Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).
Následne bola dňa 19. mája 2017 schválená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (znenie vyhlášky: vyhláška č. 342/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.).
Uvedené predpisy nadobudnú účinnosť dňa 15. júna 2017. To znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podané v nasledujúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 03/2017 budú posudzované podľa nových podmienok.
Medzi najdôležitejšie novinky patrí:
  • zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur,
  • zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov,
  • do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom,
  • zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s projektovými prácami (vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu,…), pričom do sumy je možné zahrnúť aj vypracovanie žiadosti o príspevok,
  • celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur,
  • zväčšenie celkovej podlahovej plochy viacpodlažného rodinného domu na 300 m2,
  • predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania sa.
Viac informácií nájdete v časti Podpora zatepľovania.