Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila na svojom webovom sídle výzvu číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01.

8. 8. 2017

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú:

a) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

– samostatne hospodáriaci roľníci

– obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka

– občianske združenia

– štátne podniky

b) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

– obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka

– fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (minimálne jeden ukončený účtovný rok) a schválenú spracovateľskú prevádzku Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.