Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

http://www.telecom.gov.sk/ alebo  www.mindop.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pôsobilo od 1. januára 2011 ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a bolo v období 2007-2013 riadiacim orgánom pre Operačný program Doprava a Operačný program Technická pomoc.

 

Na základe zákona č. 403/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 575/2010 Z.z., o organizácii činnosti vlády a organizácii štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 1. novembra 2010 mení názov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bolo zriadené ako Ministerstvo dopravy a spojov SR s účinnosťou od 1. augusta 1991 zákonom č. 298/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.

Sídlo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Tel.: +421 2/ 5949 4111
Fax: +421 2/ 5249 4794
E-mail: info@mindop.sk

 

Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Hlavné úlohy ministerstva  v rozsahu vymedzenej pôsobnosti sú v oblastiach:

a) dráh
b) dopravy na dráhach
c) cestnej dopravy
d) pozemných komunikácií
e) vnútrozemskej plavby a prístavov, námornej plavby
f) civilného letectva
g) poštových služieb
h) elektronických komunikácií
i)  verejných prác
j) stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov
k) stavebnej výroby a stavebných výrobkov
l) tvorby a uskutočňovania bytovej politiky
m) poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu  a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom
n) cestovného ruchu
o) energetickej hospodárnosti budov
p) koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja
q) tvorby a uskutočňovania politiky mestského rozvoja
r) využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie

Ministerstvo plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.
Ministerstvo koordinuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Ministerstvo koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.
Ministerstvo vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a štátne záležitosti, podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v jednotlivých oblastiach a uskutočňuje túto politiku.

D500 SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

1. Sekcia regionálneho rozvoja je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu.
2. Sekcia regionálneho rozvoja plní najmä úlohy:
a. vykonáva úlohy ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti koordinácie prípravy politík             regionálneho rozvoja,
b. tvorba legislatívnych, strategických, koncepčných, metodických, analytických dokumentov v oblasti reg. rozvoja,
c. komplexne zabezpečuje proces poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva subjektom územnej spolupráce podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“), ako aj regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi schválenými vládou SR,
d. zastrešuje agendu medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu činností ministerstiev pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom,
e. metodicky riadi a koordinuje činnosť Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA),
f. v oblasti tvorby legislatívnych, koncepčných, strategických, analytických a programových dokumentov regionálneho rozvoja spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.
3. Sekcia regionálneho rozvoja sa člení na:
a. odbor stratégie regionálneho rozvoja,
b. odbor územnej spolupráce.

D510 ODBOR STRATÉGIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zodpovednosti a právomoci:

 1. plní úlohy a zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o podpore regionálneho rozvoja:
  1. plní úlohy vyplývajúce z aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR,
  2. zabezpečuje vypracovanie, aktualizáciu, realizáciu a hodnotenie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR pri uplatnení partnerstva,
  3. participuje v oblasti metodickej činnosti a poradenstva na tvorbe programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  a iných strategických dokumentov,
  4. poskytuje dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva  na projekty subjektom územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja,
  5. spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a  sociálno-ekonomickými partnermi pri vykonávaní úloh vyplývajúcich zo zákona o podpore regionálneho rozvoja a Národnej stratégie regionálneho rozvoja,
  6. pripravuje a podieľa sa na tvorbe legislatívnych, koncepčných, strategických a programových dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy,
  7. navrhuje systém zvyšovania a efektívnejšieho využívania odborných kapacít pracujúcich v regionálnom rozvoji,
  8. v rozsahu svojej pôsobnosti vypracováva stanoviská a pripomienky k návrhom zákonov, koncepčných a strategických materiálov ministerstva, ako aj ostatných ústredných orgánov štátnej správy, v záujme  regionálneho rozvoja,
  9. vytvára spoločnú platformu pre strategické riadenie a plánovanie vrátane metodického usmernenia v oblasti regionálnej politiky s celoštátnou pôsobnosťou,
  10. organizuje/spoluorganizuje školenia a konferencie pre subjekty územnej spolupráce, participuje aktívnou účasťou na školeniach a konferenciách,
  11. koordinuje, metodicky riadi, vyhodnocuje a zefektívňuje činnosť RRA zaradených do IS RRA, slovenskej časti euroregiónov a ďalších subjektov územnej spolupráce, ktorým sa poskytuje dotácia z rozpočtovej kapitoly ministerstva,
  12. zabezpečuje databázu o podporených a realizovaných projektoch subjektov územnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, ktorým sa poskytuje dotácia z rozpočtovej kapitoly ministerstva,
  13. riadi a vyhodnocuje zber údajov pomocou IS RRA a vyšších územných celkov.

D520 ODBOR ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE

Zodpovednosti a právomoci:

 1. plní úlohy a zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 336/2015 Z. z.”):
  1. zabezpečuje vypracovanie akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „akčný plán“) a vyhodnocuje ich plnenie,
  2. oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny  ukončenie plnenia akčného plánu,
  3. spolupracuje s  ministerstvami a ostanými ústrednými orgánmi štátnej správy pri vykonávaní úloh vyplývajúcich zo zákona č. 336/2015 Z. z.  a vládou SR schválených akčných plánov,
  4. predkladá vláde SR na schválenie návrh akčného plánu do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov,
  5. poskytuje regionálny príspevok v súlade so schválenými akčnými plánmi vládou SR.
  6. plní funkciu sekretariátu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, zúčastňuje sa na zasadnutiach Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu.
 2. organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu rokovaní medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu činností ministerstiev pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom,
 3. analyzuje a monitoruje hospodársku a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch,
 4. definuje výzvy, ciele a priority v oblasti podpory regionálneho rozvoja a navrhuje systémové opatrenia,
 5. spolupracuje s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v regiónoch, ako sú oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, turistické informačné centrá, informačno-poradenské centrá pre Európske štrukturálne a investičné fondy, miestne akčné skupiny  a pod. na zbere údajov, tvorbe analýz, návrhov na tvorbu pracovných miest a pod.,
 6. spolupracuje so Štatistickým úradom SR na systéme vytvárania a zberu štatistických údajov, spolupracuje s Ministerstvom financií SR, Úradom vlády SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami dotknutých ústredných orgánov štátnej správy, odborov regionálneho rozvoja vyšších územných celkov, subjektov územnej spolupráce, vedeckej a akademickej obce, ako aj so sociálno-ekonomickými partnermi v záujme regionálneho rozvoja,
 7. vytvára pracovné skupiny a komisie za účasti sociálno-ekonomických partnerov, hlavne zástupcov dotknutých ústredných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, subjektov územnej spolupráce, vedeckej a akademickej obce,
 8. vykonáva analýzu regionálneho rozvoja v ostatných krajinách a zlepšuje situáciu regionálneho rozvoja podľa zahraničných modelov s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti,
 9. spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšími medzinárodnými organizáciami v oblasti politiky regionálneho rozvoja, mestského, vidieckeho rozvoja a územných ukazovateľov.

Na stiahnutie:

Budovanie partnerstiev MVRR a ISRRA(pdf, 37 kB)