Pozvánka na školenie pre MAS/VSP.

  Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28.07.2017 v Banskej Bystrici. Výber miesta konania školenia je predmetom verejného obstarávania, ktorého výsledok bude známy 20.07.2017.…

viac..

Skrytý poklad v samospráve…

Skrytý poklad v samospráve: Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach (Inštitút finančnej politiky). V miestnej samospráve existuje priestor na rozvoj obcí a zlepšenie kvality ich služieb pri nezmenenom objeme finančných zdrojov. Sústredenie výkonu správy obcí do väčších celkov uvoľní…

viac..

Predĺženie lehoty – OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – I. hodnotiace kolo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle…

viac..

Zverejnenie dokumentov OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty: Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/   Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle…

viac..

Navýšenie alokácie na vyhlásenú výzvu v rámci OP ĽZ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o navýšení  finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú VÝZVU zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Celková výška nenávratného finančného príspevku…

viac..