OP RH 2014-2020 – vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty a projekty technickej pomoci

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 oznamuje, že zverejnila na svojom webovom sídle v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020 vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty a projekty technickej pomoci.

Zdroj : PPA