Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len RO pre OP KŽP) oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnil aktualizované verzie Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2, platnú od 28. 06. 2017 a Príručku pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.3. Obe príručky nájdete v časti “Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci”.