Prehľad podporených/nepodporených/vyradených žiadateľov o dotácie v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom (Environmentálny fond).

 

Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4.

 

– Dovoľujeme si Vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 30.09.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

 

– Zoznam podporených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete v rámci celkového zoznamu podporených žiadateľov v roku 2016 v časti Činnosť C4 na stránke (na stránke sú zverejnené aj iné rozhodnutia): http://bit.ly/2cLACgV

 

Prehľad nepodporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4.

 

– Žiadatelia v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti a odborného hodnotenia, avšak minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2016, sú uvedení v zozname neschválených žiadostí, ktorý nájdete v tabuľke v časti Činnosť C4 tu. V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2016, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016.

 

– Zoznam nepodporených žiadateľov je zverejnený na stránke (na stránke sú zverejnené aj iné rozhodnutia): http://bit.ly/2dSLqtA

 

Prehľad vyradených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4.

 

– Dovoľujeme si Vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

  1. a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,
  2. b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,
  3. c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,
  4. d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,
  5. e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.,

boli dňa 30.9.2016 odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2016.

 

– Zoznam vyradených žiadateľov je zverejnený na stránke (na stránke sú zverejnené aj iné rozhodnutia): http://bit.ly/2dxh6nH