Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/03 – Šanca pre mladých
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/iniciativa-podporu-zamestnanosti-mladych-ludi/