Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a  Mesto Banská Bystrica

 Vás pozývajú  na  Informačný Seminár programu spolupráce Interreg Europe 2014 – 2020

  Informačný seminár sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 v priestoroch radnice v Banskej Bystrici.


Program

 09:30 – 10:00    Registrácia

  • Otvorenie Informačného seminára a úvod do kohéznej politiky
  • Predstavenie programu spolupráce Interreg Europe
  • Diskusia

11:00    Prestávka

  • Realizácia projektu – ako na to?
  • Diskusia
  • Oprávnené výdavky
  • Diskusia

12:00    Ukončenie informačného seminára

Informačný seminár je určený pre zástupcov riadiacich štruktúr operačných programov EŠIF,  regionálne/miestne orgány,  agentúry, výskumné inštitúcie a tematické politické organizácie. Viac informácií o programe spolupráce nájdete na programovej stránke: http://www.interregeurope.eu/, alebo na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s.

Vašu účasť na informačnom seminári prosíme oznámte do 13. novembra 2015 zaslaním vyplneného registračného formulára (v prílohe) e-mailom na adresu: interregeurope@mhsr.sk.

Informačný seminár je kapacitne obmedzený, preto sa pri registrácii bude prihliadať na čas Vašej registrácie a relevantnosť organizácie pre program spolupráce. Po uplynutí vyššie stanoveného termínu Vám bude doručené potvrdenie o registrácii s detailným programom podujatia.

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať o postúpenie tohto e-mailu osobám/organizáciám, ktoré by mohli mať záujem o predmetný seminár. Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:

Mgr. Miroslava Dianišková – miroslava.dianiskova@mhsr.sk, 02/4854 5019

Ing. Katarína Nagy – katarina.nagy@mhsr.sk, 02/4854 2604.

S pozdravom

 Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe

sekcia priemyslu a obchodu

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15  Bratislava 212                                                   tel.: 00421-2-4854-5019/2604

Slovenská republika                                                  e-mail: interregeurope@mhsr.sk

www.mhsr.sk