Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1 (ďalej len „Inštrukcia“), platnú od 01. 06. 2017, ktorú nájdete TU.
Aktualizáciou došlo predovšetkým k
  1. úprave spôsobu overovania podniku v ťažkostiach na úrovni skupiny so spoločným zdrojom kontroly a to na základe konsolidovaných účtovných údajov skupiny ako celku (upúšťa sa od posudzovania znakov podniku v ťažkostiach každého člena skupiny individuálne),
  2. bližšiemu vymedzeniu pravidiel určovania skupiny so spoločným zdrojom kontroly,
  3. doplneniu novej právnej formy podniku v súlade s novelou zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, doplnenie obchodnej spoločnosti „jednoduchá spoločnosť na akcie“, skratka „j.s.a.“,
  4. formálnym a upresňovacím úpravám
Zmeny v Inštrukcii oproti verzii 3.0 sú zachytené formou sledovania zmien.
 
Inštrukcia v znení verzie 3.1 sa stáva pre žiadateľov záväznou v prípade, že sa na túto verziu odvoláva konkrétna výzva.