VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU (SARIO) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_internacionalizacia_msp/