AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.2.2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ pre špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

 

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum uzavretia výzvy je 09.03.2017.

 

Dokument na stiahnutie:  Aktualizácia č. 1 (http://bit.ly/2lJKfwq)

Znenie aktualizácie č. 1 k výzve s kódom IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 je dostupné na stránke:  http://bit.ly/2kEXL4b