Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 22.06.2017
Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy.
 
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. Upraviť text výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“), a to konkrétne:
a) upraviť časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ),
b) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP.
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh
žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
5. Upraviť prílohu č. 10 výzvy: „Zoznam oprávnených obcí“.
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.