Aj v novom programovom období vychádza časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch – EUROKOMPAS.
Uvádzame link na prvé tri tohororočné čísla.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/casopis-eurokompas/