Fauna NPR Devínska Kobyla

Z zoogeografického hľadiska predstavuje Devínska Kobyla významné územie, kde žije niekoľkotisíc druhov živočíchov. Vyznačuje sa najmä bohatým zastúpením teplomilných aj suchomilných druhov ulitníkov, ktorým vápencový podklad a južná poloha vytvárajú vhodné životné podmienky. Nájdeme tu zebrinu teplomilnú (Zebrina detrita), slimáka pásikavého (Cepaea vindobonensis), aj chondrinu skalnú (Chondrina clienta).

Najvýznamnejšiu zložku živočíšstva Devínskej Kobyly tvorí hmyz. Zaujímavým druhom z rovnokrídlovcov je kobylka sága (Saga pedo), veľký dravý druh stepí, ktorý dosahuje dĺžku až 7 cm. Zaujímavá je jej biológia rozmnožovania – u nás sa vyskytujú len samičky, ktoré sa rozmnožujú neoplodnenými vajíčkami. Pozoruhodným druhom je modlivka zelená (Mantis religiosa), ktorá napáda aj hmyz taký veľký, ako je sama.

Veľmi bohato sú v tejto lokalite zastúpené motýle a chrobáky. Motýľov tu žije vyše 600 druhov. Nápadný je vidlochvost feniklový (Papilio machaon), jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne), babôčky, perlovce, hnedáčíky a mnohé iné. Z radu chrobákov tu žije vyše 380 druhov, spomedzi ktorých mnohé patria medzi chránené a vzácne – napr. roháč obyčajný (Lucanus cervus), nápadné fúzač veľký (Cerambyx cerdo). Zaujímavým druhom je lajniak skarabeusovitý (Sisyphus schäfferi), spôsobom života podobný africkému skarabeusovi posvätnému, ktorý si vytvára guľôčky z exkrementov zvierat. Samička pred zahrabaním do guľôčky uloží jedno vajíčko, a tým zabezpečí potravu pre vyliahnutú larvu.

Zo stavovcov sa na suchých svahoch často mihne vzácna jašterica zelená (Lacerta agilis), v lesoch žije aj náš najväčší had užovka stromová (Elaphe longissima), ktorý dosahuje dĺžku 1,5 až 2 m. Na vlhkejších miestach sú časté užovky, z obojživelníkov skokany, ropucha zelená (Bufo viridis) a mnohé iné. Vtáky sú tu zastúpené bežnými druhmi z okolia Bratislavy: sýkorky, kolibriariky, pinky, stehlíky. Zo vzácnych druhov na skalách hniezdi sokol myšiar (Falco tinnunsulus), v lese myšiak hôrny (Buteo buteo). Za potravou sem zalietajú skaliar pestrý (Monticola saxatilis), z dravcov sokol rároh (Falco cherrug).

V menej rušných častiach lesa sa vyskytuje jeleň obyčajný (Cervus elaphus), hojný je srnec hôrny (Capreolus capreolus). Na celom území Devínskej Kobyly je rozšírená sviňa divá (Sus scrofa), z dravcov líška obyčajná (vulpes vulpes) a iné druhy.