Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlasuje

výzvu č. 1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cie 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho
dopravného systému
1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy
1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)