Termíny grantových programov na rok 2017

Radi vás informujeme o aktuálnych termínoch grantových programov Nadácie Tatra banky na rok 2017

Termíny otvorení a uzávierok grantových programov a ich krátky popis tu.

GRANTOVÉ PROGRAMY

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť.
Prostredníctvom programov a grantov našej Nadácie prinášame nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými
ľuďmi, podporujeme najlepších študentov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality
vzdelania. Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, my vás veľmi radi podporíme.

TB granty 2017

Grantový program Viac dizajnu pre mladých dizajnérov je zameraný na oblasť umeleckého dizajnu. Naším cieľom
je podporiť kreatívny proces a prezentáciu mladých slovenských dizajnérov v ich tvorbe a pomôcť im tak pri ich
etablovaní. Ambíciou programu je podporiť hlavne tvorbu, ale aj vzdelávacie možnosti a prezentáciu mladých dizajnérov
tvoriacich v oblasti umeleckého dizajnu. Tento grantový program má 2 uzávierky.
Suma vyčlenená na program: 36 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 000 EUR

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporí tých vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli
rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. Pritom Nadácii
nejde iba o podporu jazykových zručností, ale hlavne o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie
smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách.
Suma vyčlenená na program: 20 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne fi nančné
granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, s letnými školami, so stážami
a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
Suma vyčlenená na program: 55 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im
splniť si tak svoj podnikateľský sen. Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov
vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky
touto cestou podporí študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy
neostávali nezamestnaní, aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.
Tento grant je otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám bez ohľadu na ich zameranie.
Suma vyčlenená na program: 15 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových
organizácií, ktoré vzniknú s cieľom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách. Zámerom programu
je podporiť aktívne skupiny pôsobiace pri vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese
vzdelávania nad ofi ciálny rámec, pričom sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný
rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status
vysokých škôl, ako aj ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.
Suma vyčlenená na program: 30 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré oceňujeme
aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.
Podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a slobodných umelcov,
ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo, a prostredníctvom renomovaných umelcov i skúsených
pedagógov zároveň predstavíme tvorivý proces študentom ako budúcim umelcom.
Podporíme tvorivé tímy zložené zo slobodných umelcov a študentov niektorej z týchto vysokých škôl:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických
umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej
komunikácie Filozofi ckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Suma vyčlenená na program: 60 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR

Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, existuje od roku 2006. Ambíciou grantového programu
je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu
svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe. Cieľom programu je obohatiť konkrétny
študijný program, predmet alebo tému tak, aby sa do vyučovania vniesli moderné poznatky z prostredia
domácej a zahraničnej vedy. Zároveň chceme prostredníctvom programu pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem
a postupov tak, aby sa vyučovanie stalo aktuálnejšie a viac refl ektovalo potreby praxe.
Suma vyčlenená na program: 50 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch
stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej
informatiky. Naším cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým
projektom už počas vysokej školy.
Suma vyčlenená na program: 25 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

V roku 2016 sme v rámci grantových programov podporili spolu 287 projektov v celkovej výške 490 077 EUR.

Zdroj: Nadácia Tatra banky