Informácia o informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Odporúčame žiadateľom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí zúčastniť sa informačných seminárov.

 Predbežný termín a miesto konania 1. informačného seminára k uvedenej výzve je v prvej polovici januára 2017 v Bratislave. Bližšie informácie týkajúce sa miesta a dátumu konania budú v dostatočnom časom predstihu zverejnené v aktualitách na tejto webovej stránke .

Zdroj: IA MPSVR SR