Na stránke programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 bola zverejnená Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami.

Dokumenty na stiahnutie:

Príručka pre prijímateľa (http://ix.sk/g8SDw)

Príloha 1 – Zoznam oprávnených žiadateľov (http://ix.sk/Q9XEM)

Príloha 2 – Partnerská zmluva (http://ix.sk/mOPAm)

Príloha 3 – Ukazovatele výstupu a výsledku v jednotlivých prioritných osiach (http://ix.sk/vrZcK)

Príloha 4 – Pokyny na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy (http://ix.sk/5RXW4)

Príloha 5 – Pomoc de minimis a štátna pomoc v programe (http://ix.sk/tCyOy)

Príloha 6 – Uzly v dopravnej sieti v programe (http://ix.sk/YatAS)

Príloha 7 – Príručka Info Promo (http://ix.sk/Xfchc)

Príloha 8 – Zásady zadávania zákaziek (http://ix.sk/c1iOM)

Príloha 9 – Kritériá hodnotenia projektov (http://ix.sk/40GdG)

Príloha 10 – Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (http://ix.sk/pcFYj)

Príloha 11 – Postup SL2014 (http://ix.sk/YcDEQ)

Príloha 12 – Zásady spolufinancovania projektov (http://ix.sk/D6sgq)

Príloha 13 – Žiadosť zmeny STS (http://ix.sk/Lwt3H)

Príloha 13 – Žiadosť zmeny VP (http://ix.sk/M7naW)

Príloha 14 – Príručka FMP (http://ix.sk/cbvV8)

Príloha 15 – Register zmien príručky (http://ix.sk/E2ZjB)

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami