1. Výzva pre hodnotiteľov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

29.11.2016 – Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú Výzvu pre hodnotiteľov s cieľom identifikovať a vybrať kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí budú zaradení do Zoznamu odborných hodnotiteľov Programu Interreg V-A SK-HU,

Vybraní hodnotiteľa budú zahrnutí do procesu odborného hodnotenia žiadostí o finančný príspevok predložených v rámci programu. Odborní hodnotitelia budú evidovaní v databáze počas realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Zoznam hodnotiteľov môže byť pravidelne aktualizovaný. Na hodnotení žiadostí o FP môžu participovať ako externí hodnotitelia len tí, ktorí sú registrovaní a zaradení v zozname hodnotiteľov Programu.

Uzávierka žiadostí: 2. decembra 2016

Tu nájdete podrobné informácie o výzve ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí.