Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasilo dňa 7.10.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os 1: 
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:
1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ:
1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy:                  
IROP-PO1-SC121-2016-9

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zdroj: MPRV SR