Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

Dokument na stiahnutie:

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2qUbOsA)

Informácia bola zverejnená na stránke: http://bit.ly/2rfDj0Q