viac informácií

Nové pravidlá oprávnenosti výdavkov SR

3.3.2014
Nové pravidlá oprávnenosti výdavkov SR 03.03.2014 - Dňom 1. marca 2014 sa stáva účinným usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov projektov podporených z... viac informácií

Regionálny seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu

27.2.2014
Regionálny seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu Dňa 21. februára 2014 sa v Prešove pod vedením MH SR v spolupráci s agentúrou SARIO uskutočnil seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a... viac informácií

Nové informačné publikácie o OPŽP

27.2.2014
Nové informačné publikácie o OPŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti "Dokumenty/Publikácie" o ďalšie informačné... viac informácií

V podpore malých podnikateľov nastávajú zmeny

26.2.2014
V podpore malých podnikateľov nastávajú zmeny Okrem zmeny názvu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorá sa od prvého marca zmení na Slovak Business Agency (SBA) má prísť aj k zmene koncepcie... viac informácií

„Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry"....

26.2.2014
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít... viac informácií

Tlačivá potrebné k vyúčtovaniu dotácií sú zverejnené

26.2.2014
Tlačivá potrebné k vyúčtovaniu dotácií sú zverejnené Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejňuje zoznam tlačív potrebných k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých rámci Výzvy číslo... viac informácií

Zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní účinné od 27.2.2014

25.2.2014
Zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní účinné od 27.2.2014 Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že prezident SR... viac informácií

Aktualizácia v rubrike FAQ -OP ŽP

25.2.2014
Aktualizácia v rubrike FAQ -OP ŽP Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci... viac informácií

Oznámenie k Harmonogramu výziev

25.2.2014
Oznámenie k Harmonogramu výziev Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  sa môže v čase vyhlásenia výzvy... viac informácií

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 1

25.2.2014
Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 1 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle Aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o... viac informácií

Uskutočnenie Seminára pre prijímateľov OPIS PO2

24.2.2014
Uskutočnenie Seminára pre prijímateľov OPIS PO2 Dňa 30. januára 2014 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnil Seminár pre prijímateľov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2. Seminára sa... viac informácií

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č.6

24.2.2014
Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č.6 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 21. februára 2014 vydalo Informáciu č. 6 pre prijímateľov v... viac informácií

Aktualizácia príručiek pre žiadateľa/prijímateľa

24.2.2014
Aktualizácia príručiek pre žiadateľa/prijímateľa 24.02.2014 - V časti Dokumenty OPIS - Riadiace dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie nasledovné príručky pre žiadateľa/prijímateľa platné od 18.02.2014: Príručka... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

24.2.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Študenti Sokratovho inštitútu zaujímavými projektmi pomáhajú deťom, seniorom i životnému prostrediu Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získala v rok 2012 nenávratné finančné prostriedky... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

24.2.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Zvoľte si najsympatickejší strom Európy Do 28. februára 2014 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 10 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej... viac informácií

Oznámenie č. 20

21.2.2014
Oznámenie č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo  SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky... viac informácií

Uverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

21.2.2014
Oznámenie MPRV SR o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100. Prílohy (dokumenty... viac informácií

Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP

20.2.2014
Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP   Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti B.6 Zmluva o NFP.doc, ktorá je súčasťou Interného manuálu procedúr RO pre ROP verzia 11.11. B.6.1.2... viac informácií

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.1

21.2.2014
Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.1 Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.1, platnú od 20.01.2014. Dokument sa nachádza... viac informácií

OPRAVA chybnej informácie: Predkladanie Projektového zámeru v rámci aktuálnej výzvy Fondu pre MVO

19.2.2014
OPRAVA chybnej informácie: Predkladanie Projektového zámeru v rámci aktuálnej výzvy Fondu pre MVO Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, ktorí predkladajú projektové zámery, že došlo k omylu ohľadom spôsobu predkladania... viac informácií

Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 - 2013

19.2.2014
Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 - 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 2 k dokumentu... viac informácií

SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov

17.2.20214
SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov SIEA už spracováva podklady k prvým energetických auditom verejných budov. Do septembra 2015 majú energetickí špecialisti SIEA odovzdať energetické audity 250 objektov... viac informácií

SIEA bude poskytovať bezplatné energetické poradenstvo priamo v obciach

17.2.20214
SIEA bude poskytovať bezplatné energetické poradenstvo priamo v obciach Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, bude záujemcom k dispozícii aj... viac informácií

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pozýva na diskusiu

14.2.2014
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pozýva na diskusiu Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje v súvislosti s prípravou časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv... viac informácií

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-13-1

14.2.2014
Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-13-1 Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom... viac informácií

Pracovná skupina splnomocnenca vlády SR rokovala o pokroku v oblasti prípravy prioritných osí v OP ĽZ

12.2.2014
Pracovná skupina splnomocnenca vlády SR rokovala o pokroku v oblasti prípravy prioritných osí v operačnom programe Ľudské zdroje 12. 02. 2014 Dňa 11.februára 2014 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR v Bratislave uskutočnilo... viac informácií

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020

12.2.2014
Vláda Slovenskej republiky  na dnešnom 94. rokovaní ako 6. bod programu prerokovala a schválila s pripomienkami Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 Návrh uznesenia Predkladacia... viac informácií

Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci OP NS RR za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013

11.2.2014
Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci OP NS RR za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013 Vláda SR na svojej 93 schôdzi prerokovala a schválila ako tretí bod:Správu o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a... viac informácií

Refinancovanie R1 je európskym top projektom roku 2013

6.2.2014
Refinancovanie R1 je európskym top projektom roku 2013 Bratislava (6. februára 2014) – Prestížny časopis Project Finance International (PFI) vyhlásil refinancovanie prvého slovenského PPP projektu, rýchlostnej cesty R1 Pribina, za... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO

7.2.2014
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s... viac informácií

MZ SR navyšuje alokáciu a posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01

7.2.2014
MZ SR navyšuje alokáciu a posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o úprave výzvy OPZ 2013/2.1/01.... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.1/08-SORO

7.2.2014
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.1/08-SORO Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný... viac informácií

SIA vydáva vlastný InfoServis

6.2.2014
SIA vydáva vlastný InfoServis Sociálna implementačná agentúra sa rozhodla zvýšiť informovanosť externých zainteresovaných strán prostredníctvom periodicky vydávaného InfoServisu. Aktuálne číslo si môžete stiahnuť priamo... viac informácií

Usmernenie prijímateľa k spôsobu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania na administratívnu kontrolu verejného obstarávania

6.2.2014
Usmernenie prijímateľa k spôsobu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania na administratívnu kontrolu verejného obstarávania Z dôvodu problémov pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania a v záujme urýchlenia... viac informácií

Pohoda za mestom - zoznam finalistov II. kola

6.2.2014
Pohoda za mestom - zoznam finalistov II. kola Program Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v... viac informácií

Hlasujte za kremnický dub v ankete Európsky strom roka 2014

6.2.2014
Hlasujte za kremnický dub v ankete Európsky strom roka 2014 Do 28. februára 2014 môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z 10 finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje... viac informácií

ROP: Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP

5.2.2014
ROP: Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP 04.02.2014 - Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti Zmluva o poskytnutí NFP, ktorá je súčasťou Interného manuálu procedúr RO pre ROP verzia... viac informácií

Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie

4.2.2014
Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 04.02.2014 - V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a... viac informácií

Aktualizácia Zmlúv o poskytnutí NFP OP ZaSI

4.2.2014
Aktualizácia Zmlúv o poskytnutí NFP OP ZaSI Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že aktualizoval Zmluvy o poskytnutí NFP platné od 01.02.2014. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty je dostupný tu. Vzor Zmluvy o... viac informácií

Nová Príručka pre prijímateľa NFP k 1.2.2014

4.2.2014
Nová Príručka pre prijímateľa NFP k 1.2.2014 V nadväznosti na zmeny v riadiacej dokumentácii FSR vydal Príručku pre prijímateľa NFP s účinnosťou od... viac informácií

Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní

4.2.2014
Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov s... viac informácií

Metodický pokyn k aktualizácii príloh Príručky pre prijímateľa, verzie 3.1

3.2.2014
Metodický pokyn k aktualizácii príloh Príručky pre prijímateľa, verzie 3.1 03.02.2014 - V nadväznosti na vydanie aktualizovanej verzie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, verzie 7.0 účinnej od... viac informácií

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 8/2014

3.2.2014
Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 8/2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 1. februára 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 8/2014. Znenie... viac informácií

Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.4

3.2.2014
Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.4 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.4 platnú od... viac informácií

Rozsah hodnotenia Operačného programu Ľudské zdroje

31.1.2014
Rozsah hodnotenia Operačného programu Ľudské zdroje MPSVR SR - Sekcia riadenia ESF ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020, zverejňuje materiál "Rozsah hodnotenia" strategického dokumentu s... viac informácií

Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OP RH SR 2007-2013

30.1.2014
Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OP RH SR 2007-2013 30.01.2014 - PPA uverejnila Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013 (vrátane LEADER) aSumárny prehľad - OP RH SR 2007-2013 k... viac informácií

Oznámenie č. 104 zo dňa 28.01.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34)

29.1.2014
Oznámenie č. 104 zo dňa 28.01.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo... viac informácií

Informačné semináre pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj

29.1.2014
Informačné semináre pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj 28.01.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje v mesiaci február 2014 informačné semináre... viac informácií

Vláda SR na svojom 91. zasadnutí prerokovala a schválila ako prvý bod programu Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020

28.1.2014
Vláda SR na svojom 91. zasadnutí  prerokovala a schválila ako prvý bod programu Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky... viac informácií

Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014

24.1.2014
Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014 24.01.2014 - Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky zo... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

23.1.2014
Novinky z www.ekopolis.sk Island a Slovensko na jednej lodi Od 24. do 26. januára 2014 sa uskutoční v meste Piešťany premietanie dokumentu o Islande, beseda a workshopy s islandskou delegáciou z organizácie The Icelandic Sibshops.... viac informácií

MV SR: Zvýši sa počet rómskych zdravotných asistentov

22.1.2014
MV SR: Zvýši sa počet rómskych zdravotných asistentov Projekt Zdravé komunity zameraný na podporu zdravia obyvateľov rómskych komunít, šírenie prevencie a osvety v marginalizovaných lokalitách vďaka spolupráci MV SR, Úradu... viac informácií

EK dnes schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020

22.1.2014
EK dnes schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020   Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania... viac informácií

Oznámenie č. 18 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH).

17.1.2014
Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH). Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že... viac informácií

Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1

17.1.2014
Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1 17.01.2014 - Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 15. 1. 2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný... viac informácií

Stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014-2020

16.1.2014
Stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014-2020 16.01.2014 - Pod vedením Alberta Németha, generálneho riaditeľa sekcie riadenia Európskeho sociálneho fondu, sa konalo dňa 14.1.2014 v priestoroch... viac informácií

Štát podporí výstavbu nových cyklotrás

15.1.2014
Štát podporí výstavbu nových cyklotrás Bratislava (15. januára 2014) – Okrem financií z eurofondov by do roku 2020 malo Slovensko investovať v priemere dve až tri eurá na každého obyvateľa ročne do rozvoja cyklistickej dopravy.... viac informácií

Európa pre občanov: Povinná registrácia

15.1.2014
Európa pre občanov: Povinná registrácia V rámci nového programového obdobia EpO 2014 -2020 majú všetci žiadatelia a ich projektový partneri povinnosť zaregistrovať svoju spoločnosť... viac informácií

Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“

14.1.2014
Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 13.01. 2014 Usmernenie č. 1/2014 OPV pre... viac informácií

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spolupráca

14.1.2014
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná spolupráca 14.01.2014 - Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt.Program: Cezhraničná... viac informácií

INTERREG EUROPE 2014-2020 - spustenie verejných konzultácií

13.1.2014
INTERREG EUROPE 2014-2020 - spustenie verejných konzultácií 13.01.2014 - V nadväznosti na prípravu programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020 prebiehajú aj v rámci Slovenskej republiky od 10. januára 2014 do 21.... viac informácií

Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie

10.1.2014
Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie V prípade využitia systému zálohových platieb, je prijímateľ povinný v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových... viac informácií

Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu

10.1.2014
Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu Z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vyplýva požiadavka predkladania samostatnej Informácie o účastníkoch projektu k projektom, ktoré... viac informácií

Členské štáty posilnia partnerstvo pri vynakladaní eurofondov

8.1.2014
Členské štáty posilnia partnerstvo pri vynakladaní eurofondov Európska komisia prijala záväzné pravidlá pre zaistenie konštruktívnej účasti partnerov ako sú regionálne a miestne orgány, sociálni partneri či mimovládne... viac informácií

EK žiada členské štáty o dodržiavanie zásady partnerstva pri plánovaní a využívaní prostriedkov z fondov

7.1.2014
  EK žiada členské štáty o dodržiavanie zásady partnerstva pri plánovaní a využívaní prostriedkov z fondov   Európska komisia dnes prijala európsky kódex správania podľa zásady partnerstva, ktorý od členských štátov... viac informácií

Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém

3.1.2014
Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém 03.01.2014 - Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy a nedostatočnú... viac informácií

Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia 3.3 - MIN ŽP

3.1.2014
Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia 3.3 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.3, platnú od... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 7 pre OPŽP

3.1.2014
Usmernenie poskytovateľa č. 7 pre OPŽP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 7. Znenie usmernenia nájdete v časti... viac informácií

zmena časového harmonogramu konania o žiadosti v rámci výziez OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01 a OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02

31.12.2013
Oznam - zmena časového harmonogramu konania o žiadosti v rámci výziez OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01 a OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 Kontrola formálnej správnosti pre 3. a 4. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR –... viac informácií

Štrukturálne fondy - Schéma štátnej pomoci – aktualizácia v znení dodatku

30.12.2013
Štrukturálne fondy - Schéma štátnej pomoci – aktualizácia v znení dodatku Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 20. 12. 2013 na... viac informácií

Ministerstvo životného prostredia SR zriaďuje k 1. januáru 2014 sprostredkovateľský orgán pod RO pre OP ŽP

20.12.2013
Ministerstvo životného prostredia SR zriaďuje k 1. januáru 2014 sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program... viac informácií

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0

20.12.2013
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0 Dňom 1. februára 2014 nadobudne účinnosť Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na... viac informácií

Programový manuál ROP 2007 – 2013 verzia 5.3

19.12.2013
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.3 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 19.12.2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument: Programový manuál ROP... viac informácií

Oznam RO pre ROP

13.12.2013
Oznam RO pre ROP 13.12.2013 - Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 240/2013 vydanom dňa 12. 12. 2013 (v kapitole „štátna pomoc" pod číslom G000028) bola zverejnená revidovaná schéma... viac informácií

Oznam RO pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014

12.12.2013
Oznam Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014 12.12.2013 - V rámci OP ZaSI bol v roku 2012 vykonaný systémový audit EK, kde audítori ESF skúmali nastavenie, účinnosť a hospodárnosť systémov riadenia... viac informácií

novinky z www.ekopolis.sk

12.12.2013
novinky z www.ekopolis.sk Ukončenie vzdelávania v programe O2 Think big 2013. Program O2 Think Big realizuje už štvrtý rok spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi - Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. V... viac informácií

Oznámenie o strateg. dokumente - OP ĽZ pre obdobie 2014-2020

11.12.2013
Oznámenie o strateg. dokumente -  OP ĽZ pre obdobie 2014-2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje na rokovanie vlády SR strategický dokument s celoštátnym dosahom "Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie... viac informácií

Čerpanie ŠF a KF k 30.11. 2013

10.12.2013
Čerpanie ŠF a KF k 30.11. 2013 Tlačová  správa Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č... viac informácií

SIEA bude od 1. januára 2014 zabezpečovať implementáciu ŠF EÚ v oblasti CR

9.12.2013
SIEA bude od 1. januára 2014 zabezpečovať implementáciu ŠF EÚ v oblasti cestovného ruchu*Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude s účinnosťou od 1. januára 2014 zabezpečovať aj implementáciu štrukturálnych fondov... viac informácií

Nové programové obdobie 2014-2020 - Program cezhraničnej spolupráce

6.12.2013
Vážení partneri!Nové programové obdobie 2014-2020 ponúka popri mnohých nových rozvojových nástrojoch aj možnosť realizácie tzv. integrovaných územných investícií (IÚI). V rámci IÚI je možné v rámci daného územia zlúčiť... viac informácií

J. Počiatek: Európska únia nám preplatí všetky rozostavené diaľnice na východe

5.12.2013
J. Počiatek: Európska únia nám preplatí všetky rozostavené diaľnice na východe Európska únia preplatí Slovensku 85 percent z oprávnených nákladov na výstavbu oboch diaľničných úsekov medzi Jánovcami a Jablonovom, ako aj... viac informácií

Výročná konferencia ROP a OPBK za rok 2013

5.12.2013
Výročná konferencia Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a... viac informácií

Oznámenie č. 102 zo dňa 03.12.2013 (Výzva č. 2013/PRV/32 - aktualizácia)

4.12.2013
Oznámenie č. 102 zo dňa 03.12.2013 (Výzva č. 2013/PRV/32 - aktualizácia) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o... viac informácií

Oznámenie č. 103 zo dňa 03.12.2013 (Výzva č. 2013/PRV/33 - aktualizácia)

4.12.2013
Oznámenie č. 103 zo dňa 03.12.2013 (Výzva č. 2013/PRV/33 - aktualizácia) PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z... viac informácií

Elektronické pracovné výkazy

4.12.2013
Elektronické pracovné výkazy V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou, Riadiaci orgán pre OP ZaSI od 01.01.2014 spúšťa prevádzku elektronických... viac informácií

Podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny prijal komisára EK pre regionálnu politiku Johannesa Hahna

3.12.2013
Podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny prijal komisára EK pre regionálnu politiku Johannesa... viac informácií

Novela výnosu o štandardoch pre IS VS v pripomienkovom konaní

29.11.2013
Novela výnosu o štandardoch pre IS VS v pripomienkovom konaní 29.11.2013 11:33 Ministerstvo financií SR zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania dlho očakávanú novelu výnosu č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre... viac informácií

Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK (kód výzvy: OPBK/2

29.11.2013
Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11)   Ministerstvo... viac informácií

Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.2, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľ

29.11.2013
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.2, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 – 2013 verzia 5.2 29.11.2013 - Riadiaci orgán pre ROP... viac informácií

Usmernenie pre žiadateľov v programe PODPORA

28.11.2013
Usmernenie pre žiadateľov v programe PODPORA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky, odbor mládeže a komunitárnych programov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o registráciu programov pre mládež,... viac informácií

Zverejnená schéma štátnej pomoci s názvom „Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov".

22.11.2013
Oznam RO pre ROP 22.11.2013 - Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 224/2013 vydanom dňa 20. 11. 2013 (v kapitole „štátna pomoc" pod číslom G000021) bola zverejnená schéma štátnej... viac informácií

Únia má nový rozpočet

22.11.2013
Únia má nový rozpočet Po dosiahnutí medzi-inštitucionálnej dohody včera poslanci Európskeho parlamentu dali sedemročnému finančnému rámcu zelenú. V skratke: Po dosiahnutí medzi-inštitucionálnej dohody včera poslanci Európskeho... viac informácií

Udelenie Ceny v súťaži o najlepšiu diplomovú, dizertačnú alebo bakalársku prácu na tému filantropia

22.11.2013
Nové info z Centra pre filantropiu, n.o.( www.cpf.sk)Udelenie Ceny v súťaži o najlepšiu diplomovú, dizertačnú alebo bakalársku prácu na tému... viac informácií

Európania sa musia uskromniť v nárokoch na prírodu

21.11.2013
Životné prostredie | 22.11.2013 Európania sa musia uskromniť v nárokoch na prírodu Uspokojenie potrieb v oblasti potravín, vody, energie a tiež bývania znamená veľký tlak na životné prostredie, čo ovplyvňuje zdravie a životné... viac informácií

Programový manuál k OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

21.11.2013
Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 4.0.0   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ... viac informácií

Návrh Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

19.11.2013
Vláda SR na svojim 83.zasadnutí, konanom 13.11.2013 pod bodom 2 prerokovala a schválila: Návrh Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 Číslo... viac informácií

Odborný seminár Násilie na ženách ako problém verejnej politiky

18.11.2013
Úrad vlády SR si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príležitosti pripomenutia si 25. novembra - Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách... viac informácií

Pozvánka na brífing COSME – program na podporu podnikania

18.11.2013
Pozvánka na brífing COSME – program na podporu podnikania Kedy: vo štvrtok 21. novembra 2013 o 10.00 Kde: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava – Staré mesto Kto: Európska komisia – Katarina... viac informácií

Komisia zverejnila historicky prvé hodnotenia rozpočtových plánov

18.11.2013
Komisia zverejnila historicky prvé hodnotenia rozpočtových plánov viac na :... viac informácií

Použitie peňazí na prácu pre mladých je v rukách členských štátov

18.11.2013
Použitie peňazí na prácu pre mladých je v rukách členských štátov Bez práce je v súčasnosti 7 a pol milióna mladých Európanov. Programy, ktoré by týchto ľudí mali dostať späť na pracovný trh by podľa odhadov... viac informácií

Oznámenie č. 100 zo dňa 13.11.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny)

14.11.2013
Oznámenie č. 100 zo dňa 13.11.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny) Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 31099/2013 zo dňa 12.11.2013, oznamuje schváleným... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

14.11.2013
Novinky z www.ekopolis.sk Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer 650 tisíc eur Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami SOCIA a Karpatskou nadáciou zverejnila zoznam ďalších projektov,... viac informácií

Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”

13.11.2013
Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP” 13.11.2013 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.skv... viac informácií

Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2012

13.11.2013
Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2012 13.11.2013 - Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program o schválení Výročnej správy o... viac informácií

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č. 8

13.11.2013
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č. 8 13.11.2013 - Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Usmernenia č.... viac informácií

Envirorezort podporil unikátny projekt na zhodnocovanie textilných odpadov

12.11.2013
Envirorezort podporil unikátny projekt na zhodnocovanie textilných odpadov Jedinečná technologická linka na zhodnocovanie textilných odpadov prinesie do Trenčianskeho kraja takmer 50 nových pracovných miest. Jej prevádzku dnes v obci... viac informácií

Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013

11.11.2013
Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013 Tlačová správa Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha... viac informácií

Oznam o zverejnení Dodatku č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK č. DM-13/2008

11.11.2013
Oznam o zverejnení Dodatku č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK č. DM-13/2008 11.11.2013 - Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že v novembri 2013 nadobudol platnosť... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.10.2013

8.11.2013
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.10.2013 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 10. 2013 ako aj povinné... viac informácií

Aktualizácia č. 8 Usmernenia RO č. N5/2008

8.11.2013
Aktualizácia č. 8 Usmernenia RO č. N5/2008 08.11.2013 - Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom s účinnosťou od... viac informácií

Štrukturálne fondy - Zoznam neschválených žiadostí o NFP - výzva KaHR-31SP-1201

7.11.2013
Štrukturálne fondy - Zoznam neschválených žiadostí o NFP - výzva KaHR-31SP-1201 07.11.2013 - Slovenská agentúra pre cestovný ruch zverejnila v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva Zoznam... viac informácií

PCS SR-ČR: Oznam pre prijímateľov

7.11.2013
PCS SR-ČR: Oznam pre prijímateľov 07.11.2013 - Certifikačný orgán pre OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 určil posledný termín na predkladanie súhrnných žiadosti o platbu na 28.11.2013. V tejto súvislosti riadiaci orgán... viac informácií

Podávanie žiadostí do Programu obnovy dediny 2014 bolo uzavreté

6.11.2013
Podávanie žiadostí do Programu obnovy dediny 2014 bolo uzavreté 06.11.2013 - Oznamujeme žiadateľom o dotáciu, že podávanie žiadostí do Programu obnovy dediny 2014 (ďalej POD 2014) bolo dňa 31.10.2013 uzavreté. Dňa 15.11.2013 bude... viac informácií

Oznámenie PPA č. 99 zo dňa 06.11.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)

6.11.2013
Oznámenie PPA č. 99 zo dňa 06.11.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1) Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej... viac informácií

F. Palko: Dotácie pre cestovný ruch budú ešte adresnejšie

5.11.2013
F. Palko: Dotácie pre cestovný ruch budú ešte adresnejšie 05.11.2013 - Dotácie pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu sa od roku 2014 budú prideľovať ešte adresnejšie. Štátny rozpočet aj v budúcom roku počíta s... viac informácií

Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-5.1-2013/01

5.11.2013
Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-5.1-2013/01 05.11.2013 - Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej... viac informácií

Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK (kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10)

5.11.2013
Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK (kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre... viac informácií

Stiahnite si bezplatne: Špeciálny Report Separovanie a samospráva 2013

4.11.2013
Stiahnite si bezplatne: Špeciálny Report Separovanie a samospráva 2013 Stiahnite si report, ktorý obsahuje články, rozhovory a súbor liniek Špeciálu Separovanie a samospráva 2013. Viac o príprave nového zákona o odpadoch, zmenách... viac informácií

F. Palko: Bytová výstavba dostane nové priority, čakajú ju veľké zmeny

4.11.2013
F. Palko: Bytová výstavba dostane nové priority, čakajú ju veľké zmeny Bratislava (4. novembra 2013) – Zvyšovanie dostupnosti bývania, podpora nájomného bývania či obnova bytového fondu v bytových i rodinných domoch budú patriť... viac informácií

Poskytovanie bližších informácií k Výzvam

4.11.2013
Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO 04.11.2013 Dovoľujeme si Vás informovať, že bližšie... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

4.11.2013
Novinky z www.ekopolis.sk Stromom roka 2013 sa stal 350-ročný dub z Kremnice Víťazom ankety Strom roka 2013 sa stal dub letný, dominanta záhrady MUDr. G.K.Zechentera v historickom centre Kremnice, ktorý získal 1 955 hlasov. Bude... viac informácií

Zabránte ešte dnes okliešteniu infozákona

4.11.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka:POZOR: Zabránte ešte dnes okliešteniu infozákona Dnes (v pondelok 4.11.2013) je posledný deň, kedy sa môžete aj vy pridať k hromadnej pripomienke proti okliešteniu zákona o slobodnom prístupe... viac informácií

MŽP: Eurofondy pôjdu na systémovú protipovodňovú ochranu

31.10.2013
MŽP: Eurofondy pôjdu na systémovú protipovodňovú ochranu (31.10.2013) Envirorezort predstavil program protipovodňovej ochrany do roku 2020. Z nového operačného programu pre životné prostredie chce na rozsiahle opatrenia použiť sumu... viac informácií

Ukončenie rozpočtového roku 2013 v projektoch, financovaných z OP ZaSI

30.10.2013
Ukončenie rozpočtového roku 2013 v projektoch, financovaných z OP ZaSI FSR informuje prijímateľov o dôležitých termínoch v súvislosti s ukončením rozpočtového roku 2013: 1.   Žiadosť o platbu (ŽoP) – finančné prostriedky... viac informácií

Aktualizácia príloh Príručky pre prijímateľa NFP

30.10.2013
Aktualizácia príloh Príručky pre prijímateľa NFP FSR aktualizoval vybrané prílohy Príručky pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.11.2013. Aktualizácia sa týka nasledovných príloh: A 5.1 Špecifiká výzvy na predkladanie... viac informácií

EK schválila Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2012

30.10.2013
EK schválila Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2012 29.10.2013 - Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Životné prostredie za obdobie január - december 2012. Predloženiu správy... viac informácií

Oznámenie zo dňa 25.10.2013 pre príjemcov pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006,

25.10.2013
Oznámenie zo dňa 25.10.2013 pre príjemcov pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, opatrenie 2.8 Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy 25.10.2013 - Vzhľadom na... viac informácií

Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy OPVaV

25.10.2013
Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy OPVaV 25.10.2013 - Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO, že v prípade nefunkčnosti záložky Špecifické... viac informácií

Aktualizovaný Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

24.10.2013
Aktualizovaný Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 24. októbra... viac informácií

Novinky na CPF

24.10.2013
ReŠtartujeme Slovensko Aj keď sa v predchádzajúcich dňoch ukončilo prihlasovanie súťažných projektov, ReŠtart je len na začiatku svojej cesty, sledujte s nami výber finálovej zostavy, vyberte si v hlasovaní či finančne... viac informácií

Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OP Životné prostredie

21.10.2013
Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OP Životné prostredie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zvýšeniatransparentnosti čerpania... viac informácií

Programový manuál OPZ, aktualizácia október 2013

18.10.2013
Programový manuál OPZ, aktualizácia október 2013 Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo aktualizoval Programový manuál Operačného programu Zdravotníctvo, verzia 15.0 v nadväznosti na schálenie revízie Operačného... viac informácií

Pozvánka na veľtrh

17.10.2013
Dear Stakeholders,   With reference to my recent email to you regarding our EU-funded project WIDER “green groWing SMEs: Innovation and Development in the energy sector in mEd aRea”, we are happy to announce the WIDER Innovation Fair – an... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

17.10.2013
Novinky z www.ekopolis.sk Ťahanovce cup poteší skaterov Desaťročný skatepark v Košiciach na sídlisku Ťahanovce sa dočkal rekonštrukcie. Vďaka snahe mladých ľudí a finančnej podpore 1 000 eur z grantového program O2 Think Big sa im... viac informácií

Pozvánka na konzervatívny klub SOLÁRNA DAŇ

17.10.2013
Pozvánka na konzervatívny klubSOLÁRNA DAŇ Aký vplyv by malo zavedenie tzv. solárnej dane na verejné financie, podnikateľov vo výrobe elektriny zo Slnka a odberateľov elektriny? 21. OKTÓBER 2013 |... viac informácií

Euro-fórum

17.10.2013
Ekonomickýústav Slovenskej akadémie vied     Si Vás dovoľuje pozvať na Euro-fórum Na tému:  Výnimky v čerpaní prostriedkov kohéznej pomoci ktoré sa uskutoční: 21. 10. 2013 o 13:00 hod. ... viac informácií

Konferencia s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC

17.10.2013
Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, v rámci ktorej dostanú kandidáti na krajského župana Banskobystrického a Košického kraja priestor priblížiť verejnosti svoj volebný... viac informácií

Dotácie Úradu Vlády SR za rok 2013

16.10.2013
Dotácie Úradu Vlády SR za rok 2013 (Elektronický dotačný systém) - výsledky: Projekty podľa programov: 1 Kultúra národnostných menšín 1.1 Živá kultúra 1.2 Periodická tlač 1.3 Neperiodická... viac informácií

Publikácia UNDP - Pomohli projekty Rómom na Slovensku?

16.10.2013
Publikácia UNDP - Pomohli projekty Rómom na Slovensku? Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že UNDP vydalo publikáciu venovanú rómskej problematike pod názvom "Pomohli projekty Rómom na Slovensku? Zistenia z analýzy projektov v rámci... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2013

16.10.2013
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2013 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 09. 2013 ako aj povinné... viac informácií

Účtovníctvo neziskových organizácií a ich daňové povinnosti

16.10.2013
11.11.2013 – Účtovníctvo neziskových organizácií a ich daňové povinnosti   Prednášajúci: Ing. Dagmar Koraušová, MBA   Miesto konania: Dom športu, Junácka 6, Bratislava Program: Charakteristika a typológia neziskových... viac informácií

Milióny eur pre stredné školy

15.10.2013
Milióny eur pre stredné školy Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhodnotila projekty podávané školami v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie – Moderná stredná... viac informácií

POZVÁNKA na konferenciu "Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období"

14.10.2013
POZVÁNKA  na konferenciu "Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období", ktorá sa bude konať 24. októbra 2013 v priestoroch Kongresového centra Vysokoškolského internátu Družba v Bratislave. Na konferencii by sme radi vytvorili... viac informácií

Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020

14.10.2013
Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020 Ministerstvo kultúry SR pracuje na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020. Do tohto procesu zapojilo viacero expertov, ale k spolupráci prizýva aj odborníkov a osobnosti z... viac informácií

Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020

14.10.2013
Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020 Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV - aktualizácia

14.10.2013
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV - aktualizácia Dovoľujeme si Vás informovať, že od 08. 10. 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie... viac informácií

13. ročník Slovenského workshopu na veletrhu MADI Travel Market

10.10.2013
POZVANKA k ucasti jiz na 13. rocniku Slovenskeho workshopu behem veletrhu MADI Travel Market. Workshop se kona pod zastitou Slovenske agentury pro cestovni ruch. Vyziadajte si podrobnejsiu informaciu a objednavku (aj na... viac informácií

Informačné semináre k výzve OP ZaSI - FSR – 2012/ 2.2/ 01

8.10.2013
Informačné semináre k výzve OP ZaSI - FSR – 2012/ 2.2/ 01 V dvoch slovenských mestách sa uskutočnili informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (18.9.2013 Banská Bystrica a 19.9.2013... viac informácií

Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente bol vydaný v Zbierke

8.10.2013
Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente bol vydaný v Zbierke V čiastke 71/2013 Zbierky zákonov SR bol dňa 8. 10. 2013 uverejnený dlho očakávaný zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a... viac informácií

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“

4.10.2013
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny... viac informácií

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 OPVzdelávanie

3.10.2013
Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 26. 9. 2013 Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu pre Prijímateľov vo veci... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

3.10.2013
Novinky z www.ekopolis.sk Ochutnajte palacinky pri prameni Medokýš V nedeľu 29. septembra od 14,00 hodiny sa uskutočnilo záverečné podujatie projektu Oddychová zóna pri prameni Medokýš. Mesto Martin získalo na tento projekt... viac informácií

Štrukturálne fondy - Aktualizácia č.2 Metodického pokynu RO č. 12

1.10.2013
Štrukturálne fondy - Aktualizácia č.2 Metodického pokynu RO č. 12 01.10.2013 - Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo Aktualizáciu č. 2... viac informácií

Oznámenie č. 96 zo dňa 01.10.2013 (pre MAS)

1.10.2013
Oznámenie č. 96 zo dňa 01.10.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny) Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 26619/2013 zo dňa 30.09.2013, oznamuje schváleným miestnym... viac informácií

Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a OP Rybné hospodárstvo SR 200

1.10.2013
Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu... viac informácií

Prvé výsledky Atlasu rómskych komunít 2013 sú zverejnené

1.10.2013
Prvé výsledky Atlasu rómskych komunít 2013 sú zverejnené Projekt Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 realizovalo Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP)... viac informácií

Pozvánka k príprave OP ETC Maďarsko-Slovensko 2014-2020

28.9.2013
POZVÁNKA   V rokoch 2007 až 2013 prispela Európska Únia na rozvoj slovenso-maďarského pohraničia sumou 176 miliónov Eur, čo predstavuje doteraz najvýznamnejší balík rozvojovej pomoci pre daný región. V rokoch 2014 až 2020 bude pre... viac informácií

Stanovisko SIEA k zavádzajúcim informáciám

27.9.2013
Stanovisko SIEA k zavádzajúcim informáciám 26.09.2013 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje žiadateľov o nenávratné finančné príspevky z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP... viac informácií

Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie môžu získať podporu viac ako 1,4 milióna eur

27.9.2013
Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie môžu získať podporu viac ako 1,4 milióna eur Dňa 25. septembra 2013 vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu pre mimovládne... viac informácií

Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP-ROP-5.1-2012/01

26.9.2013
Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP-ROP-5.1-2012/01 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov... viac informácií

Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01

26.9.2013
Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo organizuje informačné semináre k výzve OPZ 2013/2.1/01, ktoré sa budú konať dňa 3.... viac informácií

Slovensko bude čerpať eurofondy dlhšie

25.9.2013
Slovensko bude čerpať eurofondy dlhšie Vo výbore Európskeho parlamentu prešla výnimka pre Slovensko a Rumunsko. Ostatné štáty výnimku nedostali Zdroj:... viac informácií

Informácia o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO

25.9.2013
Informácia o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO 25.09.2013 - Dovoľujeme si Vás informovať o oprave povinnej prílohy č. 3.11 k Žiadosti o NFP k výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO. Na základe... viac informácií

Oznámenie č. 92 zo dňa 17.09.2013 (Výzva č. 2013/PRV/32

24.9.2013
Oznámenie č. 92 zo dňa 17.09.2013 (Výzva č. 2013/PRV/32) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 25123/2013,... viac informácií

Výber hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu Zelené inovácie v priemysle

23.9.2013
Výber hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu Zelené inovácie v priemysle 23.09.2013 - Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených... viac informácií

Výhľad zverejnenia prvých výziev Horizontu 2020

20.9.2013
Výhľad zverejnenia prvých výziev Horizontu 2020 20.09.2013 - Podľa najnovších informácií zo zdrojov Európskej komisie budú prvé výzvy v rámci nového programovacieho obdobia rokov 2014-2020 pre podporu vedeckých a výskumných... viac informácií

Stanovenie rozsahu hodnotenia strateg. dok. „Návrh OP Kvalita ŽP (2014 – 2020)“

20.9.2013
Stanovenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického... viac informácií

Hľadá sa finančný partner pre rok 2014 pre jedinečný projekt CR v BA regióne – Via Pálffy

20.9.2013
Hľadá sa  finančný partner pre rok 2014 pre jedinečný projekt cestovného ruchu v bratislavskom regióne – Via Pálffy. Vyžiadajte si brožúru...   Nemáme žiadne analýzy, neponúkame presnú mediálnu hodnotu ani detailné rozmery... viac informácií

Nový stavebný zákon spojí záujmy miest a občanov

19.9.2013
Nový stavebný zákon spojí záujmy miest a občanov*Žilina (17. september 2013) -- Jedným z hlavných cieľov nového stavebného zákona je urobiť poriadok v územnom plánovaní, zefektívniť rozhodovanie a profesionalizovať stavebné... viac informácií

Novinky z www.ekopolis.sk

19.9.2013
Novinky z www.ekopolis.sk V Šali obnovujú artézsku studňu Vďaka podpore 2 500 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine obnovuje Mesto Šaľa vrt artézskej studne na ulici Vlčanská, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Dňa... viac informácií

Upozornenie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR

18.9.2013
Upozornenie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Slovenská inovačná a energetická agentúra týmto dôrazne upozorňuje žiadateľov/prijímateľov zo... viac informácií

Dotácie na podporu činnosti priemyselných klastrov

18.9.2013
Dotácie na podporu činnosti priemyselných klastrov Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 16. 9. 2016 výzvu na predkladanie o žiadostí o príspevky určené na zintenzívnenie činnosti priemyselných klastrov. O dotácie v hodnote 10-... viac informácií

Pozvánka na seminár pre prijímateľov pomoci z OP ŽP

17.9.2013
Pozvánka na seminár pre prijímateľov pomoci z OP Životné prostredieRegionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov pomoci, ktorých cieľom je prispieť k... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2013

17.9.2013
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2013Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo dňa 13. septembra 2013 Indikatívny harmonogram výziev pre... viac informácií

Info seminár k vyhlásenej výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO v rámci OP Výskum a vývoj

13.9.2013
Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod... viac informácií

Informačné semináre k výzve OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01

13.9.2013
Informačné semináre k výzve OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01 Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01,... viac informácií

Konferencia k 15 rokom Programu obnovy dediny

12.9.2013
Konferencia k 15 rokom Programu obnovy dediny Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia Termín: 18.09.2013 Čas: 08:30 Cena: ZDARMA Miesto: Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská... viac informácií

Info seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o NFP OPV-2013/2.1/04-SORO v rámci OP Vzdelávanie

12.9.2013
Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre... viac informácií

Návrh Stratégie financovania štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hosp. pre prog.obd. 2014 – 2020

11.9.2013
Na dnešnom 73.rokovaní vlády SR bol ako 4. bod programu prerokovaný a schválený: Návrh Stratégie financovania štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre programové obdobie... viac informácií

Podpora vytvárania pracovných miest - 2

11.9.2013
NP XXI/A - Podpora vytvárania pracovných miest -... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2013

10.9.2013
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2013 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 08. 2013 ako aj... viac informácií

Výzva č. 2013/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy

10.9.2013
Výzva č. 2013/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy 09.09.2013 - Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 24496/2013 zo dňa 6. 9. 2013 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy OPV-2012/3.1/04-SORO

10.9.2013
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/3.1/04-SORO Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný... viac informácií

Zoznam koordinátorov pre implementáciu cyklostratégie

9.9.2013
Dovoľujeme si vám dať do pozornosti zoznam koordinátorov pre implementáciu cyklostratégie Zoznam... viac informácií

Nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z.z.

9.9.2013
Nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného... viac informácií

Rezervačný systém na konzultácie - OPVaV-2013/4.1/04-SORO

6.9.2013
Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO (schéma štátnej pomoci) Pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy s názvom Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a... viac informácií

Príležitosť pre podnikateľov a dodávateľov v cestovnom ruchu

5.9.2013
Príležitosť pre podnikateľov a dodávateľov v cestovnom ruchu Dajte o sebe vedieť: získajte nových zahraničných obchodných partnerov a nápady pre podnikanie 25. septembra na medzinárodnom B2B podujatí BEST of Slovakia 2013 v Novom... viac informácií

OPV: Usmernenie Poskytovateľa č. 7

5.9.2013
OPV: Usmernenie Poskytovateľa č. 7 05.09.2013 - 7. Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, opatrenie 2.2 OPV) Ministerstvo školstva, vedy, výskum a... viac informácií

Informácia o stave prípravy programov dotačnej politiky pre oblasť mládeže

5.9.2013
Informácia o stave prípravy programov dotačnej politiky pre oblasť mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ako administrátor pripravovaných programov dotačnej politiky pre oblasť mládeže na roky 2014 - 2020, si Vás... viac informácií

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Výskum a vývoj

5.9.2013
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Výskum a vývoj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo aktualizovaný... viac informácií

Spojená škola Nižná svoje vzdelávacie centrum

5.9.2013
Vďaka Nadačnému fondu Živá energia dokončila Spojená škola Nižná svoje vzdelávacie centrum Nadačný fond Živá energia, ktorý vytvorila spoločnosť ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, umožnil realizovať výstavbu skleníka so... viac informácií

Nadačný fond Živá energia - podporené projekty 2013

5.9.2013
Nadačný fond Živá energia - podporené projekty 2013 Vďaka Nadačnému fondu Živá energia bolo podporených 14 projektov v celkovej sume 90 225 €. Nadačný fond Živá energia vytvorila spoločnosť ZSE v spolupráci s Nadáciou... viac informácií

Aktualizácia v rubrike FAQ

3.9.2013
Aktualizácia v rubrike FAQ Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil revidovanú odpoveď na otázku... viac informácií

Usmernenie pre prijímateľov k oprávnenosti výdavkov

3.9.2013
Usmernenie pre prijímateľov k oprávnenosti výdavkov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 28. 8. 2013 Usmernenie pre Prijímateľov k oprávnenosti výdavkov na... viac informácií

Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

2.9.2013
Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnilo dňa 28. augusta 2013 oznámenie o predĺžení výzvy... viac informácií

Usmernenie k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

2.9.2013
Usmernenie k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo dňa... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV - aktualizácia

27.8.2013
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV - aktualizácia Dovoľujeme si Vás informovať, že od 21. 08. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok... viac informácií

Výzva OPV-2013/2.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

27.08.2013
Výzva OPV-2013/2.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU Dňa 27. 08. 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre... viac informácií

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

27.8.2013
Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 26. augusta... viac informácií

Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre OP Vzdelávanie

27.8.2013
Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre OP Vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 26. augusta 2013 zverejnilo... viac informácií

FSR: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP

23.8.2013
FSR: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP V nadväznosti na zmeny v riadiacej dokumentácii, FSR vydal Dodatok č. 1 Príručky pre prijímateľa NFP, s účinnosťou od 1. 9. 2013. Tento dodatok aktualizuje znenie Príručky pre... viac informácií

Fond sociálneho rozvoja sa sťahuje do nových priestorov

23.8.2013
Fond sociálneho rozvoja sa sťahuje do nových priestorov Fond sociálneho rozvoja sa sťahuje do nových priestorov na adresu Špitálska 27, 814 55 Bratislava (budova oproti MPSVR). V súvislosti so sťahovaním, prosíme o ospravedlnenie... viac informácií

Oznámenie č. 89 zo dňa 21.08.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31)

22.8.2013
Oznámenie č. 89 zo dňa 21.08.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3399/2013, zo... viac informácií

Kultúrne centrum Stanica Žilina – Záriečie je viac EKO

22.8.2013
Kultúrne centrum Stanica Žilina – Záriečie je viac EKO Občianske združenie Truc sphérique, ktoré prevádzkuje Stanicu-Záriečie v Žiline získalo z Nadačného fondu Živá energia 7 000 EUR na projekt Eko ďalej. Od júla 2013 začali... viac informácií

Prvé kroky Šarišského permakultúrneho centra

22.8.2013
Prvé kroky Šarišského permakultúrneho centra Občianske združenie Cigeľský komunitný spolok získalo na svoj projekt Šarišské permakultúrne centrum podporu vo výške 3 000 eur z grantového programu Zelené oázy.Viac na:... viac informácií

Hidepark – aj v roku 2013 prebieha zatraktívnenie bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra

22.8.2013
Hidepark – aj v roku 2013 prebieha zatraktívnenie bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra V rámci programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, získalo... viac informácií

Fond Živá energia pomohol hradu Krásna Hôrka a kaštieľu Betliar

22.8.2013
Fond Živá energia pomohol hradu Krásna Hôrka a kaštieľu Betliar Nadačný fond Živá energia, ktorý vytvorila Nadácia Ekopolis v spolupráci so ZSE , podporil v roku 2012 desať projektov sumou 61 000 EUR. Vďaka podpore vo výške 4 500... viac informácií

Zažite festival mini Jazznica v Banskej Štiavnici

22.8.2013
Zažite festival mini Jazznica v Banskej Štiavnici Festival mini Jazznica 2013 je dcérskym projektom banskoštiavnickej Jazznice. Grantový program O2 Think Big podporil tento projekt sumou vo výške 960 EUR. Cieľom podujatia, ktoré sa... viac informácií

Informácia k výzve OPŽP-PO1-13-1

21.8.2013
Informácia k výzve OPŽP-PO1-13-1 Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP... viac informácií

Aktualizácia - Národný projekt XX - "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve"

20.8.2013
Aktualizácia - Národný projekt XX - "Podpora zamestnávania nezamestnaných v... viac informácií

Aktuálne problémy v územnom plánovaní/Územné plánovanie v prostredí nového stavebného zákona,

19.8.2013
POZVÁNKA na na seminár: Aktuálne problémy v územnom plánovaní/Územné plánovanie v prostredí nového stavebného zákona, ktorý organizuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska pri SAS. Už sme sa stretli na diskusii... viac informácií

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (zmena podmienok udržateľnosti vytvorených pracovných miest a termínu uzavreti

16.08.2013
Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (zmena podmienok udržateľnosti vytvorených pracovných miest a termínu uzavretia III. kola výzvy) Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok... viac informácií

Informácia č. 5 pre prijímateľov OPŽP

16.08.2013
Informácia č. 5 pre prijímateľov OPŽP 16.08.2013 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 15. augusta 2013 vydalo Informáciu č. 5 pre prijímateľov v... viac informácií

Metodický pokyn k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania

15.08.2013
Metodický pokyn k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program... viac informácií

SIA: Aktualizácia Vyhlásenia o začatí / ukončení realizácie projektu

15.08.2013
SIA: Aktualizácia Vyhlásenia o začatí / ukončení realizácie projektu Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky... viac informácií

Oznámenie o strategickom dokumente “Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020)”

13.8.2013
Oznámenie o strategickom dokumente “Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020)” V súvislosti s prípravou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako programového dokumentu Slovenskej republiky... viac informácií

Upozornenie pre užívateľov ITMS portálu

12.8.2013
Upozornenie pre užívateľov ITMS portálu Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán informuje, že vzhľadom k tomu, že od 10. augusta 2013 sa pred vstupom na webovú stránku www.itms.sk zobrazuje notifikácia... viac informácií

Usmernenie poskytovateľa č. 6/2013 v rámci OP Životné prostredie

9.8.2013
Usmernenie poskytovateľa č. 6/2013 v rámci OP Životné prostredie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vydalo dňa 9. augusta 2013 Usmernenie poskytovateľa... viac informácií

Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia pre OP Životné prostredie

9.8.2013
Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia pre OP Životné prostredie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa... viac informácií

Oznámenie PPA

9.8.2013
Oznámenie PPA o zverejnení 2. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 14 „ dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa NV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v... viac informácií

Oznam RO pre ROP

7.8.2013
Oznam RO pre ROP Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 149/2013 vydanom dňa 05. 08. 2013 (v kapitole „štátna pomoc" pod číslom G000013) bola zverejnená schéma minimálnej pomoci s... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPV (platný od 01. 08. 2013)

6.8.2013
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPV (platný od 01. 08. 2013) S platnosťou od 01. 08. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre... viac informácií

SIA: Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

6.8.2013
SIA: Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP Sociálna implementačná agentúra informuje Prijímateľov, že z dôvodu zmeny Systému riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 došlo k aktualizácii... viac informácií

Usmernenie č. 3 k výzve OPIS-2013/1.2/05

2.8.2013
Usmernenie č. 3 k výzve OPIS-2013/1.2/05 Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 1. augusta 2013 tretie usmernenie k... viac informácií

Aktualizácia Harmonogramu výziev OPŽP na rok 2013

1.8.2013
Aktualizácia Harmonogramu výziev OPŽP na rok 2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktualizovaný Harmonogram výziev na predkladanie... viac informácií

Banky na Slovensku mimoriadna daň nezdolala, zvýšili zisk

31.7.2013
Banky na Slovensku mimoriadna daň nezdolala, zvýšili zisk ČTK | 31.07.2013 13:56 Komerčné banky na Slovensku v prvom polroku napriek vysokej bankovej dani zvýšili čistý zisk medziročne o päť percent na 288 miliónov eur. Podľa... viac informácií

Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO4-12-1

31.7.2013
Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO4-12-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie vydalo dňa 31. júla 2013 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-21SP-1301

31.7.2013
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-21SP-1301 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 30. júla 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na... viac informácií

Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

30.7.2013
Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2013 do... viac informácií

Informácia k výzve OPŽP-PO4-13-1

25.7.2013
Informácia k výzve OPŽP-PO4-13-1 Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP... viac informácií

Projekt cpf: Pomáhame prepájať

25.7.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka: Spustili sme projekt Pomáhame prepájať Zámerom projektu je posilniť inštitucionálne kapacity MNO, ktorým umožníme získať pro bono služby profesionálov z oblasti komunikácie. Nájdete ju... viac informácií

Na podporu výskumu a vývoja viac ako 10 miliónov eur

29.07.2013
Na podporu výskumu a vývoja viac ako 10 miliónov eur Farmaceutický výskum, nové technológie vo výrobe bioetanolu či výskum v oblasti veľkorozmerných monokryštálov. To sú iba niektoré z oblastí, v ktorých môžu oprávnené... viac informácií

Hlasovanie o Strom roka 2013 je odštartované

25.7.2013
Hlasovanie o Strom roka 2013 je odštartované Od dnes do konca septembra 2013 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej jedenásty... viac informácií

Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie získali podporu viac ako 1,5 milióna eur.

25.7.2013
Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie získali podporu viac ako 1,5 milióna eur. Nadácia Ekopolis spoločne s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska podporili 34 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 1... viac informácií

Nadácia Ekopolis sa zúčastnila festivalu Pohoda už po siedmy krát

25.7.2013
Nadácia Ekopolis sa zúčastnila festivalu Pohoda už po siedmy krát Riaditeľ festivalu Michal Kaščák zhodnotil sedemnásty ročník festivalu Pohoda ako veľmi, silný, silný, silný ročník. A taký bol aj pre nás, 3 zástupcov Nadácie... viac informácií

PechaKucha u Beethovena

25.7.2013
PechaKucha u Beethovena Ak máte radi kultúru a umenie, podujatie PechaKucha u Beethovena bude pre vás ako stvorené. V príjemnom prostredí parku a kaštieľa v Dolnej Krupej sa v sobotu 20. júla uskutoční špeciálne letné vydanie... viac informácií

O2 Think Big prispel aj k vytvoreniu slovensko-indického klubu Ganesha v Piešťanoch

25.7.2013
O2 Think Big prispel aj k vytvoreniu slovensko-indického klubu Ganesha v Piešťanoch Projekt s názvom Urobme to sami! získal podporu vo výške 1 700 eur z grantového programu O2 Think Big. Cieľom projektu bola úprava a obnova schátralého... viac informácií

Oznámenie č. 87 zo dňa 23.07.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28)

23.7.2013
Oznámenie č. 87 zo dňa 23.07.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 stanovisko MPRV SR vydané k bodovaciemu kritériu č. 7 dňa ... viac... viac informácií

Oznámenie č. 88 zo dňa 23.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13)

23.7.2013
Oznámenie č. 88 zo dňa 23.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13) Riadiaci orgán v súvislosti s Oznámením č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 uverejneného na www.apa.sk... viac informácií

OZNÁMENIE PPA O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE POMOCI NA PODPORNÝ ROK 2013/2014 V SÚLADE S NARIADENÍM VLÁDY č. 31/2011.

23.7.2013
OZNÁMENIE PPA O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE POMOCI NA PODPORNÝ ROK 2013/2014 V SÚLADE S NARIADENÍM VLÁDY č. 31/2011. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje uchádzačom (žiadateľom) o poskytnutie pomoci na podporu... viac informácií

Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov

19.7.2013
Informácia k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program zverejnil dňa 18.7.2013 Informáciu k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov. Uvedená informácia sa... viac informácií

Séria 6 sprievodcov na tému Ako podporovať MSP zo štrukturálnych fondov

18.07.2013
Séria 6 sprievodcov na tému Ako podporovať MSP zo štrukturálnych fondov Európska komisia pripravila na základe analýzy, vývoja a implementácie politiky malého a stredného podnikania sériu šiestich sprievodcov, ktoré ponúkajú... viac informácií

Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.15

17.07.2013
Programový manuál k OP KaHR, verzia 3.15 Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve OPŽP-PO4-13-2-LSKxP

17.7.2013
Usmernenie č. 1 k výzve OPŽP-PO4-13-2-LSKxP Oznam, Usmernenia a pokyny RO Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 17. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný... viac informácií

Nové číslo obežníka Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013

15.07.2013
Nové číslo obežníka Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 Predstavíme... viac informácií

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7

16.7.2013
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7 Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho... viac informácií

EÚ a priemysel spájajú sily v prospech inovácie

15.07.2013
EÚ a priemysel spájajú sily v prospech inovácie Návrh Komisie predpokladá investície vo výške 22 miliárd EUR do výskumu a inovácií pre zdravotníctvo, dopravu a životné prostredie počas nasledujúcich 7... viac informácií

Aktualizácia č.1 Metodického pokynu RO č. 12

15.7.2013
Aktualizácia č.1 Metodického pokynu RO č. 12 Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo Aktualizáciu č. 1 Metodického pokynu riadiaceho orgánu č. 12... viac informácií

Grantový program Viac umenia

15.7.2013
Informácia o uzávierke programu: Grantový program Viac umenia Podpora umeleckej tvorby v oblastiach oceňovaných Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Nájdete ju na adrese... viac informácií

Oznámenie č. 85 zo dňa 08.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)

11.7.2013
Oznámenie č. 85 zo dňa 08.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER) Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti so správnou implementáciou projektov... viac informácií

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Výskum a vývoj

10.7.2013
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Výskum a vývoj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo aktualizovaný „Indikatívny... viac informácií

Oznámenie o strategickom dokumente

9.7.2013
Oznámenie o strategickom dokumente Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a... viac informácií

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov

8.7.2013
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov poskytnutých... viac informácií

Návrh zákona o poplatkoch

4.7.2013
Návrh zákona o poplatkoch - úprava výšky a spôsobu platby za uloženie odpadov na skládku odpadov s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu.Ďalšie dôvody: dopĺňa sa princíp rozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.06.2013

3.7.2013
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.06.2013 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 06. 2013 ako aj povinné... viac informácií

OP KaHR: Aktualizácia Metodického pokynu riadiaceho orgánu č. 12

3.7.2013
OP KaHR: Aktualizácia Metodického pokynu riadiaceho orgánu č. 12 Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) vydalo Aktualizáciu č. 1 Metodického pokynu... viac informácií

Darcovstvo aj v mobile

3.7.2013
Darcovstvo v mobile Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk ako prvý na Slovensku spustil vlastnú mobilnú aplikáciu. Zatiaľ pre Android a iOS. Nájdete ju na adrese... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve OPŽP-PO7-12-1

1.7.2013
Usmernenie č. 1 k výzve OPŽP-PO7-12-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie vydalo dňa 28. júna 2013 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o... viac informácií

Oznámenie č. 84 zo dňa 26.06.2013 (Výzva č. 2013/PRV/30)

28.6.2013
Oznámenie č. 84 zo dňa 26.06.2013 (Výzva č. 2013/PRV/30) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3139/2013-610,... viac informácií

Janez Potočnik ocenil Európsky strom roku 2013

27.6.2013
Janez Potočnik ocenil Európsky strom roku 2013 V stredu 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa v Bruseli konalo slávnostné vyhlásenie víťaza medzinárodnej ankety Európsky strom roku 2013. Akcia sa... viac informácií

Fond Živá energia opäť pomohol na správnom mieste

27.6.2013
Fond Živá energia opäť pomohol na správnom mieste Nadačný fond Živá energia, cez ktorý spoločnosť ZSE podporuje ekologické aktivity zamerané na úspory energie a na obnoviteľné zdroje, umožnil realizáciu ďalšieho užitočného... viac informácií

Lidožúr odštartuje letnú sezónu

27.6.2013
Lidožúr odštartuje letnú sezónu LIDO - ostrov pre ľudí je projektom občianskeho združenia PRO CIVITATE, ktorý je zameraný na revitalizácia územia ostrova LIDO nachádzajúceho sa v intraviláne obce Piešťany. V rámci programu Pohoda... viac informácií

Prvé kroky k revitalizácii Mestského parku v meste Prievidza

27.6.2013
Prvé kroky k revitalizácii Mestského parku v meste Prievidza V pilotnom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody,... viac informácií

Vďaka O2 Think Big je v Leviciach zrekonštruované basketbalové ihrisko

27.6.2013
Vďaka O2 Think Big je v Leviciach zrekonštruované basketbalové ihrisko Projekt Radšej pod košom ako v koši, ktorý bol podporený z grantového programu O2 Think Big, realizoval Mestský parlament mládeže v Leviciach. Je to neformálna... viac informácií

Oznam RO pre ROP k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP

26.6.2013
Oznam RO pre ROP k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení... viac informácií

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Zdravotníctvo na rok 2013

25.6.2013
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Zdravotníctvo na rok 2013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev pre... viac informácií

Usmernenie pre prijímateľov vo veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov VO

25.06.2013
Usmernenie pre prijímateľov vo veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov VO V nadväznosti na oznam, ktorý ASFEU uverejnila na webovom sídle dňa 03.06.2013... viac informácií

Barnier: Voda sa v Únii privatizovať nebude

24.6.2013
Barnier: Voda sa v Únii privatizovať nebude Komisár pre vnútorný trh navrhne vyškrtnúť vodu z pôsobnosti smernice o udeľovaní koncesií. Reaguje tým na obavy verejnosti z privatizácie služieb v oblasti zásobovania vodou, ktoré... viac informácií

Výročná správa OECD – vzdelávacie systémy

26.6.2013
Výročná správa OECD – vzdelávacie systémy Európska komisia dnes (25.6.) uvítala uverejnenie výročnej správy Education at a Glance 2013 (Súhrnné informácie o vzdelávaní 2013), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj... viac informácií

Jednotný portál o prístupe k financiám z EÚ teraz zahŕňa aj štrukturálne fondy

26.6.2013
Jednotný portál o prístupe k financiám z EÚ teraz zahŕňa aj štrukturálne fondy Od minulého mesiaca funguje portál venovaný financovaniu z EÚ. Poskytuje podnikateľom a malým a stredným podnikom (MSP) jednoduché, úplné a aktuálne... viac informácií

Oznam na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013

24.6.2013
Oznam na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013 Sekcia rozvoja vidieka MPRV SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného... viac informácií

Oznámenie č. 83 zo dňa 19.06.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28 – aktualizácia č. 2)

21.6.2013
Oznámenie č. 83 zo dňa 19.06.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28 – aktualizácia č. 2) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z.... viac informácií

Slovensko urobilo všetky potrebné kroky na predĺženie čerpania eurofondov o jeden rok

18.06.2013
Slovensko urobilo všetky potrebné kroky na predĺženie čerpania eurofondov o jeden rok Hoci Slovensku hrozí, že nevyčerpá všetky finančné prostriedky z eurofondov vyčlenené pre roky 2007 – 2013, vláda robí na národnej aj... viac informácií

Slovensko bude v rokoch 2014 – 2020 čerpať eurofondy cez 7 operačných programov

19.6.2013
Slovensko bude v rokoch 2014 – 2020 čerpať eurofondy cez 7 operačných programov Návrh Partnerskej dohody s Európskou úniou na roky 2014 – 2020 musíme predložiť do 30. júna 2013, aby sme už od začiatku roku 2014 mohli čerpať... viac informácií

Oznámenie č. 82 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)

13.6.2013
Oznámenie č. 82 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER) Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že došlo k formálnej úprave formulárov Žiadosti o... viac informácií

Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013

13.6.2013
Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti príjemcom podpory zverejnenej výzvy č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 opatrenie 3.4.1... viac informácií

Diskusie nielen o štedrosti

13.6.2013
Diskusie nielen o štedrosti 22. júna v Poľskom inštitúte počas podujatia Vianoce v lete pre vás pripravujeme diskusie na zaujímavé témy so zaujímavými ľuďmi. Nájdete ju na adrese... viac informácií

Oznámenie PPA č. 80 (Výzva č. 2013/PRV/28 - aktualizácia)

12.6.2013
Oznámenie PPA č. 80 (Výzva č. 2013/PRV/28 - aktualizácia) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore... viac informácií

Obstarávanie nájomného bývania a náhradného nájomného bývania

7.6.2013
Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Vás pozýva na odborný seminár Obstarávanie nájomného bývania a náhradného nájomného bývania Účastníci seminára: volení... viac informácií

Predĺženie uzavretia výzvy OPIS-2013/1.2/05

7.6.2013
Predĺženie uzavretia výzvy OPIS-2013/1.2/05 Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho... viac informácií

Usmernenie pre prijímateľov o NFP o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia EÚ

6.6.2013
Usmernenie pre prijímateľov o NFP o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia EÚ Agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva nové Usmernenie pre prijímateľov NFP o koordinácii... viac informácií

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO4-12-1

4.6.2013
Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO4-12-1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie vydalo dňa 31. mája 2013 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie... viac informácií

Vzdelávanie na rok 2013

3.6.2013
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 OP Vzdelávanie na rok 2013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie... viac informácií

Zisťovacie konanie k modifikácii revízie Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0

5.6.2013
Zisťovacie konanie k modifikácii revízie Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie zverejnilo oznámenie... viac informácií

Prostredie v Európe je zdravšie, ale sú tu nové riziká

4.6.2013
Prostredie v Európe je zdravšie, ale sú tu nové riziká Európania žijú dlhšie a zdravšie životy, za čo môžu ďakovať aj úspešným environmentálnym politikám zvyšujúcim kvalitu ovzdušia, vody a potravín. EEA ale vo svojej novej... viac informácií

EÚ je pripravená pomôcť postihnutým záplavami

4.6.2013
EÚ je pripravená pomôcť postihnutým záplavami Eurokomisár pre regionálnu politiku potvrdil, že Únia je pripravená pomôcť štátom a oblastiam, ktoré zasiahli ničivé povodne. Na obnovu a mimoriadne operácie by mohli použiť... viac informácií

Hlasovanie na cpf

4.6.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka:SPPoločne hlasujme o najlepšie projekty Do nedele 23. júna môžete aj vy rozhodnúť aké projekty budú podporené v programe SPPoločne. Využite svoj hlas. Nájdete ju na adrese... viac informácií

Aktualizácia príručky pre prijímateľa pre OP Životné prostredie

31.5.2013
Aktualizácia príručky pre prijímateľa pre OP Životné prostredie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 31. mája 2013 Príručku pre... viac informácií

Eurokomisárka chce poslať roaming do zabudnutia

31.5.2013
Slovensko v EP Eurokomisárka chce poslať roaming do zabudnutia Neelie Kroesová by rada videla koniec roamingových poplatkov do ďalších európskych volieb. Mobilní operátori by už nemali byť schopní ani blokovať telekomunikačné... viac informácií

Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2013

31.5.2013
Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2013 Ešte do 31. mája 2013 môžu svoj obľúbený strom prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2013.... viac informácií

POZVÁNKA na tréningy v programe O2 Think Big

31.5.2013
POZVÁNKA na tréningy v programe O2 Think Big Tréningy rozvoja sociálnych a osobných kompetencií Dátum a miesto konania 1. tréningov: Skupina Západ: 12.06. - 13.06.2013, Bratislava Skupina Východ: 18.06. - 19.06.2013, Levoča Skupina... viac informácií

Prvé výsledky projektu Spoločne za nový Šiklóš

31.5.2013
Prvé výsledky projektu Spoločne za nový Šiklóš Mesto Levice získalo na obnovu vyhliadkového a pamätného miesta Šiklóš, ktoré má zaujímavú históriu, 3 700 eur. Dobrovoľníci zatiaľ celý priestor vyčistili, v najbližších... viac informácií

Mestá a obce dostali možnosť spolupracovať pri plánovaní eurofondov v doprave v rokoch 2014 - 2020

30.5.2013
Mestá a obce dostali možnosť spolupracovať pri plánovaní eurofondov v doprave v rokoch 2014 - 2020 Mestá, obce aj vyššie územné celky budú mať možnosť spolupodieľať sa na formovaní nového operačného programu v doprave.... viac informácií

Novinka o tvorbe Zuzany Piussi

30.5.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka:Podporte s nami tvorbu Zuzany Piussi Každé 1 euro sa ráta. Nájdete ju na adrese http://www.cpf.sk/sk/novinky-a-aktuality/podporte-s-nami-tvorbu-zuzany-piussi/ Podporte s nami tvorbu Zuzany... viac informácií

POZVÁNKA - Regionálny workshop s názvom "Miestny rozvoj a fondy EÚ v programovom obdobi 2014 - 2020"

29.5.2013
Občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA Vás pozýva na regionálny workshop s názvom "Miestny rozvoj a fondy EÚ v programovom obdobi 2014 - 2020".Uskutoční sa vo štvrtok 6. júna 2013 v Banskej Bystrici v rámci projektu "Sieť pre... viac informácií

Diskutujte s poslancami Európskeho parlamentu!

29.5.2013
http://registracia.formees.com/f/euractiv-chat-01/EurActiv Chat: diskutujte s poslancami Európskeho parlamentu! Na vaše otázky budú 3. júna od 10:00 odpovedať: Sergej Kozlík, Edurad Kukan, Katarína Neveďalová a Monika Smolková. Viac... viac informácií

Oznam o uverejnení Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 5.1

24.5.2013
Oznam o uverejnení Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 5.1 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje prijímateľom, že dňa 23. 5. 2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument: Príručka pre... viac informácií

Aktualizovaný Programový manuál pre OP Zdravotníctvo

24.5.2013
Aktualizovaný Programový manuál pre OP Zdravotníctvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo dňa 22. mája 2013 Programový manuál pre operačný program... viac informácií

Aktualizovaný Programový manuál pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

24.5.2013
Aktualizovaný Programový manuál pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ográn pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast aktualizovalo dňa 22. mája... viac informácií

EP podporuje oživenie starých priemyselných regiónov

24.5.2013
Europarlament schválil uznesenie o spôsoboch, ako zvrátiť úpadok priemyslu v niekdajších prosperujúcich regiónoch. Pomôcť by mala najmä kohézna politika, inovácie a pro-aktívne lokálne iniciatívy, ktoré zohľadňujú špecifiká... viac informácií

Informačné dni pre prijímateľov NFP

23.5.2013
Informačné dni pre prijímateľov NFP Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku Informačné dni. Mestá a termíny... viac informácií

Slovensko dostane viac času na využitie fondov

23.5.2013
Slovensko dostane viac času na využitie fondov V politike súdržnosti EK navrhla opatrenia, ktoré majú urýchliť poskytnutie investícií v krajinách zasiahnutých krízou. Slovensku dá k dispozícii viac času na využitie pridelených... viac informácií

Lídri EÚ riešili otázky za bilión

23.5.2013
Lídri EÚ riešili otázky za bilión Bilión eur je suma, ktorú je potrebné do roku 2020 investovať v sektore energetiky. Zároveň je to objem príjmov, ktorý ročne uniká na daňových podvodoch. Predstavitelia krajín EÚ diskutovali o... viac informácií

Mobilita a prijatie výskumníkov jednoduchšie

23.5.2013
Mobilita a prijatie výskumníkov jednoduchšie Plánujete svoj výskumný pobyt v zahraničí? Alebo prijímate zahraničných výskumníkov do svojej organizácie či výskumnej inštitúcie? Pomôžeme vám pri administratívnych postupoch.... viac informácií

Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie.

22.5.2013
Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie. Link na uvedenú správu: ... viac informácií

Riaďte vašu firmu úspešnejšie

22.5.2013
Riaďte vašu firmu úspešnejšie Získajte informácie o návratných, aj nenávratných zdrojoch financovania pre podnikateľov, rady ako sa vyrovnať s krízou v podnikaní a s aktuálnymi zmenami v účtovníctve. Inšpirujte sa od... viac informácií

Solidaritu pri dôchodkoch nemožno nasilu stupňovať

22.5.2013
Solidaritu pri dôchodkoch nemožno nasilu stupňovať Europoslanci vyzývajú v správe členské štáty na zriadenie alebo zachovanie viac-piliérového dôchodkového systému. Solidarita medzi generáciami má podľa nich... viac informácií

Slovensko upraví spôsob, ako prijíma stanoviská k aktom EÚ

22.5.2013
Slovensko upraví spôsob, ako prijíma stanoviská k aktom EÚ   Podnety na vylepšenie môže ktokoľvek posielať na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí do 7. júna. Nový mechanizmus tvorby stanovísk má byť... viac informácií

Verejná konzultácia koncepcie Fondu pre umenie

21.5.2013
Ministerstvo kultúry SR dáva na verejnú konzultáciu koncepciu Fondu pre umenie. Odborná i laická verejnosť môže zasielať svoje pripomienky, podnety a návrhy k vzniku a fungovaniu fondu do 31. mája 2013 na adresu... viac informácií

Politika súdržnosti: čo najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ na rast a zamestnanosť – pomoc zo strany Komisie

21.5.2013
Politika súdržnosti: čo najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ na rast a zamestnanosť – pomoc zo strany Komisie   Európska komisia dnes navrhla opatrenia, ktoré sa týkajú využitia finančných prostriedkov EÚ na... viac informácií

Mobilita a prijatie výskumníkov jednoduchšie

21.5.2013
Mobilita a prijatie výskumníkov jednoduchšie Plánujete svoj výskumný pobyt v zahraničí? Alebo prijímate zahraničných výskumníkov do svojej organizácie či výskumnej inštitúcie? Pomôžeme vám pri administratívnych postupoch.... viac informácií

Zmena termínu doručenia žiadostí k Výzve č. I 2013 na 27. 05. 2013 !!!

21.5.2013
Upozornenie: Zmena termínu doručenia žiadostí k Výzve č. I 2013 na 27. 05. 2013 !!! Termín uzávierky výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR sa upravuje na 27. 05. 2013.... viac informácií

Business Idea

21.5.2013
Grantový program Business Idea toho roku už tretíkrát podporí najlepšie nápady na podnikanie.  Biznis plány môžu predkladať študenti druhého a tretieho stupňa denného štúdia na slovenských vysokých školách do 31. júla.Všetko... viac informácií

Vedieť viac

21.5.2013
V programe Vedieť viac majú aj toho roku šancu zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým... viac informácií

Tyzden zodpovedneho podnikania uz o tyzden

20.5.2013
Tyzden zodpovedneho podnikania uz o tyzden 27. - 31. máj 2013 Podujatia pre všetkých, ktorých zaujíma CSR aj pre tých, ktorí doteraz o tejto skratke nepočuli. Premietania dokumentárnych filmov, diskusie aj... viac informácií

Dedina roka 2013

20.5.2013
Dedina roka 2013 - O prestížny titul Dedina roka 2013 bude súťažiť 27 obcí Do súťaže Dedina roka 2013, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny... viac informácií

Usmernenie pre prijímateľov NFP č. 4/2013 vo veci zúčtovania minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov

17.5.2013
Usmernenie pre prijímateľov NFP č. 4/2013 vo veci zúčtovania minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov Agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský... viac informácií

Do diania v OECD zasiahne ďalší Slovák

16.5.2013
Do diania v OECD zasiahne ďalší Slovák Post podpredsedu Pracovnej skupiny pre územnú politiku vo vidieckych oblastiach získal Peter Dupej, expert Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre oblasť regionálnej... viac informácií

Informácia o zmene a doplnení Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie

16.5.2013
Informácia o zmene a doplnení Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010) bola zmenená a doplnená dodatkom č. 1. Zmena schémy pomoci de minimis... viac informácií

MDVRR SR organizuje medzinárodnú konferenciu pre samosprávy

16.5.2013
MDVRR SR organizuje medzinárodnú konferenciu pre samosprávy Dňa 23. mája 2013 sa v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb v Bratislave uskutoční prvá odborná konferencia pre samosprávy s... viac informácií

Novinky z nadácie Ekopolis

13.5.2013
Novinky z nadácie Ekopolis Občania Považskej Bystrice sa zapojili do výsadby treťohorného parku Združenie Lokálpatriotov Považskej Bystrice zorganizovalo 20. apríla 2013 čistenie okolia a výsadbu stromov v budúcom náučno -... viac informácií

Seminár „Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch“

7.5.2013
Seminár „Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch“ Dňa 30. apríla 2013 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala na pôde Ministerstva hospodárstva SR seminár „Podpora investícií... viac informácií

Súťaž o 10-tisíc euro s Nadáciou TA3

6.5.2013
Súťaž o 10-tisíc euro s Nadáciou TA3 Najaktívnejšie výzvy na ĽudiaĽuďom.sk získajú matching. Nájdete ju na adrese... viac informácií

Kto pocíti bolesť úsporných opatrení?

3.5.2013
Kto pocíti bolesť úsporných opatrení? Zdroj: Sustainable Governance Indicators / News Autor: Max Rashbrooke (02.05.2013) Nefunkčné politiky v Európe a Spojených štátoch sú prekážkou, aby hlavný nápor úsporných opatrení... viac informácií

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov

3.5.2013
Informácia pre žiadateľov a prijímateľov Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán vydalo Usmernenie č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych... viac informácií

Oznámenie č. 78 zo dňa 29.04.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28)

2.5.2013
Oznámenie č. 78 zo dňa 29.04.2013 (Výzva č. 2013/PRV/28) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 11314/2013,... viac informácií

EÚ znovuobjavuje učňovské vzdelávanie

2.5.2013
EÚ znovuobjavuje učňovské vzdelávanie Päť členských štátov EÚ s fungujúcimi systémami učňovského vzdelávania sa spojilo, aby pomohli iným krajinám v problémoch. Aktivita prichádza pred zverejnením návrhu Európskej komisie,... viac informácií

Usmernenie č. 3 k výzve s kódom KaHR-31SP-1201

30.4.2013
Usmernenie č. 3 k výzve s kódom KaHR-31SP-1201 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 26. apríla 2013 Usmernenie č. 3 k vyhlásenej... viac informácií

Oznámenie PPA č. 77

29.4.2013
Oznámenie PPA č. 77 Oznámenie č. 77 zo dňa 25.04.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13 účinná od 13.03.2013 o správnom výklade časti textu v Kapitole 12... viac informácií

Pestovanie surovín na biomasu vyžaduje zodpovedný prístup

28.4.2013
Pestovanie surovín na biomasu vyžaduje zodpovedný prístup   Zástupcovia súkromného sektora i akadémie predstavili vo Vojanoch praktické skúsenosti a výhody udržateľného pestovania plodín pre biomasu. V rámci diskusie o... viac informácií

Očakávanie zverejnenia výzvy 1.1 Modernizácia fariem

25.4.2013
Očakávanie zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačného opatrenia 1.1 Modernizácia fariem cez Program rozvoja vidieka 2007 - 2013. Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť... viac informácií

POZVÁNKA na informačné semináre k výzve OPŽP-PO4-13-2- LSKxP

25.4.2013
POZVÁNKA na informačné semináre k výzve OPŽP-PO4-13-2- LSKxP Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si Vás... viac informácií

Verejná výzva: Zúčastnite sa scenario workshopu na tému „Programovanie výskumu v oblasti potravín a zdravia”

24.4.2013
Verejná výzva: Zúčastnite sa scenario workshopu na tému „Programovanie výskumu v oblasti potravín a zdravia” … a zapojte sa do celoeurópskej diskusie o udržateľnej produkcii zdravých potravín. Cieľom jednodňových workshopov... viac informácií

Technické rokovanie so zástupcami EK k priorite financovania “Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov” na PO 2014-2020

24.4.2013
Technické rokovanie so zástupcami EK k priorite financovania “Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov” na PO 2014-2020 17. apríla 2013 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí v... viac informácií

Premiér: Slovensku hrozí, že nestihne vyčerpať 250 – 600 miliónov eur

24.4.2013
Premiér: Slovensku hrozí, že nestihne vyčerpať 250 – 600 miliónov eur Slovensko čelí riziku, že v rámci rozpočtového obdobia 2007 – 2013 nestihne vyčerpať 250 až 600 miliónov eur. Vznikne preto expertná skupina, ktorá bude... viac informácií

Info k Metodickému pokynu CKO č. 11

24.4.2013
RO pre OP ZaSI zverejnil na svojom webovom sídle informáciu pre prijímateľov v nadväznosti na vydanie Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel... viac informácií

Usmernenie SORO k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania

23.4.2013
Usmernenie SORO k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania na RO OPIS za účelom výkonu administratívnej kontroly verejného obstarávania 23.04.2013 - Na základe stúpajúcej chybovosti zákaziek a častému doručovaniu... viac informácií

Andor: Slovensko nemá šancu splniť sociálne ciele do 2020 bez štrukturálnych zmien

19.4.2013
Andor: Slovensko nemá šancu splniť sociálne ciele do 2020 bez štrukturálnych zmien Relatívne vysoká štrukturálna nezamestnanosť, veľké nerovnováhy medzi regiónmi a nedostatok pokroku v integrácii Rómov na trhu práce a do... viac informácií

Informácia o uzávierke programu na CPF

19.4.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná informácia o uzávierke programu: Zlepšime SPPoločne Slovensko Milí grantisti, uzávierka bola presunutá na 6.... viac informácií

Aktualizovaný Programový manuál k OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

19.4.2013
Aktualizovaný Programový manuál k OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom... viac informácií

Slovensko je piate najhoršie v čerpaní eurofondov !!!

18.4.2013
Slovensko je piate najhoršie v čerpaní eurofondov Komisia zverejnila správu o fungovaní štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch. Slovensko je z hľadiska čerpania piate najhoršie. Strategická správa o vykonávaní... viac informácií

Aktuality OP Bratislavský kraj

19.4.2013
Aktuality OP Bratislavský kraj Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa v rámci OP Bratislavský kraj Aktualizácia Programového manuálu pre OP Bratislavský... viac informácií

POZVÁNKA na Workshop: Programovanie výskumu v oblasti potravín a zdravia”

18.4.2013
POZVÁNKA na Workshop: Programovanie výskumu v oblasti potravín a zdravia”http://scenario-workshops.net/workshops_sk/Viac informácií o projekte INPROFOOD nájdete na stránke www.inprofood.eu. Kedy sa workshopy uskutočnia? Registrovať sa... viac informácií

Novinky z Ekopolis-u

17.4.2013
Novinky z Ekopolis-u Treťohorný park na Lánoch sa stáva skutočnosťou Na svoj Treťohorný park získali v roku 2012 členovia Občianskeho združenia lokálpatriotov Považská Bystrica 2 200 eur z grantového programu Ľudia pre stromy.... viac informácií

Získajte štipendium WU Executive Academy

17.4.2013
Získajte štipendium WU Executive Academy a študujte Professional MBA vo Viedni WU Executive Academy sa ako jedna z popredných inštitúcií strednej a východnej Európy, ponúkajúcich Executive Educa- tion, rozhodla podporovať mimoriadne... viac informácií

Informácie pre prijímateľov

17.4.2013
Informácia pre prijímateľov - Konflikt záujmov Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že vydal Výkladové stanovisko k problematike konfliktu záujmov. Stanovisko je dostupné tu. Informácia pre prijímateľov - Metodický pokyn... viac informácií

Európska občianska iniciatíva má rok, zatiaľ je bez výsledku

16.4.2013
Európska občianska iniciatíva má rok, zatiaľ je bez výsledku Za prvých 12 mesiaocv sa ani jednej z 14 iniciatív nepodarilo splniť všetky podmienky, aby sa ňou Európska komisia zaoberala. Z troch desiatok žiadostí o registráciu... viac informácií

Eurokomisári: Zapojte Rómov do čerpania eurofondov

11.4.2013
Eurokomisári: Zapojte Rómov do čerpania eurofondov Európska komisia vyzvala členské štáty, aby zabezpečili, že do čerpania európskych fondov budú zapojené aj rómske mimovládky. Štyria členovia Európskej komisie vydali pri... viac informácií

Súťaž EkoFondu Projekty cez objektív

11.4.2013
Stredoškoláci fotografi/fotografky majú výnimočnú šancu získať iPad v súťaži EkoFondu Projekty cez objektív. Súťaž prebieha do 30. septembra na Multimediálnej online platforme. Neváhajte ani chvíľu, hlasovať o najlepších... viac informácií

Súťaž EkoFondu Energia v našom meste

11.4.2013
Chcete vyhrať hodnotné ceny pre seba, žiakov a svoju školu? Súťaž EkoFondu Energia v našom meste sa pomaličky blíži do finále. Uzávierka Hlavnej súťaže je 24. apríla a 3. uzávierka súťaže v rámci modulov 15. mája. Ocenených... viac informácií

SNM Bratislava - 9.4.2013 - 31.7.2013 - Levočská biela pani

11.4.2013
Levočská biela pani Príbeh o žene, ktorá za bosk zradila krajinu, a za krajinu obetovala svoju hlavu, sa presúva zo SNM v Levoči, a neskôr z hradu Krásna Hôrka, po prvýkrát aj do Bratislavy. Pútavý multimediálny projekt,... viac informácií

Porovnanie hodinových platov - smiešne

11.4.2013
Porovnanie hodinových platov: Eurostat dnes ukázal, ako smiešne na tom sme! Štatistika hodinovej ceny práce, Eurostat.pred 2 hodinami Tabuľka ceny práce BRATISLAVA - Dostaneme sa z toho niekedy? Európsky štatistický úrad dnes zverejnil... viac informácií

Bezplatné prehliadky Starého Mesta sa začínajú v nedeľu 14.4.2013

11.4.2013
Bezplatné prehliadky Starého Mesta sa začínajú v nedeľu 14.4.2013 V rámci projektu Poznaj Staré Mesto môže verejnosť aj v tomto roku využiť ponuku bezplatných prehliadok historickým centrom Bratislavy, ktoré organizuje samospráva... viac informácií

Jarná Viedeň pozýva

10.4.2013
Jarná metropola Rakúska oslovuje a láka domácich i návštevníkov nielen svojimi prebúdzajúcimi sa mestskými parkami a historickými záhradami či nespočetnými pamiatkami, ale aj tradične bohatou a pestrou ponukou kultúrnych podujatí.... viac informácií

Zmena v CKO

10.4.2013
Na základe zmeny kompetenčného zákona č. 60/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácií činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Centrálny... viac informácií

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

8.4.2013
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.6 Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho... viac informácií

Žilina: Občianske projekty z programu Európa pre občanov

5.4.2013
Žilina: Občianske projekty z programu Európa pre občanov Dátum: 23. apríl 2013 09:30 do: 12:30 Workshop zameraný na júnové výzvy programu Európa pre občanovLokalita: Krajské kultúrne stredisko, Horný Val 20, Žilina... viac informácií

Bratislava: Občianske projekty z programu Európa pre občanov

5.4.2013
Bratislava: Občianske projekty z programu Európa pre občanov Dátum: 15. apríl 2013 10:00 do: 13:00 Workshop zameraný na júnové výzvy programu Európa pre občanovLokalita: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava... viac informácií

Festival reSITE 2013: Mestá ako miesta pre život

4.4.2013
Festival reSITE 2013: Mestá ako miesta pre životMedzinárodný festival o udržateľnom mestskom plánovaní reSITE pokračuje po minuloročnej premiére aj v roku 2013. Festival sa bude konať od 19. do 23. júna 2013 v Prahe. a má ambíciu... viac informácií

Výročná konferencia programu CENTRAL EUROPE

4.4.2013
Výročná konferencia programu CENTRAL EUROPEProgram CENTRAL EUROPE pozýva na dvojdňovú konferenciu v talianskej Padove 15.-16. mája 2013 zameranú na zhodnocovanie výsledkov z predchádzajúcich projektov a zbieranie nápadov a pripomienok... viac informácií

Pozvánka - Bratislava pre všetkých 2013 - otvorené dni

4.4.2013
Bratislava pre všetkých 2013 ... dni otvorených dverí samosprávy ...desať rokov to najlepšie z mesta Milí priatelia Bratislavy, máme tu opäť významný deň, keď si pripomíname historické výsady nášho mesta – pridelenie... viac informácií

Pozvánka

4.4.2013
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR si Vás dovoľujú pozvať na návštevu výstavného stánku Operačného programu Životné prostredie v... viac informácií

OP ŽP- aktualizácia príručky pre prijímateľa

3.4.2013
OP ŽP- aktualizácia príručky pre prijímateľa Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.0 platnú od 01.04.2013. ... viac informácií

Novinky Nadácie Ekopolis

3.4.2013
Stromy namiesto letákov: Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila ďalšie tri zelené výsadby po celom Slovensku Veľkoobchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s.r.o. podporila ďalšie tri zelené výsadby na... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie na rok 2013

2.4.2013
Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie na rok 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci organ pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo ... viac informácií

Očakávanie výzvy Modernizácia fariem

1.4.2013
V blízkej budúcnosti sa očakáva zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačného opatrenia 1.1 Modernizácia fariem cez Program rozvoja vidieka 2007 - 2013. Cieľom výzvy je zvýšiť... viac informácií

ROP - Dokumenty na stiahnutie - novinky

28.3.2013
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.1, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 5.0 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 – 2013 verzia 5.0. Riadiaci orgán pre ROP oznamuje... viac informácií

Oznam o uverejnení Písomného vyzvania k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA

28.3.2013
Oznam o uverejnení Písomného vyzvania k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že dňa 27.3.2013 bolo v sekcii Výzvy ROP uverejnené „Písomné vyzvanie k predloženiu... viac informácií

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 18 pre OP Zdravotníctvo

28.3.2013
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 18 pre OP Zdravotníctvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo vydalo Usmernenie riadiaceho orgánu č.18 za účelom spresnenia... viac informácií

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Zdravotníctvo na rok 2013

28.3.2013
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Zdravotníctvo na rok 2013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo dňa 27. marca 2013 Indikatívny... viac informácií

Leto v Chorvátsku bude dovolenkou v Únii

28.3.2013
Leto v Chorvátsku bude dovolenkou v Únii S prvým prázdninovým dňom sa Chorvátsko stane 28. členskou krajinou Únie. Dátum vstupu do Schengenského priestoru je zatiaľ otázny. Európska komisia vo svojej poslednej správe o prístupovom... viac informácií

POZVÁNKA na kultúrne predstavenie.

27.3.2013
POZVÁNKA na kultúrne predstavenie - PODVODNÍCI a FRAGILE v Kuchyni Predaj lístkov na Obecnom úrade v Kuchyni a v pizzerii Silvia vedľa obecného úradu. Róbert Bujna... viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev

27.3.2013
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 operačný program Výskum a vývoj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj... viac informácií

Ponuka stáže v Centre pre filantropiu

21.3.2013
Ponuka stáže v Centre pre filantropiu Baví ťa dobrovoľníctvo, fandíš tretiemu sektoru a keď vyrastieš, chceš byť filantrop? Ponúkame Ti stáž v organizácii, ktoré prispieva k rozvoju darcovstva na Slovensku. Prihlás sa, ak... viac informácií

Novinky Nadácie Ekopolis

20.3.2013
Novinky Nadácie Ekopolis Cesta Železnej opony Nadácia Ekopolis je slovenským zástupcom v projekte Trvalo udržateľná mobilita pozdĺž najnovšej trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, ktorý sa začal realizovať v 10 krajinách... viac informácií

Informácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

19-03-2013
Informácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry Oznámenie č. 75 zo dňa 18.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Záväznej osnove správy o činnosti MAS za rok 2012) Oznamujeme schváleným miestnym... viac informácií

Odborníci z cestovného ruchu sa stretli v Košiciach

19.3.2013
Odborníci z cestovného ruchu sa stretli v Košiciach Národná stratégia rozvoja cykloturistickej dopravy, eurofondy pre oblasť cestovného ruchu v novom programovom období a návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu boli... viac informácií

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu

18.03.2013
Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke... viac informácií

Pre podnikateľky je slovo kríza luxus - II. časť

14.3.2013
Pre podnikateľky je slovo kríza luxus V druhej časti nitrianskeho fóra sa hovorilo o feminizme, ženách podnikateľkách a ženách, obetiach domáceho násilia. Začala podnikať v 49 rokov, v oblasti cestovného ruchu aj vzdelávania.... viac informácií

Pozvánka na semináre k aktuálnym výzvam PO3

14.3.2013
Pozvánka na semináre k aktuálnym výzvam PO3 Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) si Vás dovoľujú pozvať na informačné semináre k aktuálnym výzvam vyhláseným v rámci Prioritnej osi 3 –... viac informácií

Diskriminácia, o ktorej sa najmenej hovorí - "Ako ženy čelia kríze" - I. časť

13.3.2013
Diskriminácia, o ktorej sa najmenej hovorí - "Ako ženy čelia kríze" Treba umožniť ženám, aby sa bez existenčného strachu mohli rozhodnúť medzi prácou a starostlivosťou o dieťa, či rodiča, uviedli panelistky v diskusii "Ako ženy... viac informácií

Oznámenia PPA

11.3.2013
Oznámenia PPA Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER) Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na... viac informácií

Rodové kvóty: Bič na podniky alebo nutné zlo?

11.3.2013
Rodové kvóty: Bič na podniky alebo nutné zlo?Európsky parlament organizoval pri príležitosti MDŽ sériu diskusií o tom, ako ženy čelia kríze. Debata sa tento rok sústredila najmä na kontroverzný návrh rodových kvót v správnych... viac informácií

Rozšírenie Schengenu je nejasné

8.3.2013
Členské štáty sa nedokážu dohodnúť na prijatí Bulharska a Rumunska do Schengenskej zóny. Slovensko ich vstup podporuje. Iné krajiny, vrátane Holandska, Nemecka či Fínska, to odmietajú s odôvodnením, že nedostatočne pokročili v... viac informácií

6,9 mil. Eur pre mimovládne organizácie na Slovensku z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014

8.3.2013
6,9 mil. Eur pre mimovládne organizácie na Slovensku z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 Dňa 25. februára 2013 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti... viac informácií

V 1. kole výziev sa na projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie prerozdelí viac ako 1,6 mil €

8.3.2013
V 1. kole výziev sa na projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie prerozdelí viac ako 1,6 miliónov eur Dňa 28. februára 2013 vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami - SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska prvé... viac informácií

Slovenský platan skončil v ankete Európsky strom roka 2013 na 5 mieste

8.3.2013
Slovenský platan skončil v ankete Európsky strom roka 2013 na piatom mieste V treťom ročníku medzinárodnej ankety Európsky strom roka sa o titul najsympatickejšieho stromu uchádzali stromy so svojimi zaujímavými príbehmi z Bulharska,... viac informácií

DESTINATOUR 2013

8.3.2013
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich-Werbung si Vás dovoľujú pozvať nasiedmy workshop/odborný seminár v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013. Cyklus... viac informácií

Informačné semináre o grantovom programe Aktívne občianstvo a inklúzia

6.3.2013
Nadácia Ekopolis organizuje sadu informačných seminárov o grantovom programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Účastníci sa na seminároch dozvedia podrobnosti a odporúčania ohľadom podávania projektových žiadostí v oblastiach... viac informácií

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-111SP-1201 a usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-31SP-1201

5.3.2013
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-111SP-1201 a usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-31SP-1201 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo... viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

1.3.2013
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program... viac informácií

Dotazník CKO k príprave programového obdobia 2014 - 2020

28.2.2013
Dotazník CKO k príprave programového obdobia 2014 - 2020 Dňa 28. februára 2013 Centrálny koordinačný orgán zverejnil Dotazník k príprave programového obdobia 2014 - 2020. Jeho cieľom  je zhromaždiť názory a príspevky... viac informácií

Kam potečú eurofondy?

28.2.2013
Kam potečú eurofondy?   (28.02.2013) Čerpanie európskych prostriedkov bude podliehať výrazne iným pravidlám. Na posun v oblastiach oprávnených na čerpanie sme sa pýtali aj slovenských europoslancov. O Partnerskej dohode medzi... viac informácií

Peniaze budú - čo s nimi?

28.2.2013
Peniaze budú - čo s nimi? Viac než 13 miliárd EUR smeruje na Slovensko z Európskeho rozpočtu 2014-2020. Ako ich využijeme? Ktoré oblasti získajú väčšiu podporu? Sledujte špeciálne spravodajstvo počas celého týždňa v sekcii... viac informácií

Šanca pre malé a stredné podniky: projekt EURESP+

26.2.2013
Šanca pre malé a stredné podniky: projekt EURESP+ EURESP+ podporuje malé a stredné podniky v regióne východného Slovenska prizlepšovaní svojej environmentálnej výkonnosti. Získajte viac informácií, nové kontakty a zúčastnite sa... viac informácií

Nominácia na Cenu Nadácie Orange za rok 2012 do 20.3.2013

25.2.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná informácia o uzávierke programu:Cena Nadácie Orange pre MNO za rok 2012Nájdete ju na adrese... viac informácií

Strategické hodnotenie OP KaHR

22.2.2013
Strategické hodnotenie OP KaHR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 20. 2. 2013 Strategické hodnotenie Operačného programu... viac informácií

18. ročník výtvarnej súťaže ZELENÝ SVET 2013

21.2. 02013
18. ročník výtvarnej súťaže ZELENÝ SVET 2013 Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 18. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže s názvom ZELENÝ SVET 2013, ktorého ústredná téma je... viac informácií

Oznámenie o DPH

18.2.2013
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.V záujme plynulého spracovania... viac informácií

Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013, verzia 5.0

15.2.2013
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013, verzia 5.0 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 15. 2. 2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument Programový manuál ROP 2007 – 2013,... viac informácií

Seminár o úlohe miest a obcí v programoch spoločného strategického rámca 2014 – 2020

15.2.2013
Seminár o úlohe miest a obcí v programoch spoločného strategického rámca 2014 – 2020 Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR spoločne s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR usporiadali v januári 2013 v Prahe... viac informácií

Bezplatný workshop: Znížte si náklady na energie v budovách a prevádzkach!

14.2.2013
Bezplatný workshop: Znížte si náklady na energie v budovách a prevádzkach! RPIC Prešov a sieť Enterprise Europe Network Vás pozýva na workshop: Znížte si náklady na energie v budovách a prevádzkach, ktorý sa bude konať... viac informácií

Šanca pre malé a stredné podniky: projekt EURESP+

14.2.2013
Šanca pre malé a stredné podniky: projekt EURESP+ EURESP+ podporuje malé a stredné podniky v regióne východného Slovenska prizlepšovaní svojej environmentálnej výkonnosti. Získajte viac informácií, nové kontakty a zúčastnite sa... viac informácií

Bratislava ukázala, ako má vyzerať nový Starý most

13.2.2013
Bratislava ukázala, ako má vyzerať nový Starý most V súťaži na budovanie nového mosta očakávajú staviteľov zo zahraničia. Podmienkou na prestavbu Starého mosta je premostenie rieky širokej aspoň tristo metrov. BRATISLAVA.... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie

13.2.2013
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej prepubliky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktuálizáciu Príručky pre... viac informácií

Ocenenie Via Bona Slovakia - Prihláste sa

13.2.2013
Ocenenie Via Bona Slovakia dostáva európsky rozmer, dve slovenské firmy postúpia na European CSR Award Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré Nadácia Pontis každoročne odovzdáva firmám za najlepšie projekty v oblasti firemnej... viac informácií

Kreatívne ráno s ReŠtartom

13.02.2013
Kreatívne ráno s ReŠtartom19.2. sa stretne CPF na Kreatívnom ráne s finalistami súťaže ReŠtart - ReŠtart ponúka tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti príležitosť spojiť sa s IT komunitou a... viac informácií

Výzva na externých hodnotiteľov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

11.02.2013
Výzva na externých hodnotiteľov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 8.... viac informácií

Hlasujte za slovenský platan v ankete Európsky strom roka 2013

9.2.2013
Hlasujte za slovenský platan v ankete Európsky strom roka 2013 Do 28. februára môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje... viac informácií

Odporúčanie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR

8.2.2013
Odporúčanie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA pripravilo odporúčanie k verejnému obstarávaniu a pokyny pre výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania v... viac informácií

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na nákup inovatívnych technológií a podporu zamestnanosti

8.2.2013
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na nákup inovatívnych technológií a podporu zamestnanosti Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov poskytnutých v rámci výzvy... viac informácií

V aktuálnych výzvach Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce zaregistrovaných 90 žiadostí.

7.2.2013
V aktuálnych výzvach Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce zaregistrovaných 90 žiadostí. Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce je súčasťou Programu... viac informácií

Hlavou múr neprerazíš, preraz nápadom!

7.2.2013
Hlavou múr neprerazíš, preraz nápadom! Vyhlasujeme 4. ročník programu Think big pre mladých, ktorí majú chuť meniť svet. Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica Europe. Veríme mladým ľuďom a chceme im... viac informácií

Aktívne občianstvo a inklúzia - otvára sa Fond bilaterálnej spolupráce

5.2.2013
V rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia sa otvára Fond bilaterálnej spolupráce Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou pre mimovládne organizácie aktívne v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania... viac informácií

Hlasujte za slovenský platan v ankete Európsky strom roka 2013

7.2.2013
Hlasujte za slovenský platan v ankete Európsky strom roka 2013 Do 28. februára môžete na webovej stránke www.treeoftheyear.org hlasovať za jedného z finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Slovensko v nej zastupuje... viac informácií

Oznámenie č. 71 zo dňa 29.01.2013 (Zmena počas trvania výziev)

5.2.2013
Oznámenie č. 71  (Zmena počas trvania výziev) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že mení text výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25,... viac informácií

Hollande čelí ťažko obhájiteľným škrtom v agropolitike

5.2.2013
Hollande čelí ťažko obhájiteľným škrtom v agropolitike Francúzsky prezident čelí nepríjemnej vyhliadke, že na nadchádzajúcom summite o budúcom viacročnom rozpočte EÚ bude musieť pristúpiť na škrty v agropolitike, ktorá je... viac informácií

Sloboda výskumu vs. ľudská dôstojnosť

4.2.02013
Sloboda výskumu vs. ľudská dôstojnosť   Charta základných práv EÚ obsahuje záruku slobodného vedeckého výskumu (čl. 13) aj ochrany ľudskej dôstojnosti (čl.1,2,3). Koncepty na seba v narážajú napríklad v prípade výskumu s... viac informácií

Ťahúňmi európskeho výskumu budú v najbližšej dekáde grafén a ľudský mozog

30.01.2013
Ťahúňmi európskeho výskumu budú v najbližšej dekáde grafén a ľudský mozog Výskum využitia grafénu a modelovanie ľudského mozgu získajú na najbližších desať rokov od EÚ po jednej miliarde eur. Do projektov sa zapoja stovky... viac informácií

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu pre Prijímateľov k predkladaniu žiadostí o platbu

29.01.2013
Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu pre Prijímateľov k predkladaniu žiadostí o platbu Oznamujeme prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že od 28. januára 2013 nadobudla účinnosť Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 3/2010... viac informácií

Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo

28.01.2013
Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo Dňa 20. decembra 2012  Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo predložilo elektronicky členom Monitorovacieho výboru pre OPZ na ... viac informácií

Sumárny prehľad PPA

28.01.2013
Oznámenie pôdohospodárkej platobnej agentúry PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia  PRV SR 07-13 k 31.12.2012 (vrátane LEADER) a Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2012 Zdroj:... viac informácií

Obce môžu požiadať o dotácie na obstaranie územných plánov do konca februára

25.01.2013
Obce môžu požiadať o dotácie na obstaranie územných plánov do konca februára Ministerstvo dpravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR naďalej pokračuje s podporou obstarávania územných plánov obce poskytovaním dotácií... viac informácií

S Accenture hľadáme projekty na zvyšovanie pracovných zručností

24.01.2013
S Accenture hľadáme projekty na zvyšovanie pracovných zručností 22. január 2013 - Pre získanie zamestnania alebo rozbehnutie si vlastného biznisu sú kľúčové schopnosti a zručnosti, ktorými človek disponuje. A práve na... viac informácií

Firmy sa môžu uchádzať o Via Bona Slovakia

24.1.2013
Firmy sa môžu uchádzať o Via Bona Slovakia Nadácia Pontis otvorila nominácie na Via Bona Slovakia za rok 2012. Ide o prestížne ocenenie v oblasti filantropie a zodpovedného podnikania, ktoré ukazuje, že biznis sa dá robiť aj inak.... viac informácií

V I. kole Pohody za mestom až 46 predbežných žiadostí

24.01.2013
V I. kole Pohody za mestom až 46 predbežných žiadostí Do uzávierky I. kola prijímania žiadostí o podporu v programe „Pohoda za mestom 2013“ bolo doručených rekordných 46 predbežných žiadostí o podporu z celkom 19 miest. Všetky... viac informácií

Program Zelené oázy – výsledky I. kola hodnotenia

24.01.2013
Program Zelené oázy – výsledky I. kola hodnotenia Do uzávierky prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2013 - podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s., sme dostali 336 predbežných žiadostí o podporu. Z týchto... viac informácií

Inovácie vo firmách majú naštartovať vouchre, či klastre

23.01.2013
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský predstavil balík nových opatrení na podporu podnikania a zamestnanosti, v ktorom nechýbajú ani niektoré staronové nástroje pre podporu inovácií malých a stredných firiem. Malé a stredné... viac informácií

Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.9

22.01.2013
Oznam o uverejnení Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.9 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje prijímateľom, že dňa 22. 1. 2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument Príručka pre prijímateľa... viac informácií

Advokáti Pro Bono

21.01.2013
Milí priatelia z neziskoviek, začíname ďalší rok fungovania nášho programu Advokáti Pro Bono a opäť Vám ponúkame možnosť uchádzať sa o bezplatné právne služby pre neziskové organizácie a ich klientov. V programe Advokáti... viac informácií

Oznam o uverejnení Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.9

22.01.2013
Oznam o uverejnení Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.9 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje prijímateľom, že dňa 22. 1. 2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument Príručka pre prijímateľa... viac informácií

Česko-slovenský seminár o úlohe miest a obcí v budúcej kohéznej politike 2014 – 2020

15.1.2013
Česko-slovenský seminár o úlohe miest a obcí v budúcej kohéznej politike 2014 – 2020 Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s Ministerstvom pre miestny rozvoj ČR pripravuje seminár zameraný na výmenu... viac informácií

Urbanisticko-architektonická súťaž na rekonštrukciu areálu múzea Gerulaty v Rusovciach

15.1.2013
Urbanisticko-architektonická súťaž na rekonštrukciu areálu múzea Gerulaty v Rusovciach Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na rekonštrukciu areálu Múzea Antická... viac informácií

Zlepšenie energetickej efektívnosti budov

15.1.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná informácia o uzávierke programu:Zlepšenie energetickej efektívnosti budovNájdete ju na adrese... viac informácií

CPF Ekofond pre školy

14.1.2013
Na stránke www.cpf.sk bola pridaná novinka:Energia v našom meste 2. uzávierka súťaže Ekofondu pre... viac informácií

Informácia o zmene vnútornej organizácie

14.01.2013
Informácia o zmene vnútornej organizácie Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje informovať o zmene vnútornej organizácie, ku ktorej došlo z dôvodov optimalizovania riadiacich štruktúr a racionalizácie... viac informácií

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.0

11.1.2013
Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.0 11.1.2013 Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.0, platnú od 12.12.2012. Dokument sa nachádza... viac informácií

Info semináre k OPV-2012/1.1/08-SORO

9.1.2013
Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie 08.01.2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR... viac informácií

Nájomné bývanie dostane nový impulz

9.1.2013
Nájomné bývanie dostane nový impulz Podpora rozvoja nájomného bývania a zefektívnenie existujúceho systému podpory. To sú hlavné ciele nového zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj... viac informácií

Konferencia: Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012

21.12.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie v spolupráci so zástupcami Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk Slovenskej agentúry... viac informácií

Nové číslo OPIS NEWS

21.12.2012
Opis News na... viac informácií

Slovensko bude mať šesť operačných programov

20.12.2012
Tzv. Vianočná dohoda počíta pre budúce programové obdobie 2014-2020 so šiestimi operačnými programami. Na vládu teraz čakajú rokovania s Komisiou a definitívnu dohodu by sme mali poznať v polovici budúceho roka. Na počte OP sa... viac informácií

Komisia prijala ročný prieskum rastu

17.12.2012
Ročný prieskum rastu na rok 2013 obsahuje päť priorít zameraných na usmernenie členských štátov na ceste z krízy smerom k rastu - presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast; obnovenie bežnej úrovne... viac informácií

Euractiv špeciál

12.12.2012
Špeciálny PDF report, obsahuje články, rozhovory aj analýzu mapujúce pokrok v otázke separovania, recyklácie a zhodnocovania odpadov na Slovensku, predovšetkým vo vzťahu k samosprávam. Špeciálny report na... viac informácií

Newsletter projektu Energetická efektívnosť v stavebníctve

26.11.2012
Úspory energie a energeticky účinné budovy sú považované za kľúčový spôsob pre zníženie emisií skleníkových plynov, pričom do úvahy, že v skutočnosti budovy sú zodpovedné za viac ako 40% emisií skleníkových plynov v... viac informácií

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.10.2012

26.11.2012
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 10. 2012 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely zákona... viac informácií

Brusel odsúhlasil veľký projekt na Orave

26.11.2012
Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd pre 8 aglomerácií oravského regiónu. To je hlavným cieľom projektu Oravskej vodárenskej spoločnosti, ktorý v uplynulých dňoch posudzovala a schválila Európska komisia. Projekt v hodnote... viac informácií

Zisťivacie konanie k revízii Operačného programu Životné prostredie

26.11.2012
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na žvotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých... viac informácií

APVV vyhlásila všeobecnú výzvu. Na vedu a výskum pôjdu milióny eur

14.11.2012
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila 5. novembra 2012 verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky (VV 2012). Výzva nemá žiadne obmedzenia... viac informácií

Eurofondy sa budú môcť presúvať medzi regiónmi

9.11.2012
Výdavky na kohéznu politiku v Európskej únii musia byť vynakladané oveľa efektívnejšie ako v súčasnosti. Zhodli sa na tom ministri členských štátov EÚ, zodpovední za politiku súdržnosti, ktorí rokovali v cyperskej Nikózii o... viac informácií

Konferencia Súčasné výzvy v urbánnej bezpečnosti

1.11.2012
Dňa 6. novembra 2012 sa bude od 10,00 do 13,00 hod. v Ústave manažmentu v miestnosti UC 301  v budove rektorátu STU na Vazovovej 5 v Bratislave konať vedecká konferencia Súčasné výzvy v urbánnej bezpečnosti. Cieľom konferencie je... viac informácií

Performance Audit in the Public Sector

29.11.2012
European seminar on Planning, Preparing and Carrying out Value for Money Audits 26th - 27th November 2012, Berlin ● Get an inside view from the European Court of Auditors and take the reality check with case studies● Develop your practical... viac informácií

Smart Specialisation Strategies: the new Ex-Ante Conditionality of the 2014-2020 Programming Period

29.11.2012
European seminar: 19th - 20th November 2012, Berlin With experts from: ● European Commission, DG Research and Innovation● Technology Strategy Board, United Kingdom ● Foresight and Planning Research Group Joanneum, Austria ● Funding... viac informácií

Prvá súhrnná správa programu ESPON 2013

29.11.2012
V rámci programu ESPON 2013 vyšla prvá súhrnná správa s výsledkami z hlavných projektov Priority 1 (aplikované výskumy)  a Priority 2 (cielené analýzy), ktoré sa zaoberajú problematikou funkčnosti hlavných mestských aglomerácií,... viac informácií

8th European Annual Symposium EU Funds 2013

29.11.2012
Transition to the next programming period 2014-2020 11th - 13th March 2013, Berlin The European Annual Symposium EU Funds 2013 is clearly focussing on how to manage the transition to the next programming period 2014-2020. Topics include: ● The... viac informácií

Projekty z Kohézneho fondu chceme rozbehnúť rýchlo

15.10.2012
(Katowice, 12. októbra 2012) Dnes sa v Katowiciach uskutočnilo rokovanie ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti krajín V4 a Slovinska, na ktorom sa za Slovensko zúčastnil SR štátny tajomník MDVRR SR, František Palko. Zástupcovia... viac informácií

Konferencia Jednotný trh EÚ, Bratislava

15.10.2012
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu: Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu? ktorá sa uskutoční v pondelok 22. októbra 2012 od 9:00 v Aule Ekonomickej univerzity... viac informácií

8. vydanie elektronického spravodaja cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

5.10.2012
8. vydanie elektronického spravodaja cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko... viac informácií

Podnikatelia vítajú program „Spájame Európu“

5.10.2012
Na konferencii v Bruseli podporili lídri z podnikateľského prostredia a hlavní tvorcovia verejných politík EÚ nový program EK s názvom „Spájame Európu“. Ten sa má s objemom 50 mld. eur stať kľúčovým nástrojom budovania... viac informácií

FÓRUM OBČANOV: Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika EÚ

3.10.2012
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum občanov venované reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie pod názvom: FÓRUM OBČANOV Spravodlivá, efektívna... viac informácií

SAAIC – INFORMAČNÝ DEŇ k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na r. 2013, Košice

3.10.2012
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania si Vás dovoľuje pozvať na Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013   kedy: 4. októbra 2012 od 9:00 kde: v Košiciach,... viac informácií

Nadačný fond Živá energia podporí projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie a energetické úspory

21.9.2012
Nadácia Ekopolis v spolupráci so ZSE Energia, a.s. vytvorili Nadačný fond Živá energia, ktorého cieľom je podpora obnoviteľných zdrojov energie v spojení s využitím na charitatívne a vzdelávacie účely. Fond získava prostriedky z... viac informácií

Naučte sa prezentovať od najlepších!

17.9.2012
Pozývame Vás na prednášku Nathana Golda Po aprílovom premietaní filmu Something Ventured Vám vrámci aktivít smerujúcich k Startup Awards.SK 2012 prinášame ďalšie podujatie, ktoré prináša na Slovensko kúsok Silicon Valley. Týmto... viac informácií

Začala sa diskusia o využití budúcich eurofondov a zefektívnení kontroly verejného obstarávania

7.9.2012
Ministerstvo dopravy, ktoré je Centrálnym koordinačným orgánom pre čerpanie eurofondov, dnes predstavilo základné princípy Partnerskej dohody SR pre programové obdobie 2014-2020. Diskusiu o hlavnom strategickom dokumente na využívanie... viac informácií

Deň vidieka Žilinského kraja

7.9.2012
21. septembra od 9.30 d 13.30 Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48, Žilina Dni vidieka= Pozvánka_2012.pdf696 kB   Zobraziť Stiahnuť Deň vidieka Žilinského kraja... viac informácií

Podvodov s eurofondmi je čoraz viac, zaplatia za to všetci..

7.9.2012
Korupciu sprevádzajúcu čerpanie peňazí, ktoré Slovensku poskytuje únia či iné vyspelé európske krajiny mimo nej, sa doteraz nepodarilo obmedziť žiadnej vláde. Ani pravej, ani ľavej. Ukážkovým príkladom je posledný prípad, keď... viac informácií

Kvôli podvodu musí Slovensko vrátiť viac ako 660 tisíc eur

5.09.2012
Island, Lichtenštajnsko a Nórsko požiadali Slovensko, aby vrátilo viac ako 660 000 eur po zistení údajného podvodu v projekte výstavby športového areálu. Informoval o tom server eeagrants.org. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky... viac informácií

Európske firmy zvyšujú investície do výskumu napriek kríze

5.09.2012
Európske podniky očakávajú, že v najbližších troch rokoch budú zvyšovať investície do výskumu priemerne o 4 % ročne. Tvrdí to prieskum, ktorý si nechala vypracovať Európska komisia. Firmy považujú investície do vývoja... viac informácií

Seminár o bezpečnom podnikaní v Poľsku

5.09.2012
Ako efektívne overiť partnera a zabezpečiť svoje pohľadávky v Poľsku? Prihláste sa na bezplatný roadshow infobodu, na ktorom sa 7. septembra v Oščadnici (okres Čadca) dozviete praktické rady pre podnikanie s... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/3.1/03-SORO, 2. kolo – Podpora prístupu príslušníkov marg

3.09.2012
  Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO, 2. kolo - s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných... viac informácií

Špeciálna správa Aktívne občianstvo

14.8.2012
Portál EurActiv vám exkluzívne prináša špeciálny report venovaný grantovému programu Európa pre občanov možnostiam financovania občianskych aktivít. Report obsahuje články a rozhovory z EurActiv Špeciálu Aktívne... viac informácií

Európska komisia schválila ďalšie dva veľké projekty OPŽP

8.06.2012
Rozhodnutím komisie zo dňa 3.júla 2012 Európska komisia schválila finančný príspevok z kohézneho fondu veľkému projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne", ktorý tvorí súčasť... viac informácií

Podporte projekt Športovo-náučný chodník Kuchyňa

2.08.2012
Projekt Športovo-náučný chodník Kuchyňa súťaží o Vaše hlasy v rámci programu SPP, Nadácie SPP a Ekofondu Zlepšíme spoločne Slovensko. Hlasovať môžete... viac informácií

Javorčík: Obálka pre kohéznu politiku bude tenšia

28.2012
Ministri členských štátov EÚ sa dohodli na aktualizácii technických parametrov budúceho európskeho rozpočtu. Rozpočet pre kohéznu politiku sa zníži asi o 5 mld. eur, čo sa dotkne aj Slovenska. Celý článok TU. Zdroj:... viac informácií

Brusel potvrdí presun eurofondov v septembri

28.07.2012
Slovensko pripravuje dokument „Partnerská dohoda pre SR na roky 2014 až 2020“, podľa ktorého by mali byť prioritami budúcich eurofondov dopravná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť, sociálna inklúzia, či výskum a... viac informácií

Publikácie z programu Horizont 2020 majú byť voľne dostupné

27.07.2012
Európska komisia navrhla, aby všetky publikácie, ktoré vzniknú vďaka programu Horizont 2020, museli byť po publikovaní voľne prístupné na internete. Opatrenie je súčasťou snahy o vybudovanie jednotného trhu v oblasti výskumu a... viac informácií

Strom roka

23.07.2012
O titul Strom roka súťaží aj lipa zo Zlatých Moraviec, ktorá má 25 kmeňov Od 5.júla do 28. septembra 2012 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie.... viac informácií

Pozvanie vystavovať do Bosny a Hercegoviny na 10. medzinárodný veľtrh ekológie - EKOBIS

23.07.2012
Výstava EKOBIS je samostatná medzinárodná ekologická výstava, ktorá sa koná na ostrove Gradska otoka v centre mesta Bihač na ploche 10.000 m2 . Má kontraktačný a predajný charakter. Na posledných štyroch ročníkoch vystavovali... viac informácií

Projekt POWER a Vzdelávacia platforma - e-learningové vzdelávanie v cestovnom ruchu

19.7.2012
Vstup na platformu: Priamo z hlavnej stránky projektu (kliknutím na: „go to e-learning“) je možný vstup na vzdelávaciu platformu (viď. obr.). Pre možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho programu je potrebné sa prihlásiť. Cez... viac informácií

Projekt ENEF – Energetická efektívnosť v stavebníctve: udržateľná budúcnosť

19.7.2012
PILOT TRAINING – Pilotné vzdelávanie Vstup: Priamo z hlavného menu stránky projektu (obr.) je možný vstup na vzdelávaciu platformu („Click here to go directly to the learning content“), a to bez registrácie,  loginu a hesla. Po... viac informácií

Obec Peder: Vráťme tradície do nášho života

19.7.2012
PROSÍM HLASUJTE ZA PROJEKT OBCE PEDER:  VRÁŤME TRADÍCIE DO NÁŠHO ŽIVOTAObec Peder predkladá projekt, ktorého cieľom je predstavenie tradičnejľudovej kultúry deťom v rámci 2 dňového tábora ľudového umenia. Detispoznajú... viac informácií

Europarlament schválil projektové bondy

10.07.2012
Alokáciu 230 mil. eur, ktoré sa majú použiť ako garancia súkromných projektových bondov na budovanie dopravnej, energetickej a IKT infraštruktúry, odobril tento týždeň Európsky parlament. Únia si nimi chce otestovať v praxi... viac informácií

Európa na obraz občanov: Aké sú možnosti?

10.07.2012
Antitézou „nanútenia Európy zhora“, z Bruselu, je snaha o pestovanie pocitu spolupatričnosti cez autentické medziľudské kontakty. Grantový komunitárny program Európa pre občanov tento proces podporuje finančne.ViacZdroj:... viac informácií

Brusel uvoľní platby pre Operačný program Doprava

3.7.2012
Hrozba pozastavenia priebežných platieb pre Operačný program Doprava je odstránená. Vďaka intenzívnej komunikácii súčasného vedenia ministerstva dopravy s Európskou komisiou a sérii nápravných opatrení na nedostatky, ktoré... viac informácií

Výtvarná súťaž, fotografická súťaž a súťaž pre rómske deti a mládež

27.6.2012
V rámci festivalu vedy Noc výskumníkov 2012 vyhlásili výtvarnú súťaž, fotografickú súťaž a súťaž pre rómske deti a mládež.Výtvarná súťaž Slovenský výskumník/výskumníčkaSúťažné kategórie: materské školy, I.stupeň... viac informácií

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

27.6.2012
Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF so... viac informácií

Deviate zasadnutie MV pre OP Životné prostredie

27.6.2012
V poradí deviate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len MV pre OPŽP“) sa konalo dňa 14. júna 2012 v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Mlynskej Doline v ... viac informácií

Ministerstvo dopravy pripravuje novú stratégiu pre cestovný ruch

25.6.2012
(Kvalitnejšie služby, vzdelávanie, podpora infraštruktúry cestového ruchu (cyklotrasy, atraktivity, kultúrne dedičstvo), destinačný manažment, efektívnejšie využívanie zdrojov a zmysluplnejší marketing a propagácia by sa mali... viac informácií

Žiadosť o sponzorský príspevok

18.06.2012
Športový klub Žolík Vás zdvorilo žiada o poskytnutie sponzorského príspevku vo forme finančného daru na obnovu futbalového ihriska. Cieľom klubu je vytvoriť deťom vo veku 5 – 14 rokov čo najlepšie podmienky na ich výkonnostný... viac informácií

81 žiadostí o podporu prijatých do Nadačného fondu Živá energia

14.06.2012
Prioritou Fondu v roku 2012 je investičná podpora projektov na výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE), rekonštrukciu zariadení využívajúcich fosílne palivá na OZE a zavádzanie... viac informácií

Obce a mestá možno dostanú peniaze na pokrytie nákladov spojených s rekonštrukciami škôl.

11.6.2012
Dohodlo sa na tom  vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so zástupcami niektorých rezortov, samosprávnymi krajmi a so Združením miest a obcí Slovenska. Obciam a mestám  totiž chýba viac ako 117 miliónov... viac informácií

Monitorovací výbor schválil zmeny v OPD kvôli presunu eurofondov v prospech zamestnávania mladých ľudí

4.6.2012
Z Operačného programu Doprava sa na projekty podporujúce zamestnanosť mladých ľudí a rozvoj malých a stredných podnikov presunie 55 miliónov eur. Na základe revízie OPD, ktorú dnes schválili členovia Monitorovacieho výboru,... viac informácií

Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo príručku pre prijímateľa

31.5.2012
Príručka pre prijímateľa pre projekty spolufinancované z ERDF/KF, verzia 2.3, platná od... viac informácií

Ešte do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2012

31.5.2012
Ešte do 31.mája môžu jednotlivci, mestá a obce, školy alebo organizácie prihlásiť svoj obľúbený strom, aby sa uchádzal o titul Strom roka 2012. Cieľom ankety, ktorej  desiaty ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis,  je upozorniť... viac informácií

Tréningy pre mladých v programe Think Big

31.5.2012
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a generálnym partnerom projektu spoločnosťou Telefónica Slovensko Vás pozýva v rámci projektu O2 Think Big na "Tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií". Cieľ... viac informácií

Oznamy RO

31.5.2012
Oznam o schválení druhej revízie ROPEurópska komisia schválila dňa 23. mája 2012 návrh druhej revízie Regionálneho operačného programu 2007-2013. Nová verzia operačného programu je dostupná v časti Dokumenty na stiahnutie.Oznam RO... viac informácií

Vyhlásenie k uvoľneniu platieb - Regionálny operačný program

29.5.2012
Vyhlásenie k uvoľneniu platieb - Regionálny operačný programMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ROP) sa dištancuje od akýchkoľvek informácií, ktoré v... viac informácií

Ženy, začnite podnikať ! Akadémia pre začínajúce podnikateľky - kurz Začíname podnikať Vám pomôže ! Účasť je BEZPLATNÁ!

29.5.2012
Ženy, začnite podnikať ! Akadémia pre začínajúce podnikateľky - kurz Začíname podnikať Vám pomôže !  Účasť je BEZPLATNÁ! Dámy,  chcete začať podnikať ale nemáte potrebné informácie prípadne sa potrebujete poradiť... viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OPŽP

29.5.2012
Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OPŽP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o... viac informácií

EÚ diktuje zvyšku sveta ako podporiť globálnu obnovu

28.5.2012
EÚ diktuje zvyšku sveta ako podporiť globálnu obnovu USA a Japonsko by mali konsolidovať a Čína zmierniť svoju reštriktívnu politiku. Takto by mali niesť svoj podiel zodpovednosti za obnovu svetovej ekonomiky, tvrdí predseda... viac informácií

Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP s kódom OPV-2012/4.2/04-SORO

28.5.2012
Poskytovanie bližších informácií k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP s kódom OPV-2012/4.2/04-SORODovoľujeme si Vás informovať, že bližšie informácie k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí... viac informácií

Oznam pre prijímateľov národných projektov – elektronické pracovné výkazy

28.5.2012
Oznam pre prijímateľov národných projektov – elektronické pracovné výkazy RO oznamuje, že z dôvodu potreby technických úprav a zlepšenia funkcionality systému elektronických pracovných výkazov sa predlžuje testovacia prevádzka ... viac informácií

Oznámenie o zmene vo formálnych náležitostiach písomného vyzvania pre národný projekt "Harmonizácia informačných systémov"

25.5.2012
Oznámenie o zmene vo formálnych náležitostiach písomného vyzvania pre národný projekt "Harmonizácia informačných systémov"24.05.2012 - Oznámenie o zmene vo formálnych náležitostiach písomného vyzvania na predloženie žiadosti o... viac informácií

Organizácie cestovného ruchu dostanú od štátu 3,3 mil. eur

25.5.2012
Organizácie cestovného ruchu dostanú od štátu 3,3 mil. eurOblastné organizácie si medzi seba rozdelia väčšinu, keď k nim poputuje takmer 3 mil. eur, zvyšok dostanú krajské organizácie. Minister dopravy Ján Počiatek zároveň... viac informácií

Dvesto projektov za 34,5 mil. EUR zmodernizuje verejné osvetlenie

22.5.2012
Dvesto projektov za 34,5 mil. EUR zmodernizuje verejné osvetlenie MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR vzhľadom na efektívne čerpanie rozhodlo po zrušení výzvy KaHR-21SP-1202, premiestniť alokáciu prostriedkov pôvodne určených pre túto... viac informácií

Realokácia finančných prostriedkov v rámci OP NSRR

22.5.2012
Realokácia finančných prostriedkov v rámci OP NSRRNa  7.schôdzi vlady SR, konanej 16.mája 2012  bol ako bod 12 prerokovaný a schválený:Návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického... viac informácií

Realizáciu projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je potrebné zrýchliť

22.5.2012
Tlačová správa z Celoslovenskej konferencie OPIS 10. mája 2012Realizáciu projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je potrebné zrýchliťRiadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na Úrade... viac informácií

Slovensko vystúpi z programu potravinovej pomoci EÚ

21.5.2012
Slovensko vystúpi z programu potravinovej pomoci EÚ (21.05.2012) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka plánuje oznámiť Európskej komisii zámer vystúpiť z programu potravinovej pomoci EÚ na rok 2012. Potravinová pomoc by... viac informácií

Nový zákon o ŠFRB sprístupní úvery aj právnickým osobám

21.5.2012
Nový zákon o ŠFRB sprístupní úvery aj právnickým osobám Bratislava (21. mája 2012)– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chce v novom zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) rozšíriť rozsah... viac informácií

Zavádzanie inovácií do regiónov

20.5.2012
Zavádzanie inovácií do regiónov - seminár "Stratégie inteligentnej špecializácie v českých a slovenských regiónochDňa 14. 5. 2012 sa v Brne za účasti zástupcov Európskej komisie uskutočnil seminár pod názvom „Stratégie... viac informácií

Seminár na podporu podnikania žien do Rakúska

04.05.2012
Seminár na podporu podnikania žien do Rakúska: Daňový systém, sociálne zabezpečenie SZČO, dôchodky v Rakúsku - BEZPLATNE ! Dňa 11.5.2011 v Bratislave o 9,30hod. Daňový systém, sociálne zabezpečenie SZČO, dôchodky v Rakúsku... viac informácií

Podpora podnikania žien – projekt REGIONFEMME – bezplatne

03.05.2012
Podpora podnikania žien – projekt REGIONFEMME – bezplatne. Milé dámy, hľadáte užitočné informácie o podnikaniu v Rakúsku, prípadne chcete začať podnikať , chcete sa poradiť, vymeniť si skúsenosti s podnikaním, nájsť si... viac informácií

Workshopy prezáujemcov o inovatívne prístupy k podnikaniu

02.05.2012
Workshopy  prezáujemcov o inovatívne prístupy k podnikaniu: Ako naštartovať konkurencieschopnosť?Termínkonania: 22. mája 2012Miestokonania: pavilón K, Medzinárodný strojársky veľtrh, AgrokomplexNitraMinisterstvohospodárstva SR,... viac informácií

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.11

30.4.2012
Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.11Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.11 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza... viac informácií

Zmena Dotačnej výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK

26.04.2012
Aktuálne upozornenie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity upozorňuje oprávnených žiadateľov, že došlo k zmenám vo formulári k žiadosti o NFP z Dotačnej výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na rok 2012.... viac informácií

Rozloženie rizika pri projektoch regionálneho rozvoja má pomôcť štátom z krízy

23.4.2012
Rozloženie rizika pri projektoch regionálneho rozvoja má pomôcť štátom z krízy (20.04.2012) EÚ chce naštartovať projekty regionálneho rozvoja, ktoré banky odmietajú financovať kvôli nedostatku vlastnej likvidity alebo ktoré... viac informácií

Regióny sa môžu v inovačných stratégiach inšpirovať Francúzskom

23.4.2012
Regióny sa môžu v inovačných stratégiach inšpirovať Francúzskom (23.04.2012) Európske regióny si majú zadefinovať vlastné komparatívne výhody a na základe nich mieriť investície do výskumu, inovácií, regionálneho rozvoja a... viac informácií

Ministerstvo dopravy predstaví novú koncepciu podpory nájomného bývania

19.04.2012
Ministerstvo dopravy predstaví novú koncepciu podpory nájomného bývaniaBratislava (19. apríl 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predstaví novú koncepciu podpory nájomného bývania, ktorá má pomôcť... viac informácií

Ministerstvo dopravy chce zdynamizovať a zefektívniť čerpanie eurofondov

19.4.2012
Ministerstvo dopravy chce zdynamizovať a zefektívniť čerpanie eurofondovBratislava (19. apríl 2012) – Jednou z priorít nového vedenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je zrýchlenie čerpania eurofondov. Z vyše 11... viac informácií

Oznamy RO

12.04.2012
Oznam RO pre ROP k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP - ROP-2.1b-2012/01 a ROP-4.1d-2012/01RO pre ROP oznamuje, že bola vykonaná aktualizácia príslušných výziev. Bližšie informácie sú dostupné v sekcii „Výzvy ROP“.Oznam RO pre... viac informácií

Integrácia Rómov zatiaľ veľmi nepokročila

12.04.2012
Integrácia Rómov zatiaľ veľmi nepokročila V Európe žije približne 12 miliónov Rómov, na Slovensku viac ako 400 000. Veľká časť z nich žije v chudobe a v sociálnom vylúčení. 8. apríla si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov.... viac informácií

Tretí workshop/odborný seminár v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013

10.04.2012
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich-Werbung si Vás dovoľujú pozvať na tretí workshop/odborný seminár v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013. Cyklus... viac informácií

Projekt Stromy namiesto letákov - štyri zelené výsadby po celom Slovensku

10.04.2012
Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila vďaka projektu Stromy namiestoletákov štyri zelené výsadby po celom SlovenskuVeľkoobchodná spoločnosť METRO Cash &Carry SR, s.r.o. podporila ďalšie štyri ekologické... viac informácií

Európska platforma na podporu kreatívneho priemyslu hľadá nových členov

04.04.2012
Európska platforma na podporu kreatívneho priemyslu hľadá nových členov   Kreatívny priemysel tvorí 3 % európskeho HDP a zamestnáva 6,7 mil. ľudí v EÚ. Európska únia vytvorila platformu pre spoluprácu odborníkov, ktorí majú... viac informácií

Eurofondy zatiaľ mimovládkam veľmi nepomohli

03.04.2012
Eurofondy zatiaľ mimovládkam veľmi nepomohli Aj keď v súčasnosti prebieha diskusia o podobe budúceho európskeho rozpočtu a priorít Slovenska, do tejto diskusie sa zapája tretí sektor z rôznych dôvodov len minimálne, aj keď ide o... viac informácií

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11 v znení dodatku č. 11

03.04.2012
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila dňa 30.03.2012 príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 9512/2012, zo dňa 30.02.2012, zverejnila v časti PPA /... viac informácií

Informačný inovačný seminár so zameraním na poľnohospodárstvo, Nitra

03.04.2012
Informačný inovačný seminár so zameraním na poľnohospodárstvo, Nitra Dátum: 23.04.2012 - 23.04.2012 Organizátor: EurActiv.sk, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miesto konania: Agroinštiút Nitra,... viac informácií

Pastorek: Ak chceme vyčerpať eurofondy, potrebujeme veľké projekty

30.03.2012
Pastorek: Ak chceme vyčerpať eurofondy, potrebujeme veľké projekty   (30.03.2012) Predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek v relácii Slovenského rozhlasu „Z prvej ruky“, privítal rozhodnutie novej vlády viesť dialóg o... viac informácií

Podpora podnikania žien – projekt REGIONFEMME – bezplatne.

26.03.2012
Podpora podnikania žien – projekt REGIONFEMME – bezplatne. Milé dámy, hľadáte užitočné informácie o podnikaniu v Rakúsku, prípadne chcete začať podnikať , chcete sa poradiť, vymeniť si skúsenosti s podnikaním, nájsť si... viac informácií

Upozornenie – MH SR má podozrenie na podvodné konanie!

23.03.2012
Upozornenie – MH SR má podozrenie na podvodné konanie!23.03.2012 08:35 Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje verejnosť, osobitne podnikateľské subjekty, na vážne podozrenie na podvodné konanie neznámeho páchateľa alebo skupiny... viac informácií

Bezplatný informačný seminár k výzve s kódom KaHR-113DM-1201

22.03.2012
Bezplatný informačný seminár k výzve s kódom KaHR-113DM-1201Príspevková organizácia MH SR Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy s kódom KaHR-113DM-1201, organizuje bezplatný... viac informácií

Slovensko zatiaľ vyčerpalo 27 percent eurofondov, zazmluvnených je takmer 68 percent zdrojov

21.3.2012
Slovensko zatiaľ vyčerpalo 27 percent eurofondov, zazmluvnených je takmer 68 percent zdrojovBratislava (21.marca 2012) - K 29.februáru vyčerpala Slovenská republika zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu v rámci všetkých... viac informácií

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa

20.3.2012
Aktualizácia Príručky pre prijímateľaV súvislosti s aktualizáciou Príručky pre prijímateľa ako Externého pokynu č. 01/2011 prijatím Dodatku č. 3 s účinnosťou 20. marca 2012, si vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko dôležitých... viac informácií

Zásobník projektov má zefektívniť čerpanie eurofondov

16.3.2012
Zásobník projektov má zefektívniť čerpanie eurofondov (16.03.2012) Od apríla vznikne novelou zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie inštitút tzv. zásobníka projektov. Ide o nástroj, ktorý má zabrániť... viac informácií

Zásobník projektov má zefektívniť čerpanie eurofondov

16.3.2012
Zásobník projektov má zefektívniť čerpanie eurofondov Od apríla vznikne novelou zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie inštitút tzv. zásobníka projektov. Ide o nástroj, ktorý má zabrániť hrozbe... viac informácií

Nové možnosti spolupráce v osi LEADER a participatívne metódy plánovania stratégií rozvoja

16.03.2012
Národné lesnícke centrum a Vidiecky parlament na Slovensku  v spolupráci sMendelovou univerzitou v Brne a fínskou Univerzitou aplikovaných vied v OuluVás pozývajú na seminár s názvom Nové možnosti spolupráce v osi LEADER a... viac informácií

Spoločný strategický rámec umožní lepšiu koordináciu fondov

15.03.2012
Spoločný strategický rámec umožní lepšiu koordináciu fondov Európska komisia 14.3. predstavila tzv. spoločný strategický rámec. Jeho úlohou je lepšie zadefinovať investičné priority pre budúci európsky rozpočet na roky 2014 –... viac informácií

Dámy, chcete začať podnikať v Rakúsku...?

13.3.2012
Bezplatné poradenstvo pre ženy k podnikaniu v Rakúsku. Dámy, chcete začať podnikať , založiť si živnosť alebo rozšíriť svoje podnikanie do Rakúska ? Poraďte sa so skúseným slovensky hovoriacim poradcom. Konzultácie sa konajú... viac informácií

Zmenili sa finančné limity v Usmernení RO č. N5/2008

9.3.2012
Zmenili sa finančné limity v Usmernení RO č. N5/2008Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom bolo aktualizované. Aktualizácia č.5b, ktorá upravuje... viac informácií

Záverečná hodnotiaca správa

12.03.2012
Záverečná hodnotiaca správa - Pravidelné hodnotenie operačného programu VzdelávanieMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke... viac informácií

Oznámenie PPA

11.03.2012
Oznámenie PPAPôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo... viac informácií

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/3.1/03-SORO

10.03.2012
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/3.1/03-SORO – Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho... viac informácií

Pozývame Vásna informačné semináre k vyhláseniu 1. výziev v Blokovom grante pre MVO apodporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce

10.03.2012
Pozývame Vásna informačné semináre k vyhláseniu 1. výziev v Blokovom grante pre MVO apodporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce(6. 3. 2012) - Informačné semináre NadáciaEkopolis spolu s partnermi, nadáciou SOCIA a... viac informácií

Aktuálne ponuky pre ženy

28.02.2012
AKTUÁLNE PONUKY PRE ŽENY!!! Akadémia pre začínajúce podnikateľky projektu REGIONFEMME a 12. seminár Založenie živnosti a sro v Rakúsku. Viac informácií je zverejnených na: Akadémia http://www.regionfemme.eu/events/45/ a 12.... viac informácií

Akadémia pre začínajúce podnikateľky kurz "Podnikáme"

2011-26-08, zdroj: www.ba.sopk.sk
Akadémia pre začínajúce podnikateľky kurz "Podnikáme" v rámci projektu REGIONFEMME je určená pre podnikajúce ženy (s aspoň 2 zamestnancami prípadne s plánom mať zamestnancov neskôr ) s potrebou a vôľou rozšíriť svoje vedomosti a... viac informácií

MŽP SR - Chránime biologickú rozmanitosť a chceme vedieť aj Váš názor

2011-08-22, zdroj: www.sazp.sk
Názor občanov na otázky týkajúce sa celosvetovo aktuálnej témy - ochrany biodiverzity chce poznať Ministerstvo životného prostredia SR. Získané pripomienky, stanoviská a podnety zo strany verejnosti rezort využije pri príprave... viac informácií

Program OPORA 2011

2011-08-19, zdroj: www.nadaciaspp.sk
Nadácia SPP vyhlásila ďalšie kolo grantového programu OPORA 2011. Program je zameraný na podporu projektov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva a ktoré podporujú ich spoluúčasť na... viac informácií

Výzva k zapojeniu sa do programu Advokáti Pro bono

2011-07-28, zdroj: www.darca.sk
Nadácia Pontis pozýva verejnoprospešné organizácie uchádzať sa o riešenie svojich právnych problémov alebo právnych problémov svojich klientov v rámci iniciatívy Advokáti Pro bono. Advokáti Pro bono je iniciatíva slovenských... viac informácií

Grafická súťaž pre žiakov stredných škôl

2011-06-04, zdroj: www.asfeu.sk
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila súťaž s názvom SOM GRAFIK.Súťaže sa môžu zúčastniť stredné školy, ktoré realizujú/realizovali projekty financované z Európskeho... viac informácií

Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

2011-06-03, zdroj: www.vlada.gov.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a... viac informácií

Škola, ktorej to myslí - piaty ročník programu

2011-05-19, zdroj: www.cef.sk
Stredoeurópska nadácia v spolupráci so Združením Orava vyhlasujú piaty ročník programu „Škola, ktorej to myslí“. Do aktuálneho ročníka pre školský rok 2011/2012 sa môžu prihlásiť všetky základné školy zriadené na území... viac informácií

Res Publica 2011

2011-04-01, zdroj: www.osf.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje grantový program na podporu aktivít mimovládnych organizácií zameraných na prekonávanie problémov vyplývajúcich z nerovného postavenia znevýhodnených skupín a boj... viac informácií

Výzva k predloženiu žiadostí o grant Pomocná ruka v roku 2011

2011-04-01, zdroj. www.darca.sk
Spoločnosť PwC v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásila druhý ročník zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka. Uzávierka podávania projektov je 31. mája 2011.Zameranie programu a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,... viac informácií

Seminár: Ochrana biodiverzity v plánovacích nástrojoch miest a obcí

2011-03-31, zdroj: www.sazp.sk
Regionálne environmentálne centrum Slovensko, v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Slovenskou agentúrou životného prostredia organizujú v poradí štvrtý seminár určený pre samosprávy miest a... viac informácií

Vyčistime si Slovensko 2011: Registrácia aktivít na Deň Zeme sa začala

2011-03-31, zdroj: www.sazp.sk
Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si na celom svete pripomenieme 22. apríla, Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo celoslovenskú akciu s názvom Vyčistime si Slovensko. Ministerstvo vyzýva svoje rezortné organizácie, krajské a... viac informácií

Nadačný fond Živá energia - výzva na rok 2011

2011-03-31, zdroj: www.ekopolis.sk
Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj podpora osvetovej činnosti ... viac informácií

Fond LIENKA POMOCI

2011-03-17, zdroj: www.socia.sk
Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky Lienka pomoci. Zámerom fondu je podporovať terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov. Podporuje rozšírenie a skvalitnenie služieb ale aj zavedenie nových služieb. O... viac informácií

Výzva k programu CIP ICT PSP – 2011

2011-03-17, zdroj: www.finance.gov.sk
Dňa 1. marca 20115 bola na základe Pracovného programu na rok 2011 vyhlásená výzva na podávanie projektov. Pracovný program na rok 2011 obsahuje nasledovné témy: 1. IKT pre nízko uhlíkovú ekonomiku a mobilitu (spolu 24 mil. Eur) 1.1... viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2011 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

2011-03-02, zdroj: www.mensiny.vlada.gov.sk/
Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), g), h) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a... viac informácií

Grantový program Poklady môjho srdca v roku 2011

2011-02-25, zdroj: www.nadaciavub.sk
Nadácia VÚB po piaty raz otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, ... viac informácií

Grantová výzva Podajme si ruky

2011-02-25, zdroj: www.osf.sk
NOS - OSF na Slovensku a Emergency Fund v Maďarsku vypisujú spoločnú grantovú výzvu na predkladanie projektov, ktorých hlavným cieľom je prispieť k rozvoju slovensko–maďarských kultúrnych a spoločenských vzťahov a upevniť... viac informácií

Tretie grantové kolo programu Oživujeme verejný priestor

2011-02-23, zdroj: www.nadaciaintenda.sk
Nadácia Intenda vyhlasuje tretie grantové kolo programu Oživujeme verejný priestor.Cieľom nadácie v rámci aktuálneho kola je podporiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom... viac informácií

Nadstavbový seminár pre budúce podnikateľky z Trenčianskeho kraja - projekt Podpora podnikania žien na Slovensku

2011-02-23, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a ďalší asociovaní partneri si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku Termín konania: 3. marca... viac informácií

Podnikanie v oblasti cestovného ruchu

2011-02-23, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na regionálny seminár Podnikanie v oblasti cestovného ruchu Termín konania: 03. 03. 2011 Miesto konania:... viac informácií

Seminár: Obchodovanie s tretími krajinami

2011-02-23, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikani Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na regionálny seminár Obchodovanie s tretími krajinami Miesto konania: Bratislava, NARMSP, Miletičová 23Termín... viac informácií

Seminar: Marketing, reklama a internetový marketing

2011-02-23, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) Vás pozýva na odborný seminár Marketing a propagácia firmy Termín konania: 2. marca 2011Miesto konania: Zasadacia miestnosť,  Žilinská Obchodná a priemyselná... viac informácií

Nadstavbový seminár pre budúce podnikateľky zo Žilinského kraja - projekt Podpora podnikania žien na Slovensku

2011-02-23, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov a ďalší asociovaní partneri si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora... viac informácií

Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania

2011-02-23, zdroj: www.nadaciaorange.sk
V roku 2011 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu už tretí ročník programu „Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania“, určený pre mimovládne a miestne organizácie ktoré realizujú... viac informácií

Zamestnanecký grantový program Mobilita - výzva k predloženiu žiadostí o grant

2011-02-23, zdroj: www.darca.sk
Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o. vyhlasujú tretí ročník zamestnaneckého grantového programu Mobilita. Mobilita sa v tomto grantovom programe delí na sociálnu a fyzickú. Sociálna v zmysle ... viac informácií

Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenska a Francúzska na roky 2012 – 2013

2011-02-09, zdroj: www.apvv.sk
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou... viac informácií

Cena Nadácie Orange

2011-02-04, zdroj: www.nadaciaorange.sk
Nadácia Orange vyhlasuje druhý ročník Ceny Nadácie Orange, ktorej cieľom je vysloviť ocenenie a uznanie pre mimovládne organizácie.Cena Nadácie Orange je ocenením pre mimovládne organizácie za lídrovstvo, odvahu, spoločenský prínos... viac informácií

Súťaž Hlavné mestá biodiverzity

2011-02-04, zdroj: www.rec.sk
Na Slovensku sa rozbieha druhý ročník súťaže „Hlavné mestá biodiverzity 2011“, ktorú vyhlasuje REC Slovensko v spolupráci s ÚMS a ZMOS. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.... viac informácií

Program OPORA 2011

2011-02-03, zdroj: www.nadaciaspp.sk
V 2. kole programu OPORA je podpora Nadácie SPP určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa... viac informácií

Grantový program: Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

2011-02-03, zdroj: www.nadaciapontis.sk
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlasuje druhý ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti. Cieľom programu je rozšíriť poznatky mladých ľudí nad rámec školského predmetu  Informatika,... viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2011 - Kultúra národnostných menšín

2010-02-02, zdroj: www.vlada.gov.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2011 zameraných na podporu kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, aktivít divadelných a ľudovoumeleckých súborov, na podporu záujmovej činnosti a... viac informácií

Program Think Big v roku 2011

2010-02-02, zdroj: www.ekopolis.sk
Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2, ktorý podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľno časových aktivít. Cieľmi programu sú:-... viac informácií

Program Hlavy pomáhajú

2011-02-02, zdroj: www.nadaciapontis.sk
Nadácia Pontis pozýva neziskové organizácie zapojiť sa do programu Hlavy pomáhajú, ktorý ponúka priestor na nájdenie odbornej bezplatnej  pomoci. Hlavy pomáhajú je celoročný program firemného dobrovoľníctva zameraný na... viac informácií

Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2011

2011-01-20, zdroj: www.culture.gov.sk
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v rámci nasledujúcich grantových schém: (kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)1. Obnovme si svoj dom (účel: ochrana, obnova a... viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

2011-01-20, zdroj: www.minv.sk
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vyhlasuje dňa 12. januára 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.Oprávnení... viac informácií

Mládež v akcii - rok 2011

2011-01-20, zdroj: www.iuventa.sk
Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej únie a je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť ... viac informácií

Výzva Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov

2011-01-19, zdroj: www.nadsme.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný... viac informácií

VII. ročník grantového programu „Nech sa nám netúlajú“

2011-01-18, zdroj: www.coop.sk
Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a spotrebným družstvom COOP Jednota Slovensko vyhlasujú VII. ročník grantového programu „Nech sa nám netúlajú“. Cieľom grantového programu „Nech sa nám... viac informácií

Seminár Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania Podnikanie v krajinách Európskej únie

2011-01-07, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje regionálny seminár Podnikanie v krajinách Európskej únie Termín konania: 17. február 2011, v čase od 10.00 ... viac informácií

Seminár Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania Poradíme ako a v čom začať podnikať

2011-01-07, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje regionálny seminár Poradíme ako a v čom začať podnikať Termín konania: 20. január 2011, v čase od 10.00 ... viac informácií

Bezplatný nadstavbový seminár pre záujemkyne z Bratislavského kraja v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku

2011-01-07, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov a ďalší asociovaní partneri pozývajú na  na bezplatný nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora podnikania... viac informácií

Grant Pozitívna energia pre šport

2010-12-13, www.darca.sk
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis vyhlasuje šiesty ročník grantového programu Pozitívna energia pre šport. Cieľom programu je podpora výstavby a rekonštrukcie vonkajších športových plôch s celoročným... viac informácií

seminár Propagácia dostupných databáz

2010-12-02, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK organizujú seminár Propagácia dostupných databáz Termín konania: 7. 12. 2010 o 10:00 hod.Miesto konania: Trenčíanska... viac informácií

Dotácia na kompenzáciu strát na lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou

2010-11-26, zdroj: www.apa.sk
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade so zákonom č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou... viac informácií

Vzdelávací projekt PRV 2007-2013 "Poľnohospodárstvo priateľské k životnému prostrediu..."

2010-11-26, zdroj: www.mpsr.sk
V rámci projektu Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany s názvom: Poľnohospodárstvo priateľské k životnému prostrediu a produkcia potravín v kontexte klimatickej zmeny a meniacich sa potravových trendov boli vydané nasledujúce... viac informácií

Zamestnanecký grantový program ČSOB FS

2010-11-24, zdroj: www.nadaciapontis.sk
Spoločnosť ČSOB FS ponúka svojim zamestnancom možnosť pomôcť miestu či komunite, kde bývajú alebo pracujú a kde sa aktívne zapájajú do činnosti mimovládnej organizácie. Pre organizáciu, ktorá robí zmysluplné projekty,... viac informácií

Informačný seminár – podprogram Grundtvig a podprogram Leonardo da Vinci k výzve na podanie prihlášok a projektov na rok 2011

2010-11-24, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania si dovoľuje pozvať malých a stredných podnikateľov na Informačný seminár – podprogram Grundtvig a podprogram Leonardo da Vinci k výzve na podanie prihlášok a projektov na rok... viac informácií

Seminár: Kvalita stredného odborného vzdelávania a jeho vplyv na inovácie firiem

2010-11-24, zdroj: SOPK, Útvar Európskej Únie
Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva na seminár „Kvalita stredného odborného vzdelávania a jeho vplyv na inovácie firiem“.Cieľom stretnutia je prezentácia poznatkov súčasného stavu a námetov, ktoré by mohli... viac informácií

Projekt električka mladých - ďalšia uzávierka 7. decembra 2010

2010-11-24, zdroj: RMBK
Ďalšia výzva projektu električky mladých s uzávierkou v decembri. Ciele projektu:- propagácia detských a mládežníckych organizácií, mládežníckych projektov,- prevencia negatívnych javov mladých ľudí v hlavnom... viac informácií

Nové výzvy v programe ADAM a informačno-metodické semináre

2010-11-19, zdroj: www.iuventa.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje dve výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 (Programy ADAM). Číslo: ADAM2-2011/1/DNázov... viac informácií

Nadstavbový seminár pre budúce podnikateľky z Košického kraja - Podnikateľský plán, financie, marketing a reklama

2010-11-15, zdroj: www.een.sk
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a asociovaní partneri organizujú bezplatný Seminár pre ženy - Podnikateľský plán, financie, marketing a... viac informácií

Nadstavbový seminár pre budúce podnikateľky z Prešovského kraja - Podnikateľský plán, financie, marketing a reklama

2010-11-15, zdroj: www.een.sk
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a asociovaní partneri organizujú bezplatný Seminár pre ženy - Podnikateľský plán, financie, marketing a... viac informácií

Zamestnanecký fond Holcim

2010-11-15, zdroj: www.holcim.sk
Holcim Slovensko a Holcim Wien v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasujú výzvu na predkladanie najlepších zamestnancami predložených neziskových projektov pod názvom Zamestnanecký fond Holcim.Cieľom Zamestnaneckého fondu Holcim je v... viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie - Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

2010-11-15, zdroj: www.minv.sk
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na realizáciu Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s... viac informácií

Odborný seminár Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanie

2010-11-15, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) Vás pozýva do Bratislavy na odborný seminár Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanieTermín konania: 24. novembra 2010Miesto konania: Aula Ekonomickej... viac informácií

Posledné zo série interaktívnych školení RMBK "FUNDRAISING NGO"

2010-11-12, zdroj: RMBK
Rada mládeže Bratislavského kraja organizuje posledné zo série interaktívnych školení RMBK "FUNDRAISING NGO".Dátum konania: 19. a 20. november 2010Čas konania: Piatok: od 14.30 do 19.00Sobota: od 9.00 do 17.00 Miesto konania: priestory... viac informácií

Leadership a riadenie tímu – školenie pre tých, ktorí pracujú s mládežou

2010-11-09, zdroj: www.mladez.sk
Do utorka 9. novembra je možné sa prihlásiť na tréning Rady mládeže Bratislavského kraja s témou Leadership a riadenie tímu. Tréning sa uskutoční 13.-14. novembra 2010 v priestoroch Rady mládeže Slovenska na Pražskej ulici v... viac informácií

Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v meste Stará Turá

2010-11-09, zdroj: www.priateliazeme.sk
Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s Technickými službami Stará Turá Vás pozývajú na odborné podujatie Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v meste Stará Turá. Dátum konania: 16.11.2010, 9:00 Miesto konania: v Dome... viac informácií

Vzdelávací projekt PRV 2007-2013

2010-11-08, zdroj: www.apa.sk
V rámci projektu Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany s názvom: Poľnohospodárstvo priateľské k životnému prostrediu a produkcia potravín v kontexte klimatickej zmeny a meniacich sa potravových trendov bol vydaný EKOSPRAVODAJ,... viac informácií

Súťaž: Energia u nás doma

2010-11-05, zdroj: www.ekofond.sk
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP vyhlásil 3. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov a učiteľov II. stupňa základných škôl. Témou tohto ročníka súťaže je „Energia u nás doma“. Do súťaže sa môžu ... viac informácií

Súťaž o najlepší projekt s témou boja proti prejavom pravicového extrémizmu

2010-11-04, zdroj: www.osf.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyhlasuje súťaž o najlepší projekt s témou boja proti prejavom pravicového extrémizmu, v ktorých hlavným aktérom je mládež.Súťaž je určená pre mimovládne organizácie... viac informácií

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve

2010-11-04, zdroj: www.apa.sk
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou týmto oznamuje žiadateľom o integrovanú produkciu v ovocinárstve a zeleninárstve zoznam niektorých... viac informácií

Seminár: Medzinárodné podnikanie

2010-11-04, zdroj: www.een.sk
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom (InQb) a Strediskom transferu technológií STU (TRANSFERTECH) organizuje odborný seminár zameraný na problematiku... viac informácií

Konzultačné dni - Rumunsko, Holandsko, Írsko

2010-11-03, zdroj: www.een.sk
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje konzultačné dni a individuálne konzultácie zamerané na možnosti exportu, nadviazanie spoluprácu, zistenie možností investovania do nasledovných teritórií, so skúsenými obchodnými... viac informácií

Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE

2010-11-03, zdroj: www.nadaciapontis.sk
Grantový program Hľadáme ďalší  zmysel – PRE PODNIKANIE: Grantový program na podporu zamestnanosti ľudí so sluchovým postihnutím vyhlasuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v spolupráci s Nadáciou Pontis a Nadáciou Integra.... viac informácií

Zamestnanecký grantový program Jazdím bez nehôd

2010-11-03, zdroj: www.nadaciapontis.sk
Nadácia Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou (SSE) vyhlasujú pre stredné Slovensko druhý ročník zamestnaneckého grantového programu Jazdím bez nehôd. Zameranie programu Zamestnanecký grantový program je zameraný... viac informácií

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie ocenenia "Značka kvality SK

2010-11-03, zdroj: www.mpsr.sk
V rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín bude v roku 2011 minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2011 v Bratislave slávnostne... viac informácií

Nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku

2010-11-03, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Nadácia INTEGRA a ďalší asociovaní partneri organizujú bezplatný nadstavbový seminár v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku. Dátum konania:  25.... viac informácií

Hlasujte a zachráňte jedným klikom historické hodiny

2010-11-02, zdroj: www.nadaciavub.sk
Nadácia VÚB podporí rekonštrukciu historických hodín. O tom, ktoré to budú, môžete svojím hlasom rozhodnúť aj vy v online hlasovaní. O Vašu priazeň sa uchádza 12 hodín, slnečných aj vežových, z rôznych regiónov Slovenska,... viac informácií

E- TALENT - grant pre študentov informatiky

2010-11-02, zdroj: www.nadaciatatrabanky.sk
Nadácia Tatra banky grantom E-TALENT podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môžu... viac informácií

Konferencia: Práca s deťmi a mládežou

2010-11-02, zdroj: www.mladez.sk
Rada mládeže Slovenska realizuje s finančným príspevkom Ministerstva školstva SR na konferenciu s názvom Práca s deťmi a mládežou – súčasný stav a výzvy, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2010... viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

2010-11-02, zdroj: www.apa.sk
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnenila dňa 29. októbra výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v... viac informácií

Tesco podporí environmentálne projekty sumou 43 000 eur

2010-11-02, zdroj: www.nadaciapontis.sk
Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis vyhlasuje 4. ročník zamestnaneckého grantového programu. Oprávnený žiadateľ: 1) Mimovládne organizácie: nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie... viac informácií

Program Pohoda za mestom podporí oživenie oddychových miest

2010-11-02, zdroj: www.ekopolis.sk
Pohoda za mestom  je názov programu, ktorého pilotný ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Heineken Slovensko. Jeho cieľom je podporiť komunitný  život súčasne s obnovou a oživením rekreačných priestorov  v... viac informácií

Nová internetová platforma zbližuje obyvateľov regiónu Centrope

2010-10-29, zdroj: www.region-bsk.sk
Nový internetový portál www.mycentrope.com určený obyvateľov regiónu Centrope má sprostredkovať ľuďom zážitok bez hraníc. Stránka virtuálne spojí všetkých obyvateľov zainteresovaných krajín strednej Európy, teda Česka,... viac informácií

Projekt električky mladých, uzávierka 9. novembra

2010-10-28, zdroj: RMBK
Ďalšia výzva projektu električky mladých s uzávierkou v novembri. Ciele projektu:- propagácia detských a mládežníckych organizácií, mládežníckych projektov,- prevencia negatívnych javov mladých ľudí v hlavnom... viac informácií

Projekt autobus mladých v Mestskej časti Bratislava Petržalka, uzávierka 9. novembra

2010-10-28, zdroj: RMBK
Ďalšia výzva projektu autobus mladých v novembri. Big Media spol. s r. o. vyčlenila celoročne jeden autobus ako linku MHD na propagáciu detských  a mládežníckych organizácií a mládežníckych projektov prioritne v... viac informácií

Stromom roka 2010 je 850-ročný dub letný z Dubinného

10-10-25, zdroj: www.ekopolis.sk
Víťazom ankety Strom roka 2010 sa stal 850-ročný dub letný z Dubinného, okres Bardejov, ktorý získal 911 hlasov. Na 2.mieste sa umiestnil tis obyčajný z Pruského, ktorý dlhší čas viedol. Nakoniec získal 761 hlasov. Trojicu víťazov... viac informácií

EkoFond rozdelí až 700 000 € na výskum a nové technológie

10-10-25, zdroj: www.ekofond.sk
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie projektov v druhom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu.Program je určený na podporu... viac informácií

Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov v školskom roku 2010/2011

10-10-25, zdroj: www.sazp.sk
Slovenská agentúra životného prostredia Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania organizuje Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov zamerané na environmentálnu výchovu. Termíny realizácie:Východné... viac informácií

Dotácia na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov

10-10-21, zdroj: www.apa.sk
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-7/2010 vyzýva oprávnených... viac informácií

APVV - Poskytnutie údajov o technickej infraštruktúre

10-10-21, zdroj: www.apvv.sk
Prijímatelia finančných prostriedkov z APVV sú na základe pokynu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k identifikácii nakupovanej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, jej duplicít a efektívneho využívania povinní do... viac informácií

VI. Fórum VIPA SK

2010-10-14, zdroj: www.rozvojvidieka.webnode.sk
Vidiecky parlament na Slovensku organizuuje VI. Fórum, ktoré sa uskutoční 22. a 23. októbra v Košiciach a okolí za účelom spoločného sformulovania politiky rozvoja slovenského vidieka na najbližšie dva roky. Na zasadnutie Vidiecky... viac informácií

Program obnovy dediny

2010-10-14, zdroj: www.sazp.sk
Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2011. ... viac informácií

ProEnviro 2010/2011 - súťaž o najlepší environmentálny projekt zrelizovaný školou

2010-10-11, zdroj: www.sazp.sk
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania (CEVV) vyhlásili VI. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt ... viac informácií

Zúčastnite sa ankety: Zelené (ne)povedomie

2010-10-07, zdroj: www.sazp.sk
Slovenská agentúra pre životné prostredie spustila dňa 30.09.2010 online anketu s názvom Zelené (ne)povedomie. Anketa je zameraná na zistenie úrovne environmentálneho povedomia.Je určená pre všetky podnikateľské subjekty a... viac informácií

Program podpory partnerstiev Nadácie SPP

2010-10-07, zdroj: www.nadaciaspp.sk
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Podmienkou prijatia a posúdenia žiadosti je, aby projekt mal verejnoprospešný charakter, celoslovenskú pôsobnosť/... viac informácií

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011 - 2012/2013

2010-10-07, zdroj: www.land.gov.sk
Dňa 5. októbra 2010 bol Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnený dokument Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011 - 2012/2013. Cieľom... viac informácií

Program Symbióza - podpora aktivít na ochranu chránených vtáčích druhov na východnom Slovensku

2010-10-07, zdroj: www.karpatskanadacia.sk
Program Symbióza financuje Nadačný fond skupiny VSE spravovaný Karpatskou nadáciou. Poslaním programu je podporiť projekty vedúce k zmierňovaniu dopadov ľudskej činnosti na vtáčie biotopy a ich potravný reťazec prostredníctvom... viac informácií

Sušené jablká Biomila sú biopotravina roka 2010

2010-10-07, zdroj: www.changenet.sk
Spotrebitelia rozhodli o tom, že titul Biopotravina roka 2010 získal produkt Biomila sušené jablká od výrobcu Ekotrend Myjava. O prestížne ocenenie Biopotravina roka sa v roku 2010 uchádzalo celkom osem slovenských biopotravín,... viac informácií

Pomáhame meniť svet k lepšiemu - jesenná výzva Fondu GSK

2010-10-07, zdroj: www.gsk.sk
Fond GSK vyhlasuje Jesennú výzvu 2010 - Pomáhame meniť svet k lepšiemu, v ktorej chce finančne podporiť projekty zamerané na integráciu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti. Výberová komisia bude pri... viac informácií

Súťaž o najlepší biznis plán

2010-10-06, zdroj: http://www.inqb.sk/podujatia/sutaze/
Univerzitný technologický inkubátor STU - InQb organizuje v rámci iniciatívy „Global Entrepreneurship Week“ súťaž o najlepší biznis plán. Traja najlepší súťažiaci môžu získať zaujímavé výhody, využiť program ... viac informácií

Projekt autobus mladých v Mestskej časti Bratislava Petržalka, uzávierka 12. októbra

2010-10-06, zdroj: RMBK
Ďalšia výzva projektu autobus mladých v októbri. Big Media spol. s r. o. vyčlenila celoročne jeden autobus ako linku MHD na propagáciu detských  a mládežníckych organizácií a mládežníckych projektov prioritne v... viac informácií

Projekt električky mladých, uzávierka 12. októbra

2010-10-06, zdroj: RMBK
Ďalšia výzva projektu električky mladých s uzávierkou v októbri. Ciele projektu:- propagácia detských a mládežníckych organizácií, mládežníckych projektov,- prevencia negatívnych javov mladých ľudí v hlavnom meste,-... viac informácií

Dotácia na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou

10-10-01, zdroj: www.apa.sk
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade so zákonom č. 267/2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou... viac informácií

Grantové schémy zamestnaneckých projektov Nadácie VÚB

10-09-30, zdroj: www.nadaciavub.sk
Nadácia VÚB vyhlasuje grantovú schému zamestnaneckých projektov, v ktorej je možné získať grant v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Cieľom zamestnaneckých projektov je zvýšenie kvality života v miestnych komunitách,... viac informácií

APVV - Zber dát o nakupovanej technickej infraštruktúre

10-09-29, zdroj: www.apvv.sk
Na základe pokynu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k identifikácii nakupovanej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, jej duplicít a efektívneho využívania, sú prijímatelia finančných prostriedkov z APVV povinní... viac informácií

Grantový program Nadácie Orange Školy pre budúcnosť

10-09-29, zdroj: www.nadaciaorange.sk
V roku 2010 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu už ôsmy ročník grantového programu Školy pre budúcnosť, ktorý je po druhýkrát určený nielen učiteľom a učiteľkám základných škôl a osemročných... viac informácií

Pomoc pre zdravotne postihnutých študentov SŠ a VŠ s názvom: Štipendium pre znevýhodnených

10-09-29, zdroj: www.nadaciaorange.sk
V školskom roku 2010/2011 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu už piaty ročník štipendijného programu s názvom „Štipendium pre znevýhodnených 2010“, ktorý je určený študentom stredných a vysokých... viac informácií

Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku

10-09-28, zdroj: www.een.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s IB Grant Thornton Consulting, k.s. organizuje odborný seminár Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku Podujatie je určené... viac informácií

Grantový program Nadácie Orange: Šanca pre talenty

10-09-28, zdroj: www.nadaciaorange.sk
Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu opäť vyhlasuje grantový program „Šanca pre talenty“ zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce... viac informáciínámety k vylepšeniu stránky: