Zverejnenie dokumentov OP VaI

Zverejnenie dokumentov OP VaI Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument…

viac..

Indikatívny harmonogram výziev

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný…

viac..

12. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1…

viac..

Aktualizácia č. 3 – IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 3 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14   Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017 Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o…

viac..

Aktualizácia č. 3 – IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017 Cieľom Aktualizácie…

viac..

Aktualizácia č. 3 – IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10   Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017   Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný…

viac..

Zmena termínu hodnotiacich kôl

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017.   Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy…

viac..

Aktualizácia výzvy č. 21/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 19  / Podopatrenie 19.2  / 21/PRV/2017 …

viac..