Aktualizácia formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vzoru zmlúv v rámci Fondu malých projektov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika aktualizuje formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vzor zmlúv v rámci Fondu malých projektov.