29.5.2017  Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove)
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
PROGRAM
09:45 – 10:00     Registrácia
10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica
10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení
                         žiadatelia,…)
10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45      Merateľné ukazovatele
11:45 – 12:05     Prestávka
12:05 – 13:00     Diskusia
13:00                 Záver seminára
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov
 
Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.