Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017

č. 2/2017

na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci nasledovného programu:

PROGRAM „KULTÚRA“

 

 Cieľ programu: Hlavným cieľom programu je prispieť k tvorbe príťažlivých historických regiónov Žilinského kraja pre obyvateľov, turistov a návštevníkov. Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt historických regiónov podporovať rast ich atraktívnosti. Podpora odborných, vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít, tvorivých dielní, literárno- -spoločenských podujatí, publikačných a iných edičných činností (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), podpora odborných podujatí regionálneho významu, zachovávanie a podpora regionálnych tradícií (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.). Podpora festivalov a prehliadok umenia, výstav, sympózií a seminárov. Podpora kultúrneho turizmu. – prezentácia živej kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrnoosvetovej činnosti (festivaly, umelecké prehliadky, tvorba inscenácií, výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, kultúrna tvorivosť a kultúrne aktivity), záujmovo-umelecká činnosť, edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre obcí a miest Žilinského kraja.

 

Podprogram 1 – Živá kultúra 3

– prezentácia živej kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrnoosvetovej činnosti (festivaly, umelecké prehliadky, tvorba inscenácií, výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, kultúrna tvorivosť a kultúrne aktivity), záujmovo-umelecká činnosť, edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre obcí a miest Žilinského kraja.

 

 Podprogram 2 – Publikačná činnosť

– vedecko-výskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu vedecko-výskumných projektov, vydávanie odborných publikácií z oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej činnosti, starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru, vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí Žilinského kraja, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť kultúry.

 

Podprogram 3 – Kultúrny turizmus

– rozvoj kultúrneho turizmu, podpora aktivít súvisiacich s propagáciou a prezentáciou historických regiónov, obcí a miest s dôrazom na kultúrne pamiatky, prírodné danosti a tradičné podujatia. Cieľové skupiny programu: Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Žilinského samosprávneho kraja, ako aj návštevníci Žilinského kraja. Podporovaná činnosť – rozumie sa projekt, úloha, aktivita.

 

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 124 364,- EUR

Dotácie na základe tejto výzvy budú poskytnuté len do výšky tohto disponibilného objemu finančných prostriedkov.

 

Výška dotácie:

minimálna výška dotácie na jednu žiadosť : 300,- EUR

maximálna výška dotácie na jednu žiadosť: 1 500,- EUR

 

Spolufinancovanie žiadateľom: Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 20 % z výšky požadovanej dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať aj vyúčtovanie povinného spolufinancovania.

 

Termín na podanie (doručenie) úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie: do 15.02.2017

 

Ďalšie informácie:

http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/vyzvy-zsk-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-dotacie-z-rozpoctu-zsk-rok-2017.html