Výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Minister kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č.138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“). Žiadosť o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť“) podpísanú uchádzačom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna 2017 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky. Výberové konanie sa uskutoční 11. júla 2017 a bude verejné.
Predpokladmi na výkon funkcie riaditeľa sú

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– bezúhonnosť

– vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa

– najmenej päťročná prax v oblasti kultúry, umenia alebo v oblastiach zameraním na problematiku národnostných menšín

– nevykonávanie funkcie uvedenej § 4 ods. 4 zákona (funkcia  prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy alebo  jeho zástupcu, predsedu alebo  podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, prokurátora, sudcu, člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, člena orgánov umeleckých fondov, člena orgánov Audiovizuálneho fondu, člena orgánov Fondu na podporu umenia, člena správnej rady fondu, odbornej rady fondu alebo dozornej komisie fondu)

– nevykonávanie funkcie v orgáne politickej strany alebo v orgáne politického hnutia, nevystupovanie v jeho mene alebo pôsobenie v jeho prospech

– spĺňanie predpokladov ustanovených pre výkon práce vo verejnom záujme osobytným predpisom a úspešné absolvovanie výberového konania

– znalosť právnej úpravy poskytovania dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu a znalosť ostatných všeobecnoprávnych predpisov  vzťahujúcich sa na činnosť fondu a vzťahujúcich sa na riadenie verejnoprávnej organizácie.

ZDROJ: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=907