Eurokomisárka Věra Jourová rokovala so splnomocnencom Ábelom Ravaszom o vzdelávaní rómskych detí a chudobe

 

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová sa na dnešnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom  zaujímala najmä o problémy spojené s bývaním, zamestnanosťou obyvateľov rómskych komunít a vzdelávaním rómskych detí, ktoré sú podľa názorov odborníkov v Slovenskej republike  zaraďované do špeciálnych škôl v nadpriemerných počtoch.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje v oblasti vzdelávania využiť aj prostriedky zo štrukturálnych fondov na rozšírenie kapacít existujúcich materských škôl v obciach s výrazným zastúpením nezaškolených detí z marginalizovaných rómskych komunít a na rozšírenie počtu pedagogických asistentov učiteľa v materských a základných školách. Súčasne považuje za dôležité zaviesť objektívny spôsob  diagnostikovania rómskych detí tak, aby neboli neoprávnene zaraďované do špeciálnych škôl.

„Oblasť vzdelávania je kľúčovou súčasťou Revízie Stratégie SR 2020 a nových akčných plánov. Revízia stratégie je iná v porovnaní s existujúcimi strategickými dokumentmi v tom, že obsahuje nielen  opatrenia, ale aj merateľné ukazovatele. Podľa konkrétnych ukazovateľov budeme vidieť, či napĺňame ciele v danej oblasti a investujeme finančné zdroej efektívne. Jedným z tých hlavných cieľov bude znížiť rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie tým, že zlepšíme   prístup detí z rómskych komunít ku kvalitnému vzdelaniu na všetkých vzdelávacích stupňoch,“ uviedol na stretnutí Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Na otázky eurokomisárky Very Jourovej, aké opatrenia sa plánujú realizovať v oblasti bývania, Ábel Ravasz uviedol, že bude to najmä svojpomocná výstavba, vrátane mikropôžičkového systému a prestupné bývanie ako nástroj individuálnej integrácie.

Eurokomisárka Vera Jourová zdôraznila, že zdroje na programy pre obyvateľov rómskych komunít je potrebné vynakladať účelne. Slovenskej strane navrhla zorganizovať seminár, ktorého by sa osobne zúčastnila a v rámci neho by sa predstavili projekty, ktoré sú úspešné a fungujú.