Dňa 17. mája 2017 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 vyhlásená  2. výzva na predkladanie projektov.

Oprávnené oblasti podpory:

Prostredníctvom danej výzvy žiadatelia majú možnosť podávať Žiadosti o NFP v  nasledovných opatreniach:
TC 3: Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva
Priorita 1: Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s turistickými funkciami
TC 6: Ochrana životného prostredia, zmiernenie a adaptácia na zmenu klímy
Priorita 1: Udržateľné využívanie životného prostredia v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenie riek
TC 7: Zlepšenie dostupnosti do regiónov, rozvoj trvalo udržateľnej dopravy a dopravy odolnej voči zmene klímy, rozvoj komunikačných sietí a systémov
Priorita 1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov
Priorita 2: Rozvoj infraštruktúry informačno-komunikačných technológií a výmena informácií
TC 8: Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany
Priorita 1: Podpora spoločných aktivít zameraných na predchádzanie prírodných katastrof a katastrof, ktoré spôsobil človek, podpora spoločných aktivít v prípade mimoriadnych udalostí
Priorita 2: Podpora rozvoja zdravia

Platnosť výzvy: 17. máj 2017 – 15. september 2017
Indikatívny rozpočet  2. výzvy:  22.000.000,- EUR zo zdrojov programu ENI.

Žiadosť sa predkladá v anglickom jazyku.

Detailné informácie a všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke Programu:

https://huskroua-cbc.eu/