Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) pristupuje k uzatvoreniu Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji z dôvodu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyzvania na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra, a tak potreby zabezpečenia procesu konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 06. 2017
Dátum uzávierky výzvy: 19. 07. 2017