Spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?
Cieľ: Diskutovať  o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.
Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá nezamestnanosť a fakt, že strata pracovných návykov sa v niektorých regiónoch dotýka podstatnej časti dospelej populácie.
Seminár sa zameria na možnosti efektívneho využitia existujúcich finančných prostriedkov – hlavne štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ich komplementárnosti k štátnemu rozpočtu – na riešenie hlavných výziev rozvoja zaostávajúcich regiónov. Tými sú stále vysoká nezamestnanosť s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných, ucelené marginalizované komunity s nízkou účasťou v procese vzdelávania a trhu práce, chýbajúce stratégie regionálnej špecializácie, z ktorej by vychádzal plán hospodárskej politiky pre daný región, a tiež chýbajúca infraštruktúra (sociálna infraštruktúra, dopravné prepojenia).
Zaostávanie regiónov sa na Slovensku často spája s meškaním ich napojenia na diaľničnú sieť. Samostatný panel umožní otvorenú diskusiu o tom, čo všetko v dopravnej infraštruktúre SR škrípe, a najmä ako by sa dalo pomôcť. Občanom, podnikateľom aj investorom. Naozaj chýbajú len peniaze? Pozrieme sa hlbšie na priepasť medzi diaľničnými očakávaniami, sľubmi a skutočnosťou, a tiež na dlhodobé zanedbávanie údržby väčšiny jestvujúcich ciest a jeho následky. Ktoré problémy by sa dali (a mali) vyriešiť rýchlejšie, za oveľa menej peňazí a aj tam, kde rýchlocesta ešte dlho nebude?
Termín: 27.4.2017
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava
Jazyk: Slovenčina
 
Program:
09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Otvorenie – Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:35 – 11:30 PANEL I: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ján Ferenčák, primátor Kežmarku
Emil Pícha, riaditeľ, kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja (IROP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Moderátor: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Ďalší diskutujúci: Eva Wenigová, EK/Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku; Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Sekcia centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SK pre investície a informatizáciu; Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru, Ministerstvo vnútra SR; Veronika Paľková, vedúca oddelenia, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR; Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov, Ministerstvo hospodárstva SR; Peter Goliáš, riaditeľ INEKO; Mária Nádaždyová, EPIC Slovakia a zástupca ZMOSu.
11:30 – 13:00 Obed
13:00 – 15:00 PANEL II: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry
Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR
Jaroslav Straka, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, Európska komisia
Ján Kovalčík, analytik INEKO
Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
Seminár bude naživo vysielaný na internete. Aktuálne informácie nájdete na stránke seminára, alebo aj na stránke ZEK v SR. Do diskusie sa budete môcť zapojiť aj na diaľku prostredníctvom aplikácie Sli.do za použitia kódu #RozvojRegionov.