Vláda SR dnes na svojej 47 schôdzi okrem iných materiálov prerokovala a schválila, resp. schválila s pripomienkami

pod bodom č.3
schválila
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov – nové znenie

pod bodom č.4 

schválila s pripomienkami


Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pod
bodom 6
schválila
 Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 – 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť
D.2.5 Oblasť finančného začlenenia