Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 – aktualizácia:

 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory na rok 2017 (činnosť L3 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania) a o podpore žiadostí o kompenzáciu za rok 2016 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2017 (vrátane žiadostí o kompenzáciu za rok 2016) sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie.

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Aktualizovaný zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete na stránke:

http://bit.ly/2uAbFsX

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2017, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v aktualizovanom zozname, ktorý nájdete v tabuľke na stránke:

http://bit.ly/2tH6GdU

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2017, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017. Uvedené sa nevzťahuje na žiadosti o kompenzáciu za rok 2016.

 

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:

  1. a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,
  2. b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,
  3. c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,
  4. d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,
  5. e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z. z.

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2017. Aktualizovaný zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly, vrátane zoznamu žiadostí o kompenzáciu, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie, nájdete na stránke:

http://bit.ly/2tHdrfE

V prípade otázok či nejasností píšte na e-mail: podateľna@envirofond.sk.

Informácia bola zverejnená na stránke: http://bit.ly/2uACs8x