Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

„Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR“, kde sú uvedené aktualizované komplexné údaje k doteraz vyhláseným výzvam a zároveň indikatívny harmonogram výziev na rok 2018. Materiál si môžete stiahnuť tu: Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR ************************************** Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí…

viac..

Oznam o uzavretí výziev

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum…

viac..

Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP

Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP.  Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a ďalšie materiály k problematike MAS/VSP. Dokumenty na stiahnutie: - Indikatívny zoznam oprávnených výdavkov na chod MAS – IROP (http://bit.ly/2uSSOe1) - Implementačný model CLLD v podmienkach IROP…

viac..

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017. Harmonogram výziev pre rok 2017 v…

viac..