Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

 
Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017
 
Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl č. IROP-PO2-SC221-2016-10 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav a opráv vo vybraných prílohách výzvy.
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. V texte výzvy:
a) Upraviť časť 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP
b) Upraviť časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)
c) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP,
d) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár ŽoNFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.