GRANTOVÁ VÝZVA NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ INFORMAČNÝCH CENTIER EUROPE DIRECT
 
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vypisuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ prostredníctvom informačného centra Europe Direct. 
Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ, k budovaniu vzťahov s verejnosťou a k zapojeniu občanov do diskusie o európskych témach.
Úlohy informačných centier Europe Direct (EDIC) si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie  po vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí a nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Cieľ : Výber partnerov na vykonávanie činností informačných centier EUROPE DIRECT 2018-2020
Posledný termín na podanie žiadosti : 14. september 2017
Výška ročného grantu : maximálne 26 250 EUR pre jedno centrum
Celkový ročný rozpočet výzvy pre Slovenskú republiku : 210 000 EUR na rok 2018
Plánovaný dátum na ukončenie procesu udeľovania grantov : november/december 2017
Začiatok realizácie projektu : 1. január 2018
Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku:
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Komunikačné oddelenie
Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava
Telefón: + 421 2 5443 1718
E-mailová adresa: comm-rep-sk@ec.europa.eu
Webová stránka: www.europa.sk