Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 – Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce v KOŠICIACH A BANSKEJ BYSTRICI.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, OP ĽZ 2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí v BRATISLAVE.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, OP ĽZ 2016/4.2.1/03 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 -Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí v BANSKEJ BYSTRICI a KOŠICIACH.