Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách vznikla 19.6.2002 ako záujmové združenie právnických osôb. Ako neziskovú organizáciu ju založili Bratislavský samosprávny kraj, mesto Malacky a Rada EuroValley. Je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr – ISRRA (www.isrra.sk), ktoré boli do roku 2010 podporované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. S účinnosťou od 1. januára 2011 prechádza pôsobnosť v oblasti koordinácie politík a subjektov regionálneho rozvoja z Ministeartsva výstavby a regionálneho rozvoja na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (www.mindop.sk).

RRAZ je zaradená do ISRRA a svoje činnosti realizovala s podporou MDVRR SR, neskôr Úradu vlády a aktuálne  MIRRI – Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Sme členmi Iniciatívy Regióny 2030 a link na nezávislý portál o regionálnej politike je tu: https://regiony2030.sk/

Zameranie

Cieľom RRA Záhorie je pomáhať pri príprave, vypracovávaní a implementácii projektov s využitím najmä štrukturálnych fondov EU, organizovať odborné konferencie pre starostov i poslancov obecných samospráv, podnikateľov, ale i mimovládny sektor. Svoju činnosť zameriava na rozvoj BSK – Bratislavského samosprávneho kraja s dôrazom na subregión Záhoria v súlade so Stratégiou rozvoja BSK tak, aby výsledkom tejto činnosti bolo zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu a trvaloudržateľný rozvoj vidieka. Okrem slovenských partnerov ako sú obce, podnikateľské subjekty a vo veľkej miere neziskové a občianske združenia venujúce sa podpore deťom, bezdomovcom, handicapovaným i marginalizovaným skupinám. Spolupracujeme so slovenskými, českými i rakúskymi organizáciami podobného zamerania.

Oblasti činnosti RRAZ

 • organizácia, zabezpečenie i realizácia odborných seminárov, školení a workshopov podľa  požiadaviek
 • konzultácie a poradenstvo pri príprave projektov,
 • audit projektov,
 • aktivity smerujúce k vytváraniu partnerstiev,
 • implementácia projektov,
 • aktivity zamerané na prácu s deťmi, MRK i handicapovanými v spolupráci s n.o., o.z…
 • kompletné poradenstvo i školenia a semináre pre Kvet a OZE
 • poradenstvo s odbornou spôsobilosťou v energetike
 • tvorba živých a reálnych komunitných plánov v teréne a v praxi, nie od stola, vrátane aktualizácie
 • spracovanie podľa požiadaviek a na na mieru ušitých databáz

 

Niektoré zo zaujímavých projektov:

Posledných takmer 6 rokov sa RRAZ  venuje téme duálneho vzdelávania a z toho vyplývajúcich aktivít so žiakmi základných a stredných škôl, výchovnými poradcami a učiteľmi odborných predmetov ako aj so zaujímavými menšími či väčšími firmami a v spolupráci s partnermi ako napr. Bratislavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyslenej komory,   Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Úrad práce a sociálnych veci a rodiny Malacky, Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n. o., Slovenský plastikársky klaster a pod.

IMG_4264       IMG_9218

 

BSK RP karta 2BSK RP karta 1

Rodinné pasy V BSKspolupráca so zúčastnenými organizáciami a partnermi, koordinácia projektu, zabezpečovanie akcií v teréne pre rodiny s deťmi a verejnosť, vytvorenie a spravovanie informačných kanálov, Kontaktné centrum v Malackách pre rodinné pasy a pod.

Viac na www.rodinne-pasy.sk,

https://www.facebook.com/pages/Rodinne-pasysk/531258810313381, https://www.flickr.com/photos/126270477@N08/.

Pre registráciu kliknite: http://www.rodinne-pasy.sk/sk/registracia.php

Pre rodiny z  TTSK je link na prihlásenie: http://www.familynet.sk/registracia

Partnerské projekty: www.familynet.sk; www.familienpass.at; www.familienpass-bgld.at

Projekt FamilyNet vznikol ako projekt cezhraničnej spolupráce na podporu rodín s deťmi Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci tohto cezhraničného projektu je rodinám vydávaná karta Rodinný pas, ktorá ponúka rodinám zľavy a výhody nielen v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj u partnerov projektu v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v Trnavskom samosprávnom kraji.

Na základe registrácie je rodinám (i neúplným tzn. taktiež nezosobášeným partnerom, samoživiteľom, osobám majúcim deti v starostlivosti) vystavená karta Rodinný pas. Podmienkou registrácie je trvalé bydlisko v zapojenom kraji a aspoň jedno dieťa vo veku do 18 rokov.

Registrácia a karta je pre rodiny ZADARMO. Držitelia Rodinného pasu sú rodičia.

TTSK karta 1 TTSK karta 2

 

Právo, marketing a personálne riadenie v praxi podnikania
Blended E-learning – Modulárny akreditovaný vzdelávací program

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:
Dištančné vzdelávanie prostredníctvom metódy Blended E-learning – v rozsahu 210 hodín v modulovej štruktúre pozostávajúci z 3 nezávislých modulov.

E-learning je zameraný na existujúcich podnikateľov, na budúcich podnikateľov, na matky na materskej dovolenke, ktoré sa v mnohých prípadoch stávajú podnikateľkami, ako aj na  všetkých, ktorí majú záujem získať vedomosti z oblasti práva, marketingu a personálneho riadenia v praxi podnikania.
Cieľové skupiny:

 • Podnikatelia, ktorí podnikajú na základe živnostenského listu  (samostatne zárobkovo činné osoby).
 • Podnikatelia – majitelia malých alebo stredných firiem.
 • Nezamestnaní, ktorí sa pripravujú na podnikateľskú činnosť budúci podnikatelia).
 • Matky na materskej dovolenke, ktoré sa pripravujú na podnikateľskú činnosť.
 • Zamestnanci, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti z niektorej vymedzenej oblasti (právo, marketing, personálne riadenie), a tak ich využiť v praxi podnikania alebo v zamestnaní.

Požadované vstupné vzdelanie:
Minimálne: stredoškolské vzdelanie bez maturity  (stredné odborné učilište).
Optimálne: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo úplné všeobecné vzdelanie s maturitou (Gymnázium).
Profil absolventa:
Účastník získa vedomosti a praktické informácie z oblasti práva, marketingu a personálneho riadenia potrebné pre prax podnikania.
Absolvent bude schopný identifikovať problémy v oblasti práva, marketingu a personálneho riadenia, riešiť niektoré jednoduché prípady a zároveň bude schopný vyhnúť sa situáciám popísaným v príkladoch. Absolvent bude tiež schopný na primeranej odbornej výške (zvládnutie základnej terminológie) komunikovať s poradcami – odborníkmi v danej oblasti.
Metódy výučby:

 • e-learning (on – line vzdelávanie) alebo čiastočne prostredníctvom DVD e-learningu
 • praktické príklady (uvedené v e-learningu v každej kapitole každého modulu)
 • konzultácie prostredníctvom e-mailov a samotného  e-learningu
 • konzultácie osobné s lektorom
 • diskusia medzi účastníkmi programu prostredníctvom internetu

Forma záverečnej skúšky:

forma testov – po ukončení každej kapitoly resp. podkapitoly v každom module riešenie prípadu z vlastnej praxe.
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity (všetky 3 moduly):
210 hodín/9 týždňov
Názvy modulov:

Právo v praxi podnikania – trvanie maximálne 70 hodín (3 týždne)
V tomto module účastník získa poznatky z oblasti právnej úpravy, s ktorou je podnikateľ počas svojich podnikateľských aktivít konfrontovaný. Modul ponúka exkurz cez kľúčové inštitúty súkromného práva (občianske právo, obchodné právo, pracovné právo), ako i opis niektorých inštitútov a inštitúcií verejného práva(právna úprava v oblasti verejnej správy, trestné právo). Špecifickou súčasťou modulu sú state venované právnej úprave právnych vzťahov s medzinárodným prvkom. Modul je doplnený príkladmi z praxe.

Marketing v praxi podnikania- trvanie max.  70 hodín  (3 týždne)
V marketingovom module účastník získa poznatky z oblasti marketingu. Tieto by mali účastníkovi pomôcť zvýšiť schopnosť uspieť na trhu, dokázať čeliť konkurencii, vedieť uspokojiť svojich zákazníkov a v konečnom dôsledku dosiahnuť svoj marketingový cieľ – zisk. Modul obsahuje vedomosti a praktické príklady z oblasti marketingového prieskumu, tvorby marketingovej stratégie, operatívneho marketingu a tvorby marketingového plánu.

Personálne riadenie v praxi podnikania– trvanie maximálne 70 hodín (3 týždne)
V tomto module účastník získa poznatky a praktické informácie od postupu ako zadefinovať pracovnú pozíciu, ako vyhľadať vhodných kandidátov, ako vybrať z uchádzačov vhodných zamestnancov, až po adaptáciu a stabilizáciu zamestnancov. Prostredníctvom modulu získajú účastníci aj poznatky z oblasti zamestnaneckých vzťahov, ktoré zahŕňajú významné kapitoly ako je komunikácia, tímové riadenie,  riešenie konfliktov, stres a medziľudské vzťahy. V module tiež môžu účastníci získať vedomosti a praktické informácie z oblasti hodnotenia a motivácie pracovníkov.