Informácia o vyhlásení výzvy

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce". Výzva je vyhlásená od 30. 12. 2016. Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:…

viac..

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/03

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/03 - Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou…

viac..

Prehľad zmien účinných od 1. januára 2017

​Od 1. januára 2017 nadobúdajú účinnosť viaceré legislatívne zmeny, ktoré presadilo ministerstvo spravodlivosti. Medzi nimi novela trestných kódexov, ktorej cieľom je efektívnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu. Súčasne sa od Nového roka rozširuje katalóg trestných činov právnických osôb. Účinnosť nadobudnú novinky v…

viac..

Čerpanie eurofondov na dopravu sa rozbehlo naplno

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najúspešnejším programom z hľadiska čerpania európskych prostriedkov. Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu roka 2016 investovaných vyše 387 miliónov eur. Čerpanie rezortu dopravy tak predstavuje až 60 percent čerpania všetkých operačných programov v Slovenskej…

viac..

Výzvy na predkladanie ŽoNFP z IROP

  Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC223-2016-14 Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných…

viac..

Predĺžená Výzva č. 2/2017

Predĺžená Výzva č. 2/2017 na predkladanie návrhov na členov/ky OK FPu. 22.12.2016 - Z dôvodu nízkeho počtu prijatých návrhov na členov/ky odborných komisií Fondu na podporu umenia predlžujeme termín predkladania nomínácií do 3.1.2017. Výzva je určená pre nasledujúce programy a…

viac..

Oznámenie PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí si podali žiadosť na Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, číslo výzvy 9/PRV/2015 (ďalej len „výzva“),…

viac..