Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21
Dátum vyhlásenia: 21. 06. 2017
Dátum uzavretia: 21. 08. 2017
Oprávnení žiadatelia:
– mesto Bratislava, mesto Žilina a mesto Košice,
– fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v mestskej doprave),
– subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta)
organizujúci integrovaný dopravný systém
Minimálna výška pomoci: nie je stanovená.
Maximálna výška pomoci: nie je stanovená