POZVÁNKA na medzinárodnú konferenciu: : Prístup LEADER / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo veľkej kongresovej miestnosti penziónu Masarykov dvor v obci Vígľaš (pozvánka: konferencia_program_mail).

NSS MAS už od roku 2011 aktívne presadzuje rozvoj prístupu LEADER/CLLD a záujmy miestnych akčných skupín. Prostredníctvom sieťovania a partnerskej spolupráce, ktoré sú dva z hlavných pilierov prístupu LEADER by sme chceli prispieť k vzájomnej informovanosti, výmene zručností a skúseností a budovaniu partnerskej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami, partnerstvami, riadiacim orgánom, a ďalšími organizáciami pôsobiacimi vo vidieckom priestore Slovenskej republiky.

Spoločne so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky- Sekcie programov regionálneho rozvoja sme sa pripravili program, ktorý verím že prispeje k budovaniu partnerskej spolupráci, zlepšeniu informovanosti a komunikácie v rámci problematiky prístupu LEADER/CLLD medzi všetkými zainteresovanými.

Chcel by som poprosiť o spoluprácu všetkých členov, ktorí sa konferencie zúčastnia, aby sa zapojili do prezentácie prístupu LEADER/CLLD  a priniesli propagačné materiály/bannery svojich MAS, tiež podľa možnosti prispeli do večernej ochutnávky regionálnych produktov nejakými potravinami, pochutinami a nápojmi od regionálnych výrobcov, či vlastnoručne pripravenými špecialitami z vašich regiónov/MAS.

Dovoľujem si vás tiež informovať, že pre členov našej siete je za jednu osobu/MAS  vstup hradený z rozpočtu NSS MAS, avšak za splnenia podmienky, že členská MAS má do termínu konania konferencie uhradený členský príspevok za rok 2017!
Pri registrácii prosím postupujte pri všetkých účastníkoch rovnako, kancelária NSS MAS pri vystavovaní faktúry automaticky odráta každej MAS náklady za jedného účastníka, v prípade účasti len jedného účastníka mu bude vystavená len faktúra na ubytovanie, ak účastník nebude potrebovať ubytovanie nebude mu vystavená žiadna faktúra a bude zaregistrovaný. Registráciu vykonáte jednoducho online kliknutím na nasledovný odkaz: http://nssmas.eu/?p=399

 

Teším sa na stretnutie vo Vígľaši !

 

                                                                                           Ľubomír Lőrincz,

predseda
Národnej Siete
Slovenských Miestnych Akčných Skupín
(NSS MAS)