USMERNENIE Č. 3 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/3.1.1-03 A K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/3.3.1-04

 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).
Cieľom usmernenia č. 3 k vyššie uvedeným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzvy“) je úprava výziev vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy.
Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výziev. Zmenou formálnej náležitosti výziev nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernením č. 3 k výzvam sa v plnom rozsahu nahrádza dokument Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29. mája 2017.
Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nájdete TU.
Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 nájdete TU.