Usmernenia č. 2 k 2. Výzve OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 28. októbra 2016 s…

viac..

15 a 16 výzva OP kvalita životného prostredia

Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“),…

viac..

Indikatívne harmonogramy výziev

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 31. októbra 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na…

viac..

Harmonogram výziev Interreg V-A SK-CZ

Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2016/2017 (Interreg V-A SK-CZ).   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR,…

viac..

Obstaranie zákazky

Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zmluva o dielo na Rozvoj centrálneho konsolidačného systému verejnej správy“. Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zmluva o dielo na Rozvoj centrálneho konsolidačného systému verejnej správy“. Realizácia predmetnej zákazky zabezpečí aktivity vyplývajúce zo schválenej Koncepcie…

viac..

Najčastejšie formálne nedostatky

Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu 27.10.2016 - Úrad vlád SR v pozícií Národného kontaktného bodu Dunajského nadnárodného programu po ukončení prvej výzvy informuje potencionálnych žiadateľov druhej výzvy o najčastejších nedostatkoch v procese predkladania…

viac..

Kampaň k elektronickým schránkam

Kampaň k elektronickým schránkam už začala   Viac ako 160 oslovených združení a stavovských organizácií či nový dočasný web. Aj takto odštartovala avizovaná informačná kampaň k úradným elektronickým schránkam. List so žiadosťou o spoluprácu pri distribúcii dôležitých informácií, odoslal Úrad podpredsedu vlády pre…

viac..

Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti r. 2016 v GSAA

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) si dovoľuje žiadateľov informovať, že správcom a prevádzkovateľom aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu -  GSAA je Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej len „NPPC-VÚPOP“). Vzhľadom k…

viac..