Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s. r. o.
 
Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu projektov bude v nasledujúcom 3. kvartáli 2017 dňa 18.septembra 2017.
Podľa tu zverejneného procesu prerozdeľuje finančné prostriedky nadobudnuté z:
  • asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti ESET, s.r.o. a darov spoločnosti ESET, s.r.o.,
  • asignácie 2 % (resp. 3 %) dane zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o., resp. ďalších fyzických osôb,
  • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet Nadácie.
Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty priebežne počas roka prostredníctvom:
  • online formulára (uprednostňujeme)
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na poštovú adresu Nadácie
Správna rada Nadácie ESET zasadá jedenkrát každý štvrťrok. Na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí.
Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.