Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zmluva o dielo na Rozvoj centrálneho konsolidačného systému verejnej správy“.

Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zmluva o dielo na Rozvoj centrálneho konsolidačného systému verejnej správy“. Realizácia predmetnej zákazky zabezpečí aktivity vyplývajúce zo schválenej Koncepcie rozvoja CKS na roky 2015 – 2017. Jej cieľom je zadefinovať budúce požiadavky na rozvoj súčasných funkčností systému a dopracovanie nových funkcií tak, aby sa využili možnosti zefektívnenia procesu zberu výkazov (finančných, účtovných, konsolidačného balíka a pod.) pre konsolidáciu ako aj pre medzinárodnú štatistiku. Prehľadným zoznamom vopred dohodnutých a odsúhlasených zmien sa znižuje riziko operatívnych úprav, ktoré by mohli duplikovať výkony, resp. funkčnosti toho to alebo iných informačných systémov používaných v súvislosti s výkazníctvom.  Predpokladaná hodnota zákazky je 2 926 785,60 eur bez DPH na obdobie rokov 2016 až 2017, pričom MF SR sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR