VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI APVV ZA ROK 2016
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.
Samostatná kapitola je venovaná Výročnej konferencii APVV, kde bola slávnostne vyhlásená všeobecná výzva VV 2016.