Odpovede na často kladené otázky…

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraným na podporu mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných…

viac..

Výzva – Obnovme si svoj dom

Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom 23.02.2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a…

viac..

PPA zverejňuje informácie

PPA pristúpila k zverejňovaniu informácií o podporách nad rámec zákona PPA zverejňuje informácie pre prijímateľov, žiadateľov i verejnosť nad rámec zákona Opatrenia v rámci programu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia Ročne vydá PPA viac ako 20 000 rozhodnutí Bratislava, 23. február…

viac..

17 a 18. výzva ŽoNFP – povodne a vodné toky

Oznam o vyhlásení 18. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia…

viac..

AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII DOKUMENTU - PRIRUČKA PRE ŽIADATEĽA V súvislosti s aktuálnou zmenou výzvy pre decentralozovanú podporu Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v najbližších dňoch upraví Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu. O jej aktualizácii v…

viac..

Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky k výzve IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie z 13. februára 2017. Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli zverejnené najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,…

viac..